Wzrośnie opłata za śmieci

Aktualna stawka za odbiór odpadów na terenie Podkowy Leśnej uchwalona w roku 2019 nie pokrywa w pełni kosztów jakie ponosi obecnie miasto za wywóz śmieci.

Ciągły wzrost kosztów przy jednoczesnym utrzymywaniu się wpływów za usługę na podobnym, a nawet niższym poziomie co w roku 2019 powoduje, że zamiast wydawać pieniądze na dodatkowe usługi na rzecz mieszkańców, subwencjonujemy śmieci. Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się samofinansować.

Wybrana metoda pozostaje bez zmian, ponieważ funkcjonuje prawidłowo, wprowadzenie jej w roku 2019 doprowadziło do poprawy bilansu pomiędzy wydatkami związanymi z obsługą systemu a faktycznymi dochodami, czyli opłatami ponoszonymi przez mieszkańców.

System naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej na podstawie metody od m3 zużytej wody działa w Podkowie Leśnej od 4 lat. Wodomierze znajdujące się na nieruchomościach położonych na terenie miasta posiadają zdalny odczyt, a każdy z mieszkańców ma dostęp do swoich danych. Rozliczanie zużytej wody dla mieszkańców jest w systemie dwumiesięcznym poprzez wystawianie faktur.

W przypadku tej metody, wysokość opłaty za odbiór odpadów powiązana jest z ilością zużytej wody w danej nieruchomości, tak więc każdy z mieszkańców może sam decydować jakie jest zużycie wody, a co za tym idzie pośrednio ma wpływ na wysokość naliczanej opłaty. Taki system naliczania zobowiązań względem miasta wywiera pozytywny efekt proekologiczny a także prospołeczny, chociażby w kwestii zmniejszonego zużycia wody, co w konsekwencji przekłada się na produkcję ścieków komunalnych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021 oraz 2022 i szacowanych kosztów funkcjonowania systemu w 2023 roku, ustalono że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości są niewystarczające.

ROK Dochody z opłaty Wydatki na odbiór odpadów Różnica zaległości w opłacie na koniec danego roku
2019 984 234,69 1 298 451,33 -314 216,64 178 987,02
2020 1 275 095,66 1 378 996,06 -103 900,40 165.825,60
2021 1 229 062,08 1 448 003,45 -218 941,37 249 988,46
2022 do 27.12 1 277 823,38 1 399 039,70 -121 216,32 90 961,30

Wyliczenia kosztów dokonano przede wszystkim w oparciu o:

– ilość zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych na poziomie 2022 r.,

– liczbę mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami na dzień 31.12.2022 r.

Oszacowano, że cena 9 zł powinna wzrosnąć do 11 zł/ m3 zużytej wody. W związku z tym Rada Miasta  na ostatniej sesji podjęła stosowną uchwałę. Podwyżka ceny będzie obowiązywała od 1 kwietnia.

Nowelizacja ustawy wprowadziła również górną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku przyjętej metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, która nie może wynosić więcej niż 7/8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, to znaczy od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. nie może być wyższa niż 160,83 zł miesięcznie, co daje kwotę roczną w wysokości 1929,96 zł. W naszym mieście zmniejszeniu opłaty podlegać będzie  ok. 4% mieszkańców. Właściciele nieruchomości kompostujących bioodpady mogą skorzystać ze zniżki, która wynosi 0,60 zł/m3.

Po kolejnym przetargu (sierpień) okaże się, czy wprowadzona podwyżka zaspakaja obecny niedobór środków. Gdyby okazało się, że uzyskamy „poduszkę” finansową, wynikającą z podwyższenia stawki za odpady komunalne, to będzie możliwe zorganizowanie dodatkowej akcji np. odbioru liści w określonych ilościach. Możliwość odbioru liści jest najczęściej zgłaszanym postulatem przez mieszkańców miasta i dotyczy głównie osób starszych. Dzisiaj liście w dowolnej ilości możemy odwieźć do PSZOK. Zbilansowanie systemu poprzez zwiększenie wpływów z tytułu opłat pozwoliłoby na organizowanie co najmniej raz w roku akcji odbioru przygotowanych liści z posesji, których właścicielami są osoby starsze z utrudnioną motoryką, bez możliwości transportu liści do PSZOK lub też osoby w gorszej sytuacji finansowej.

 Mam nadzieję, że przyjmiecie Państwo podwyżkę ze zrozumieniem i nie będzie ona szczególnie dotkliwa.

