Konsultujemy Studium

Zapowiadając  w artykule „Czas na składanie wniosków do studium” pogłebione konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna przygotowaliśmy wiele różnych technik i form konsultacyjnych, które mają na celu zaktywować podkowiańską społeczność do zaangażowania się poszerzenia wiedzy w zakresie planowania przestrzeni miejskiej.

Zgodnie z procedurami ogłoszono w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie (na tablicach ogłoszeniowych w urzędzie i w mieście, w BIP oraz na stronie internetowej urzędu) o podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium. Określono formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium – termin wyznaczono do dnia 28 sierpnia 2017 r. (ustawa nakazuje by termin nie był krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia). Zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania projektu studium (łącznie 23). W myśl zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla sporządzanego studium. Do dnia 28 sierpnia 2017 r. zebrano 26 pisemnych wniosków od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Wnioskodawcy przedstawili ponad 130 postulatów (część z nich była powielana).  Wpłynęły też 3 wnioski od organów i instytucji, które zostały zawiadomione o przystąpieniu do sporządzania studium (2 od WKD, 1 z Zarządu Województwa Mazowieckiego).

Na początku wrzesnia do skrzynek mieszkańców trafiły broszury informacyjne.  W dniach 21-27 września do dyspozycji był punkt konsultacyjny, w którym projekanci, architekci i pracownicy urzędu odpowiadali na pytania mieszkańców.

Zostało też przygotowane badanie ankietowe, które w formie papierowej było i jest dostępne na miejscu – Ankieta. Za kilka dni pojawi się forma interaktywna ankiety na stronie miasta i będzie można ją wypełnić nie wychodząc z domu. Badanie zostanie też przeprowadzone w starszych klasach szkół.  W ostatnich dniach września został przeprowadzony objazd architektoniczno-historyczny ulicami Podkowy Leśnej. O mieście opowiadał Oskar Koszutski.

Przed nami jeszcze warsztaty, spotkania i dyskusje, o których będę Państwa informował. 18 października odbędzie się panel ekspercki, w którym uczestniczyć będą prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, dr Janusz Radziejowski, mgr inż. arch. Grzegorz Chojnacki, mgr inż. arch. Ewa Jaśkowiak- Leszczyńska oraz oczywiście Burmistrz Miasta . Panel prowadzić będzie dr Waldemar Siemiński z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

 

 

28 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI  01września 2017 – 28 września 2017 roku

 1. Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydane 8 zarządzeń Dotyczyły spraw bieżących m.in. powołania komisji przetargowych, zmian budżetowych miasta, a także spraw związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości gminnych.

 1. Spotkania między sesjami:
  • Spotkanie z dyr. Sanepidu

Sprawy bieżące:

