Budżet partycypacyjny

W bieżącym roku kontynuujemy prace nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego. Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostają poddane pod głosowanie wszystkich podkowian. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych. Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest włączanie obywateli w procesy decyzyjne, ich uczestnictwo w dyskusji nad ważnymi dla nich sprawami  w podejmowaniu istotnych decyzji, a także edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych oraz bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi i priorytetami inwestycyjnymi.

W 2015 r. odbyły się dwa spotkania, na których przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze przybliżono mieszkańcom pojęcie budżetu partycypacyjnego oraz inicjatywy lokalnej w Podkowie Leśnej. Pod koniec roku 2015r. Rada Miasta Uchwałą nr 89/XVII/2015potwierdziła wolę przystąpienia do prac nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego dla Miasta Podkowa Leśna. Obecnie w dokładnym procesie przygotowania i wprowadzenia takiego narzędzia, jakim jest budżet partycypacyjny w Podkowie Leśnej będzie uczestniczyła Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, która ma doświadczenie w przeprowadzaniu takich projektów.
31 marca 2016r. na spotkaniu z mieszkańcami  w ramach realizacji budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej odbyło się spotkanie osób, które wyraziły chęć pracy w Zespole ds. budżetu partycypacyjnego.

Grupa liczy 16 osób i składa się z 10 mieszkańców, 3 radnych wytypowanym przez następujące Komisje Rady Miasta: Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych i 3 urzędników, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta, do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w mieście na 2017 rok, monitorowania i wspierania przebiegu budżetu oraz promowanie działań podejmowanych w ramach budżetu. Członkowie Zespołu ze strony społecznej nie będą pobierali wynagrodzenia za pracę. Praca zespołu odbywać się będzie na spotkaniach otwartych, w których mogą uczestniczyć wszyscy chętni mieszkańcy (tyle, że bez prawa głosowania).

Efektem pracy zespołu ma być przyjęty przez organy władzy regulamin budżetu partycypacyjnego. Szacujemy, że od 1 kwietnia do 31 maja 2016 r. odbędą się 4 warsztaty (ok. 3 godz.) oraz co najmniej 10 spotkań do połowy września 2016 r. Termin zakończenia prac Zespołu – połowa września 2016 r.

 

Renowacja figury

Przystąpiliśmy do renowacji figury Matki Bożej na skwerze ks. B. Kolasińskiego u zbiegu ulic Parkowej, Bluszczowej i Kwiatowej. Dla przypomnienia – figura została ufundowana przez Stanisława Lilpopa dla upamiętnienia założenia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna w 1925r. Autorką figury jest Aurelia Jaworska. Rzeźba została wykonana z białego marmuru, na wysokim cokole z czerwonego piaskowca i stoi w miejscu wmurowania kamienia węgielnego. Co roku 9 kwietnia w dniu obchodów Święta Miasta składane są pod nią kwiaty przez władze miasta.

Oświadczenie w/s kontroli kasy

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi przyczyny zamknięcia kasy w Urzędzie Miasta oraz doniesieniami prasowymi na ten temat zamieszczam wyjaśnienie (zostało zamieszczone również na stronie www miasta).

„Oświadczenie dotyczące przeprowadzonej kontroli w kasie                          Podkowa Leśna  23.03.2016r.

Na skutek kontroli kasowej przeprowadzonej przez zespół kontrolny, zgodnie z przyjętym w styczniu 2015r. „Harmonogramem kontroli wewnętrznych” i wykrytych nieprawidłowości kasa Urzędu Miasta została zamknięta. Od 8 marca 2016r. w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej – Filia w Podkowie Leśnej przy ul. Słowiczej został uruchomiony punkt przyjmowania opłat na rzecz Miasta Podkowa Leśna. Od wpłaty gotówki w banku na konto urzędu nie są pobierane prowizje bankowe od wpłacającego.

Kontrola wykazała m.in. brak w kasie ponad 116.000zł. Pracownicy urzędu podczas czynności wyjaśniających złożyli oświadczenia m.in.

  1. opisujące proceder pobierania bez pokwitowań pieniędzy z kasy od roku 2013 przez byłą Skarbnik Miasta
  2. dotyczące wynoszenia dokumentacji finansowej, dokumentacji postępowań przetargowych i bieżących dokumentów miasta przez byłą Skarbnik Miasta oraz byłego Kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej

Osoba odpowiedzialna za stan kasy przyznała się do uczestniczenia w procederze przywłaszczenia mienia w formie gotówki.

