10 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 4 września 2015 r. – 29 października 2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 25 zarządzeń dotyczących m.in.:
  • Powołania komisji do dokonania wyboru wykonawcy świadczenia usługi: prowadzenie stołówki szkolnej;
  • Zmian w budżecie oraz WPF (zmiany związane z Referendum oraz Wyborami do Sejmu
   i Senatu RP oraz przesunięcia w działach opieka społeczna i oświata);
  • Powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP;
  • Wydania i cofnięcia upoważnień pracownikom urzędu oraz OPS;
  • Zmian składu: Gminnej Komisji Socjalnej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • Ustalenia stawek opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń w Zespole Szkół.
 1. Organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • Ogłoszono nabór na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych, monitoringu strategii i komunikacji społecznej.
 • Kontynuowane są szkolenia w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Grodzisku Mazowieckim (dofinansowanie szkoleń dla pracowników urzędu (45+) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).
 • Przygotowano i przekazano Radzie Miasta „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Podkowa Leśna w roku szkolnym 2014/2015”.
 1. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów:

W ramach Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacyjnej” aktualnie trwają konsultacje społeczne:

 • „Koncepcji programowo – przestrzennej rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO wraz
  z koncepcją nowych nasadzeń” (do 20.11.2015 r.);
 • „Koncepcji cmentarza w Żółwinie” (do 2.11.2015 r.).

Do piątku 30.10.2015 r. można wypełniać ankietę internetową nt. komunikacji społecznej, aktywności i partycypacji obywatelskiej, a także lokalnej tożsamości i wizerunku naszego miasta oraz obszaru PTO (ankieta dostępna na stronie miasta).

W dniach od 5 do 16 października 2015 r. na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów przeprowadzone zostały pomiary ruchu pojazdów na drogach oraz liczby pasażerów na stacjach kolejowych.
Gdańska firma EU-Consult opracowuje program działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych. P pierwszym elementem pracy było m.in. zbadanie natężenia ruchu w ruchu drogowym i kolejowym na obszarze Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.

Na ukończeniu są :

 • „Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie Miasta Podkowa Leśna”
 • „Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”

W trakcie realizacji są opracowania projektowe dotyczące:

 • ścieżek rowerowych wzdłuż trasy 719
 • ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD na wysokości Parku Miejskiego
 • przebudowy ul. Gołębiej
 • przebudowy ul. Zachodniej
 • przebudowy ul. Sokolej

Spotkania pomiędzy sesjami, m.in.:

 • Posiedzenie przedstawicieli Partnerów Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów;
 • Spotkanie w Ośrodku dla Cudzoziemców z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców panem Rafałem Rogalą oraz z Dyrektorem Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców panem Szymonem Hajdukiem;
 • Spotkanie z profesorem Politechniki Warszawskiej Andrzejem Zalewskim;
 • Spotkanie z prezesem Marcpolu Markiem Mikuśkiewiczem – poruszono m.in. sprawę reklam wielkogabarytowych, ścieżki rowerowej, konserwacji rowu melioracyjnego – MarcPol wyremontował rów na swojej posesji zgodnie z zaleceniami Urzędu Miasta;
 • Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – możliwość dofinansowania projektów,
 • Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – możliwość dofinansowania projektów
 • Spotkanie z Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Robertem Lewandowskim – na temat stanu podkowiańskiej sieci kanalizacji ściekowej;
 • Spotkanie z panią Małgorzatą Okularczyk w sprawie Park & Ride – możliwość dofinansowania budowy – między innymi o kryteriach oceny projektów;
 • Spotkanie z panią Małgorzatą Firląg w ramach PTO – gospodarka wodami opadowymi
  i powierzchniowymi;
 • Spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej panią Ewą Dudek – możliwość zmian prawnych w kontekście zwiększonej liczby uczniów cudzoziemskich;
 • Spotkanie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w sprawie pozyskania środków na budowę dróg tzw. „ schetynówek”;
 • Spotkanie z dyrektorem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dyrektorem Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej panią Elżbietą Mieszkowską – rozmowa dotyczyła wypracowania katalogu dobrych rozwiązań na podstawie doświadczeń z uczniami cudzoziemskimi;
 • Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, panią Małgorzatą Chodorowską oraz z panią Anną Kurek –rozmowa dotyczyła min. rozwiązań drogowych;
 • Spotkanie z panem Andrzejem Czajkowskim koordynatorem projektu ZIT;
 • Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół, Radą Rodziców i Szkoły oraz przedstawicielem Wojewody w/s dzieci cudzoziemskich w szkole.