 • Podpisano deklarację o współpracy Miasta Podkowa Leśna z Orange Polska Spółka Akcyjna
 • Trwają prace konserwatorskie przed zimą w budynkach należących do miasta
 • Wojewoda Mazowiecki nadał klauzule ostateczności decyzji stwierdzającej nabycie przez Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności działki nr ew. 35/1 w obrębie 11 o powierzchni 105 m2 zajętej pod część ul. Akacjowej.
 • Rozpoczęliśmy proces pogłębionych konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna:
 • do skrzynek mieszkańców trafiły broszury informacyjne,
 • w dniach 21-27 września działał punkt konsultacyjny ,
 • rozpoczęto badanie ankietowe,
 • Podpisano umowę dzierżawy na teren przy ul. Głogów 11 dla Stowarzyszenia „Klub Jeździecki Podkowa Leśna”
 • Od 1 września 2017 r. rozpoczęły się szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna.
 • Przeprowadzono postępowanie w celu pozyskania ofert na wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do toalety miejskiej.
 • Przeprowadzono postępowanie w celu pozyskania ofert na projekt spinek wodociągowych ( rozmowy z przedstawicielami  6 firm projektowych ) – żadna z firm nie była zainteresowana
 • Dokonano zakupu pompy w celu zamontowania w pompowniach ścieków na terenie miasta  na ul. Głównej w miejsce wyeksploatowanej
 • Obecnie trwa oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na odcinkach WKD Główna –Świerkowa- Akacjowa do ul. Jana Pawła II i Sosnowa- Kolejowa do Podleśnej
 • Trwają prace projektowe dla dalszej części ul.  Iwaszkiewicza
 • Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej w ul. Kwiatowej za odcinku Sasanek-Storczyków. Wykonanie takiej dokumentacji przewidującej wykonanie na tym odcinku miejscowych zawężeń celem zapobieżenia wycince okazały drzew
 • Ogłoszono przetarg na budowę ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu międzygminnego – od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej”. Termin składania ofert: 14.11.2017 r.
 • ogłoszono przetarg na zadanie pn.: „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych miasta podkowa leśna do dnia 31.12.2018 r.” Do dnia 20.09.2017 do urzędu wpłynęły dwie oferty od firmy:
  • ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH Jolanta Generalczyk, 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 13,
  • A&D PARTNERS Adam Bujakiewicz, ul. S. Batorego 18 lok. 233/234, 02-591 Warszawa.
 • Ponowiono dwa przetargi na przebudowę rowów oraz przebudowę zbiornika wodnego w Parku Miejskim
 • Zrealizowano jeden z projektów budżetu partycypacyjnego na rok 2017 – postawienie wiaty rowerowej na terenie szkoły samorządowej.
 1. Inne
  • Zarejestrowano nowe niepubliczne przedszkole, pn. „Moje Przedszkole Brwinowska
  • Po raz drugi rozstrzygnięto budżet partycypacyjny. Od mieszkańców wpłynęły dwa projekty: „Dechy do tańca przed Pałacykiem Kasyno” oraz „Czysta Podkowa Leśna. Kupa – to nie problem!”
  • Odebrałem statuetkę i certyfikat dla Miasta Podkowa Leśna za udział w ogólnopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom” i twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie od 3 do 10 tys. Podkowa Leśna. Wyróżnienie zostało przyznane przede wszystkim za skuteczne działania w zakresie pozyskiwania środków na budowę infrastruktury, czyli ścieżek rowerowych oraz działania miękkie.
  • Miasto Podkowa Leśna było podczas na pikniku na Polu Mokotowskim „Europa zmienia Metropolię Warszawską”
  • W dniach 16 – 22 września odbył się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu podczas którego był :
   • plenerowy serwis rowerowy dla mieszkańców na terenie szkoły
   • poczęstunek jabłkami pasażerów kolejki WKD
   • promowanie dnia bez samochodu poprzez wycieczka rowerowa
  • W dniach 11-15 września 2017r. brałem udział w wizycie studyjnej w Norwegii organizowanej dla samorządów gminnych w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji samorządów polskich w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystywania OZE z użyciem technologii informatycznych w oparciu o doświadczenia norweskie”.
  • 26 września odbyło się spotkanie burmistrza z mieszkańcami
  • 28 września odbyło się spotkanie Policji z mieszkańcam

Zaproszenia:

 • 29 września odbędzie się „objazd” badawczy miasta w ramach konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna:
 • W dniu 2 października br. odbędą się badania mammograficzne – wizyta mammobusu z firmy Mammomed – badania dla kobiet w wieku 50 – 69 lat, w ramach programu NFZ.
 • Zostały wznowione po wakacjach działalności sekcji rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej oraz uruchomienie nowych:
  • Łucznictwo – sobota godzina 10:00, sala gimnastyczna SSP.
  • Wrotkarstwo – czwartek godzina 15:00, hala sportowa SSP.
  • Gimnastyka – poniedziałek godzina 19:00, sala gimnastyczna SSP, – piątek godzina 19:00, sala gimnastyczna KIK.
  • Samoobrona dla kobiet – poniedziałek godzina 18:30, sala gimnastyczna SSP.
  • Karate dla rodziców z dziećmi (3-5 lat) – poniedziałek godzina 17:00, sala gimnastyczna SSP.
 • Badminton – rusza od Października w środy o godzinie 16:15, hala sportowa SSP.
 • „Podkowiańska Szabla” I Mistrzostwa Podkowy Leśnej w szabli dziewcząt i chłopców. 30 września – hala sportowa ul. Jana Pawła II 20.