Byłej Skarbnik Miasta odwołanej przez Radę Miasta (Uchwałą nr 35/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.) stosunek pracy ustał w dniu 31 października 2015r. Z kasjerką stosunek pracy został rozwiązany w dniu 3 marca 2016r.

Byłe pracownice w dniu 3 marca 2016r. zwróciły do Urzędu Miasta kwotę: 12.000 zł i 18.200 zł. Miasto wystąpiło o zwrot pozostałej kwoty.

W dniu 14.03.16r. była Skarbnik Miasta oddała część dokumentów finansowych za lata 2010-2013, w tym Księgę inwentaryzacyjną. Nadal brakuje części dokumentacji, m.in.za rok 2014.

Była Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej została wezwana do zwrotu wyniesionych dokumentów z Urzędu Miasta.

Sprawy zostały zgłoszone do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. Zostało wszczęte postępowanie.

Równolegle do czynności podejmowane przez Prokuraturę Rejonową, Miasto Podkowa Leśna przeprowadzi audyt mający na celu skontrolowanie przez biegłych rewidentów dokumentów finansowych oraz przepływów pieniężnych w Urzędzie Miasta oraz Ośrodku Pomocy Społecznej. Dotychczasowe audyty i kontrole zewnętrzne przeprowadzone w okresie 2013  – 2016r. nie obejmowały swoim zakresem gospodarki pieniężnej (za te lata). Ostatnia przeprowadzona kontrola przez  Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Miasta obejmowała okres 01.01.2012 -31.12.2012r. Protokoły z tej kontroli znajdują się w BIP http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/pliki/kontrole_zewnetrzne/rio2013/kontrola_rio.pdf

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński ”

Raport z przeglądu zarządzania należnościami przeprowadzony w 08.2015r. bip.podkowalesna.pl Raport z przeglądu zarządzania należnościami w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna sierpień 2015

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu w przedmiocie gospodarki kasowej oraz operacji bankowych: http://bip.podkowalesna.pl/zamowienie-30k/zaproszenie-skladania-ofert-przeprowadzenie-audytu-przedmiocie-gospodarki-kasowej-oraz-operacji-bankowych-realizowanych-urzedzie-miasta-podkowa-lesna-latach-2010-2015/

Spotkanie z mieszkańcami

Serdecznie zapraszam na spotkanie z mieszkańcami 31 marca 2016r. o godz. 18.00 do MOK na ul. Świerkowej 1. Program spotkania obejmuje m.in. omówienie planów rozwoju monitoringu w mieście oraz Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. O godz. 19.30 porozmawiamy natomiast o budżecie partycypacyjnym na 2017r. W spotkaniu będzie uczestniczył przedstawiciel Komendy Powiatowej w Grodzisku Mazowieckim.

„Rowerowe” partnerstwo gmin

W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie włodarzy gmin: Podkowa Leśna,  Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Żyrardów, Jaktorów, Brwinów, Pruszków, Michałowice oraz Piastów. Spotkanie miało służyć zawiązaniu szerokiego partnerstwa, dzięki któremu będzie mogła powstać spójna koncepcja opracowania projektu sieci dróg rowerowych, przy wykorzystaniu obecnie projektowanych ścieżek na terenie Trójmiasta Ogrodów i pozostałych gmin. Partnerstwo ma wspomóc możliwość pozyskania pieniędzy na realizację całego przedsięwzięcia z funduszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), stąd pomysł na partnerstwo gmin. W ramach dotacji wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania. Planowane inwestycje ścieżek rowerowych mogą uzyskać dofinansowane pod warunkiem, że pełnią funkcję korytarzy transportowych i nie zostały zaprojektowane wyłącznie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

W najbliższym czasie będę podpisywał porozumienie z Warszawską Koleją Dojazdową, które pozwoli na wybudowanie przez Miasto ścieżki wzdłuż torów kolejki WKD.

Na załączonej mapce (aby zwiększyć obrazek, należy kliknąć w mapę) zaznaczyłem drogi zaprojektowane i projektowane oraz przeznaczone do projektowania w Podkowie Leśnej.

trasy_rowerowe