Dla przypomnienia wcześniejsze istotniejsze artykuły w tym temacie

http://arturtusinski-podkowa.pl/smieci-zdrozeja/

http://arturtusinski-podkowa.pl/nowe-zasady-oplat-za-odbior-smieci/

Skrzyżowanie 719 z Gołębią

W lipcu zeszłego roku, w związku z licznymi zgłoszeniami przez mieszkańców w sprawie nieprawidłowo ustawionych świateł na skrzyżowaniu trasy 719 i ulicy Gołębiej (przy Galerii Podkowa) skierowałem pisma interwencyjne (przeprowadzenie działań kontrolnych i naprawczych – sprawdzenie poprawności działania) do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) oraz prośbę do Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o podanie statystyk kolizji i wypadków.

Statystki kształtują się następująco: w okresie 1.01.2021 – 30.06.2022 Policja została wezwana do 6 kolizji i 1 wypadku, Straż Pożarna brała udział w 5 zdarzeniach.  Niezwłocznie, jeszcze w lipcu zeszłego roku zlecono konserwatorowi sygnalizacji świetlnej dokonanie sprawdzenia działania urządzeń. Podczas przeglądu została poprawiona jedna z kamer. Urząd Marszałkowski, któremu także przekazano sprawę, po dokonanych oględzinach nie stwierdził nieprawidłowości, jednocześnie informując nas, że w czasie pandemii wszystkie światła na terenie województwa mazowieckiego zostały przełączone w tryb „stałoczasowy”. W III kwartale przywrócono akomodacyjne sterowanie sygnalizacją, co powinno wykluczyć sytuacje nieczytelne (niebezpieczne) dla użytkowników drogi.

W związku z kolejnymi zgłoszeniami o trwających nieprawidłowościach z sygnalizacją w obrębie tego skrzyżowania, ponownie 2.01.2023 r. wystąpiłem do MZDW o podjęcie działań. Czekamy.

Jeżeli macie Państwo jakieś aktualne obserwacje co do prawidłowego bądź nieprawidłowego działania tych świateł, to proszę o taką informację na maila artur.tusinski@podkowalesna.pl  lub zgłoszenie do urzędu.

Skąd się biorą pieniądze w budżecie miasta?

Skąd się biorą pieniądze?

To twierdzenia pada przy okazji każdej dyskusji o konstruowaniu budżetu miasta. I jest to fundament dobrego planowania finansowego każdej jednostki samorządu terytorialnego.  W ramach wykładów Uniwersytetu Otwartego Pokolenia, dostałem zadanie odpowiedzi na pytanie „Skąd mamy pieniądze w budżecie i na co je wydajemy?” Ale jak opowiedzieć o tak, wydawałoby się oczywistej, a co za tym idzie nudnej tematyce. Dzisiaj o dochodach.

Dochody

Jak widać aż 36% naszego budżetu to udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych PIT i CIT. 25% subwencja oświatowa, 14% dochody z podatków i opłat lokalnych oraz 13% to dochody majątkowe. Pozostałe źródła nie stanowią istotnych pozycji w naszym budżecie.

Warto mieć w pamięci środki zewnętrzne, w skali roku mogą stanowić istotny zastrzyk środków. Składamy wnioski niemalże tam, gdzie się da. Każda dotacja czy to krajowa, europejska czy z budżetu województwa mazowieckiego pozwala nam sfinansować jakiś projekt, zaspokoić potrzeby bez konieczności wydawania tylko z naszych coraz mniejszych dochodów. W budżecie 2023, środki pozyskane to kwota ponad 5,5 mln złotych. Głównie zrealizujemy z ich udziałem inwestycje drogowe, ale nie wszystkie konkursy do których aplikujemy zostały rozstrzygnięte.

W innym ujęciu dochodów, tj. spojrzeniu na nie przez pryzmat działów „tematycznych” wg których konstruowany jest budżet wygląda to tak:

To jest dobry moment na głębszą analizę skąd taki udział w podatkach PIT i CIT, a dokładnie PIT, bo podatek dochodowych od osób prawnych, czyli to co odprowadzają fiskusowi spółki prawa handlowego, w budżecie naszego miasta to kwota bardzo mała – ok. 60.000 zł rocznie.