Podkowa Leśna w plenerze filmowym

Podkowa Leśna często zamienia się w filmowy plener.  Sceny serialu „Wojenne dziewczyny” kręcone są tym razem na ul. Lilpopa. Serial zadebiutował na ekranach telewizorów w marcu br. Film, którego reżyserem jest Michał Rogalski, opowiada o losach trzech młodych kobiet w czasie II wojny światowej: Ewce, Irce i Marysi. Każda z nich pochodzi z innego środowiska a ich losy łączą się w okupowanej Warszawie.  W realizacji możemy znależć nie tylko nasze znajome krajobrazy, ale i wnętrza przedwojennych podkowianskich willi.

Promocja poprzez film jest jedną z najefektywniejszych w dzisiejszych czasach. Współpraca miasta z branżą filmową układa się dobrze. Fimowcy ponoszą opłatę za zajęcia pasa drogowego, co w skali roku jest dodatkowym zastrzykiem finansowym dla Podkowy. Koszty eksploatacyjne związane z realizacją zdjęć i koszty obsługi planu pokrywane są przez producenta.

Zachęcam do poszukiwania podkowiańskich krajobrazów w filmowej okupowanej Warszawie.

Przetarg „na staw” rozpisany

Pogoda nie rozpieszcza, od kilku tygodni pada deszcz i dzięki temu nasz staw w Parku Miejskim napełnił się wodą. Normalnie byłby to powód do radości, gdyby nie to, że został już po raz drugi ogłoszony przetarg na jego częściową rewitalizację. No i jakby na sprawę nie spojrzeć, to w czasie prac najlepiej jakby wody nie było. No i się martwię. Już nie tylko tym, żeby w ogóle znalazł się wykonawca, ale też tym, że będzie musiał pompować wodę, a to podraża koszty nawet o 400.000zł, a może i więcej. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku oferenta. Nikt się nie zgłosił. Sytuacja na rynku wykonawców jest dramatyczna, brak rąk do pracy. I jak tu nie płakać – są pieniądze w budżecie, a nie ma kto robić. No ale poczekajmy jeszcze na finał drugiego przetargu.

Co będzie zrobione w pierwszym etapie?

Przewidziane są ciężkie prace budowlane związane z rozbiórką przepustów oraz konstrukcji betonowych, budowa przepustów oraz remont betonowych schodków i tarasu. Perypetie ze stawem bywały różne – dla przypomnienia  http://arturtusinski-podkowa.pl/historia-kolem-sie-toczy-rewitalizacji-parku-miejskiego-nie-bedzie/ , http://arturtusinski-podkowa.pl/oswiadczenie-radnych/ .  W tym roku na wiosnę złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW, przeszliśmy ku naszej radości ocenę formalną i merytoryczną, ale ze względu na liczbę chętnych znaleźliśmy się na liście rezerwowej. Awaryjnie przygotowaliśmy drugi wniosek na konkurs, do którego nabór zacznie się w październiku tego roku. W obu przypadkach jestem dobrej myśli.