Sprawy bieżące:

 1. Sprawy sądowe: wpłynął kolejny, nowy pozew sądowy związany z budową szkoły oraz zawezwanie do ugody (również nowy pozew);
 2. Wzorem lat ubiegłych od 15 października 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. przeprowadzana jest akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Podkowie Leśnej;
 3. W dniu 7.09.2015r. dokonano wyboru wykonawcy świadczenia usługi – prowadzenie stołówki szkolnej (z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności) wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni – firmę Skrzywanek Sp. J. Stołówka rozpoczęła działalność 9.09.15r. Cena pełnego obiadu wynosi 7zł. Ilość wydawanych posiłków uczniom w stosunku do lat ubiegłych znacznie wzrosła. (było ok. 90-130, obecnie 200)
 4. Zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku komunalnego oraz zasiedlono (wydano lokale nowym mieszkańcom) przy ulicy Orlej;
 5. Zakończono i odebrano przebudowę ulicy Bukowej na odcinku od ulicy Grabowej do Podleśnej oraz zmiany w organizacji ruchu (progi zwalniające) na odcinku Lipowa –Podleśna;
 6. Zakończono prace związane z przebudową ulicy Akacjowej – trwają odbiory;
 7. Rozpoczęto budowę wyniesionych skrzyżowań na ul. Myśliwskiej
 8. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach uporządkowania węzła Jodłowa/ Reymonta
  w ramach, której wykonane zostaną poniższe opracowania:
 • przebudowa połączenia ulic Lipowej- Bukowej- Sosnowej –Topolowej     (rondo)
 • przebudowa ul. Bukowej na odcinku Lipowa-Reymonta
 • przebudowa ulicy Jodłowej
 • przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego
 • projekt organizacji ruchu dla całego rejonu z podziałem na poszczególne zadania
 1. Trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów zwalniających (projekt w trakcie procedury odwoławczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim);
 2. Zakończono i odebrano prace związane z remontem odtworzeniowym wejścia głównego budynku przedszkola wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych;
 3. Zakończono i odebrano prace związane z wykonaniem napraw
  i zabezpieczeń ścian w budynku Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej;
 4. Wyłoniono wykonawcę na remont odtworzeniowy pomieszczenia łazienki w starej części szkoły;
 5. Zakończono prace czyszczenia dna stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej oraz zadanie polegające na odmuleniu, czyszczeniu i konserwacji dna i skarp rowów odwadniających;
 6. Podpisano umowę na odbiór azbestu od mieszkańców Podkowy Leśnej;
 7. Ustawienie luster drogowych na ulicy Myśliwskiej/Sarniej oraz Myśliwskiej/Borsuczej;
 8. Realizacja zadania i odbiór końcowy pn. „Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej w centrum zabytkowego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna” – zieleń;
 9. Realizacja zadania i odbiór częściowy pn.” Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej położonego w Mieście Podkowa Leśna – remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek do umieszczenia płaskorzeźby);
 10. Trwają prace pielęgnacyjne terenów leśnych i pasów drogowych (15 października skończył się okres lęgowy)
 11. Opracowanie oraz złożenie w celu pozyskania dodatkowych środków wniosku do WFOŚ na pielęgnację drzew w Leśnym Parku Miejskim;
 12. Przeprowadzenie postępowania i wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn. Przygotowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zbieranie ankiet. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w programie;
 13. Zamontowano dodatkową latarnię (klosz) przy przejściu dla pieszych na ul. Brwinowskiej/Lotniczej;
 14. Bieżące sprzątanie cmentarza oraz grobów Powstańców w Lesie Młochowskim;
 15. Zakończenie prac związanych z Systemem Informacji Miejskiej;
 16. Kontynuacja pomocy żywnościowej dla potrzebujących – do chwili obecnej wspartych zostało ok. 70 osób;
 17. Trwa montaż domków narzędziowych dla mieszkańców domów komunalnych przy ul. Orlej i Jaskółczej;
 18. Ogłoszono konkurs ofert na wykonanie serwisu internetowego i serwisu BIP miasta. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80% projektu. Całkowity koszt 30.700 zł
 19. Otrzymaliśmy dofinansowanie na remontu rowu melioracyjnego RS-11/19 i RS-11/18 na odcinku Myśliwska – Bobrowa/Rysia w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
 20. Uruchomiono automatyczne przekierowanie połączeń telefonicznych dla nr 22 758 91 10 – komisariat Policji w Podkowie Leśnej na nr dyżurnego w Komendzie Powiatowej w Grodzisku po 5 sygnale.

Inne:

 • 11-13.09.2015 r. I Kongres Polskich Miast Ogrodów;
 • 09.2015 r. spotkanie z mieszkańcami w formule Saloniku Obywatelskiego;
 • 10.2015 r. spotkanie tematyczne z mieszkańcami w sprawie uchodźców;
 • 10.2015 r. Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych (w ramach konsultacji projektu uchwały „Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”)

Informacja

 • 28 listopada 2015r. odbędzie się Podkowie Leśnej I Gminny Przystanek PaT – wydarzenie skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. PaT jest skrótem od nazwy programu edukacyjno-profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”.
  Jest to ogólnopolski program Komendy Głównej Policji, promujący wśród młodzieży modę na życie wolne od uzależnień, agresji i przemocy. Więcej informacji jest na stronie miasta.
 • Dziękuję mieszkańcom naszego miasta za obywatelską postawę i poważne podejście do naszych praw i zobowiązań wobec państwa. Gratuluję rekordowej frekwencji wyborczej (74,43%)
  i dziękuję członkom obwodowych komisji wyborczych za zaangażowanie i dobrą współpracę w czasie wyborów parlamentarnych 25 października.

Dodaj komentarz