Poniżej w tabeli przedstawiam dochody brutto jakie osiągamy i udział z podatków jakie płacimy i jaki trafia do budżetu naszego miasta. Rok 2022 to dane przybliżone, bo, nie ukrywam, uzyskanie jakichkolwiek informacji z naszych służb skarbowych, o ilości podatników, strukturze czy wielkości osiąganych dochodów czy płaconych podatków jest coraz trudniej osiągalne do uzyskania. Nie wiem, dlaczego nasze Państwo prowadzi taką polityką informacyjną. Są to przecież nasze pieniądze

rok dochody podkowian

udział w podatkach

2017 233 208 494,95 12 826 130,00
2018 247 619 420,86 15 097 879,02
2019 267 855 502,66 15 083 602,30
2020 274 883 451,01 14 510 156,56
2021 302 371 796,10 16 102 269,60
2022 284 229 488,40 14 412 323,00

Oraz liczba podatników:

2017 2018 2019 2020 2021
2350 2446 2320 2537 2532

Liczba podatników nie jest równoznaczna z ilością „pitów” jakie składamy. Przyglądając się tym danym, wynika z nich, że jesteśmy bardzo pracowici. Statystycznie każdy dorosły mieszkaniec miasta pracuje na prawie 3 etatach czy inaczej, osiąga dochody z prawie 3 różnych źródeł. Jesteśmy też bardzo przedsiębiorczy. Dla przykładu statystycznie 4 razy chętniej zakładamy własną działalność niż mieszkańcy sąsiedniej gminy.

Stąd chyba bierze się „fenomen” naszej zamożności – jesteśmy bardzo pracowici, a wiek emerytalny jest tylko liczbą. Oczywiście z tych statystyk wynika też, że brakuje nam ok. 300-350 podatników. To znaczy tylu mieszkających na terenie miasta podkowian rozlicza się w innych urzędach skarbowych niż nasz grodziski. Wtedy z podatków, do kasy miasta nie trafia nawet 1 złotówka. Są też przypadki, spowodowane „Polskim nie-Ładem” gdy przedsiębiorca przenosi swoja działalność, a za tym rozlicznie do Czech, Łotwy czy Estonii – niestety. Polityka obecnego rządu nie zachęca do bycia odpowiedzialnym, pracowitym i uczciwym – niestety.

Od 2019 roku wprowadzane są zmiany podatkowe które skutkują coraz mniejszym udziałem gmin w podatkach od osób fizycznych. Owszem płacimy mniejsze podatki, ale mechanizm zwyczajnie transferuje te oszczędności z kieszeni mieszkańców, samorządów do budżetu Państwa.

Dochody z VAT i podatków akcyzowych rosną, w nich udziału gminy nie mają.

Wskutek zmian podatkowych jaki przyniósł Polski Ład, tylko 392 gminy na 2477 odnotowały wzrost dochodów w 2023 z PIT i CIT względem 2022 r. Mieszka w nich jedynie 206.904 osoby!

Sytuacja jest więc fatalna. Pokazywanie zestawień i wykresów z lat 2017-2022 przez członków rządu i opowiadanie, że nominalnie „wzrosło” jest zaklinaniem rzeczywistości i propagandą, bo koszty wzrosły dużo szybciej i boleśniej niż dochody. W przypadku Podkowy Leśnej, mimo że najprawdopodobniej kwota osiągniętych dochodów przez mieszkańców będzie wyższa, to do budżety trafi udział porównywalny z tym z 2017 roku. A płaca minimalna wzrosła kolejny raz, a ceny prądu i gazu, mimo że na giełdach spadają, u nas ani drgną. W końcu inflacja, która jest dobra dla sektora publicznego, ale tylko rządowego „bardziej”. Korzystamy tylko z dobrodziejstw stałego oprocentowania pożyczki na budowę przedszkola na poziomie 0,22%, bo faktycznie w sile nabywczej tych pieniędzy zwrócimy dużo mniej niż pożyczaliśmy.

Zmiany podatkowe lat 2019-2022:

czyli kto nie płaci podatków dochodowych na rzecz gminy

  • osoby poniżej 26 r. ż.
  • wszyscy do poziomu dochodu – 30.000 zł/rok
  • wszyscy rozliczający się na podstawie ryczałtu

ponadto

  • zwiększono kwotę I progu podatkowego do 120.000 zł
  • zmniejszono wymiar I progu podatkowego na 12%

Symulacja wpływów udziału podatku PIT do gminy na 2023 rok (udział dla gminy 38,40%) w zależności od osiąganych dochodów miesięcznych – kwota udziału dotyczy 1 roku

emeryt udział dla gminy etatowiec/działalność udział dla gminy
3 000 0 3 000 0
5 000 1 105 5 000 1 005
6 000 1 658 6 000 1 479
10 000 3 386
15 000 8 150

Udział dla gminy to kwota jaka wpływa w ciągu roku.

W tabeli poniżej przedstawiam całą strukturę dochodów podkowian z rozróżnieniem na formy aktywności

Jak już wspomniałem wcześniej, dochody z tytułu najmów nie trafiają do kasy miasta, podobnie jak prowadzących działalność, ale rozliczających się w formie ryczałtów. Statystycznie tez, w Podkowie Leśnej mamy ok. 1100 dorosłych osób w wieku po produkcyjnym, statystycznie wszyscy mieszczą się w kwocie wolnej od podatku, ale to tylko statystyka.