II etap

Otrzymanie dofinansowania pozwoliłoby nam na spokojne kontynuowanie II etapu rewitalizacji stawu, ale też i całego parku. Także w tym roku wykonaliśmy kompleksowy projekt oświetlenia wraz z kablowaniem napowietrznych linii energetycznych i projektem monitoringu wizyjnego na terenie parku. Nie bez znaczenia było skupienie się na znalezieniu możliwości technicznych pogodzenia oczekiwań mieszkańców, czyli żeby w stawie była stale czysta woda, a samo otoczenie i staw był miejscem rekreacji i odpoczynku mając na uwadze charakter tego miejsca. Warunkami progowymi są ograniczenia narzucone w pozwoleniach wodnoprawnych i budowlanych, które posiadamy. Na najbliższym spotkaniu z mieszkańcami, we wtorek 26 września przedstawię Państwu wypracowaną koncepcję, która wydaje się, w dużej mierze spełnia większość  oczekiwań i uwarunkowań. Rozwiązanie oprócz uszczelnienia dna stawu zakłada zamknięty układ obiegu wody z biologicznym filtrem czyszczącym poprzez roślinność. Przepływająca dziś sporadycznie podczas dużych opadów woda zostanie skanalizowane specjalnym w tym celu wymyślonym bajpasem, tak aby z jednej strony nie dopuszczać do każdorazowego zamulania i zaśmiecania wody z rowów, a z drugiej, aby nie było strat dla naszego środowiska w dolnej części zlewni.  Wiąże się to z zamontowaniem odpowiednich urządzeń technicznych co wymaga pewnych zabiegów estetycznych. Staw będzie podzielony na strefy czystego zwierciadła wody i strefy hydrobotaniczne, wyposażone w filtry mineralne oraz obsadzone wyselekcjonowaną roslinnością.

Mam nadzieję, że koncepcja spotka się z przychylnością, a całość będziemy w stanie zrealizować w przyszłym roku. To teraz trzymajcie Państwo kciuki, by znalazł się ktoś, kto rozpocznie prace.

Zapraszam na spotkanie we wtorek 26.09.17 o godz. 18.30 w szkole samorządowej. W programie: drogi – stan projektów, najbliższe  plany  inwestycyjne, parkowanie. A także o zmianach wynikających z nowej ustawy śmieciowej i  przedstawienie koncepcji rewitalizacji stawu.

Certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom”

21 czerwca 2017 odebrałem statuetkę i certyfikat w ogólnopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom” za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie od 3 do 10 tys.

W ramach promocji turystyki rowerowej, organizatorem tego wydarzenia od 2012r. jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W konkursie wyróżnione są te gminy, które w swoich planach i działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i stawiają na promocję aktywnego wypoczynku na rowerach. Tworzą rowerową infrastrukturę, pokazują się poprzez organizacje rowerowych imprez i akcji oraz stają się coraz bardziej przyjazne dla rowerowych.

Podkowa Leśna została wyróżniona przede wszystkim za skuteczne działania w zakresie pozyskiwania środków na budowę infrastruktury, czyli ścieżek rowerowych. Wystarczy przypomnieć, że jest to 2,7 mln złotych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co daje blisko 10% całości budżetu! Obecnie jesteśmy po przetargu, wykonawca został wyłoniony, pogoda co prawda nie sprzyja, ale niedługo powinien wejść na budowę. W przyszłym roku budowa będzie szła pełną parą. Część elementów infrastruktury już została przygotowana, to są stojaki na rowery, wiata rowerowa – kolejne będą wybudowane w najbliższych miesiącach – też są na to już przeznaczone środki. W naszych staraniach doceniła nas Fundacja Allegro All For Planet w ramach kampanii społecznej „Kręć Kilometry” fundując miastu stojaki. Podejmowaliśmy mnóstwo działań miękkich, jak organizowanie wycieczek rowerowych, wyścigi rowerowe, miasteczka ruchu rowerowego dla dzieci i młodzieży – które mają pomóc dzieciom i młodzieży oswoić się z jazdą po ulicach, uczyć bezpiecznego poruszania po drogach czy ułatwić przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. Zorganizowaliśmy Konferencję „Przesiądź się na rower”, w której brali udział eksperci. Promujemy akcje edukacyjne i promocyjne środka transportu jakim jest rower – organizując darmowe przeglądy dla mieszkańców oraz znakowanie rowerów przez policję. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów na drogach, popularyzując bezpieczne zachowania komunikacyjne wśród kierowców, chociażby malując znaki rowerowe na drogach.

Wszystkie te działania będą kontynuowane, sam jak mogę, korzystam z roweru na co dzień i wszystkich gorąco do tego zachęcam.