Tak wyglądamy w porównaniu do najbliższych sąsiadów.

Szczególnie na wykresach wyżej widać naszą aktywność zawodową i pracowitość. Na marginesie, osoby najbardziej „krytyczne” nie płacą podatków na rzecz swojego miasta. Mieszkają, głosują, korzystają, mają parcie na sprawowanie władzy, są roszczeniowi, ale sami z siebie nic nie dają.

Z tych zestawień wynika, że nie jest tak źle i nie powinienem narzekać, ale Podkowa Leśna nie ma tego co mają inne gminy – możliwości rozwoju. Motorem wzrostu dochodów budżetowych w innych gminach jest stale rosnący udział w podatkach od osób prawnych – firm i podatki od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: fabryk, centrów logistycznych, hal wystawienniczych, magazynów itp.

Szczególnie jest to widoczne na wykresie powyżej, gdzie przedstawiam dochody osób prawnych zarejestrowanych w poszczególnych gminach. Grodzisk Mazowiecki jest tutaj zdecydowanym liderem.

I w końcu podatki lokalne, czyli coś co zależy od nas.

Jak widać tych kilkadziesiąt firm zarejestrowanych na terenie naszego miasta, rocznie odprowadza prawie tyle samo podatków od nieruchomości co mieszkańcy z 1373 nieruchomości.

Tylko Galeria Podkowa przynosi miastu 380.000,00 zł podatku od nieruchomości rocznie. Dlatego tak duże znaczenie ma zwiększenie udziału podatków z innych źródeł niż podatek dochodowy od osób fizycznych. Dlatego w nowym Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju dla Podkowy Leśnej chcemy zwiększyć możliwości inwestycyjne części terenów na północ od trasy 719, tak aby przynosiły one w perspektywie lat stabilne i większe dochody budżetowe.

Moglibyśmy też zmienić użytki gruntowe na terenie miasta, leśne przekształcić na zielone budowlane tak jak ma to miejsce w znacznej większości miast w Polsce. Grunty leśne na działkach budowlanych stanowią w Podkowie Leśnej zajmują obszar 1.340.000 m²

Gdyby były to użytki budowlane to podatek w skali roku wzrósłby z 27.000 do 817.000 zł.

Statystycznie podatek od nieruchomości wzrósłby średnio o 600 złotych rocznie, ale w praktyce zwiększyłby się tylko w przypadku dużych działek leśnych.

To takie krótkie podsumowanie dochodów miasta. Już za kilka dni przedstawię Państwu wydatki.

 

e-usługi dla podkowian

Uruchomiliśmy system e-usługi dla mieszkańców. Wszystko lub prawie wszystko można załatwić przez telefon.

Panel mieszkańca jest przede wszystkim podstawową platformą komunikacyjną między mieszkańcem a urzędnikiem.

Oprócz standardowych funkcji, jak złożenie wniosku lub dokonywania płatności za wodę, śmieci, czynsz, podatek od nieruchomości, możliwe będzie sprawdzenie stanu swoich zobowiązań oraz otrzymywanie powiadomień (w różnej formie w zależności od ustawień).

Za pośrednictwem modułu „zgłoś problem” będzie można zgłosić awarię lampy, uszkodzony znak drogowy i czy inne nieprawidłowości.

Narzędzie to ma też usprawnić konsultacje społeczne, istnieje możliwość ankietowania, zgłaszania wniosku w budżecie partycypacyjnym, a także sprawdzania kalendarza wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz kupna biletu na imprezy zamknięte.

W portalu można sprawdzić rejestry, np. pomników przyrody, lokalizację obiektów sportowych czy rekreacyjnych itd.

Jedną z ważnych informacji jest tzw. e-cmentarz, czyli narzędzie, które umożliwia lokalizację grobów, krótkie metryczki dot. pochowanych osób oraz wizualizacje. System wyznacza drogę od wejścia na cmentarz do danej kwatery. Narzędzie takie umożliwia szybkie wyszukiwanie grobów, które jest dedykowane nie tylko podkowianom, ale bliższym i dalszym rodzinom osób zmarłych i pochowanych na cmentarzu.

Co należy zrobić?

Za pośrednictwem komputera zalogować się – panel logowania na stronie miasta https://portal.podkowalesna.pl/  (potrzebny jest profil zaufany lub konto w banku. Osobom nieposiadającym komputera, bądź mającym problemy techniczne służymy pomocą w urzędzie.

E-usługi, to szereg możliwości, o których więcej w załączonym filmie.

https://www.youtube.com/