Absolutorium za 2018 jednogłośnie

27 czerwca 2019 odbyła się sesja absolutoryjna, na której Rada Miasta jednogłośnie udzieliła mi wotum zaufania i absolutorium.

Sprawozdanie z wykonania budżetu nie pozostawiało wątpliwości, że rok 2018 zakończony blisko z 2 mln nadwyżką budżetową był dobrym rokiem. Wcześniej komisje po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, wydały pozytywną opinię o dokumencie. Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także komisja rewizyjna która wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Obecnych na sesji było 12 radnych.

Budżet Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr 283/XLIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 32.396.251,00 zł, natomiast plan wydatków – 36.269.843,72 zł.

W ciągu roku wielokrotnie dokonywano zmian w budżecie. W trakcie roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 2.329.090,00 zł. Plan budżetu miasta po stronie dochodów wynosił więc 34.725.341,00 zł. Do budżetu wpłynęło 36.135.659 zł, tj. 104 % planowanej kwoty. Wzrost planowanych dochodów wynikał głównie z wpływu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, wzrostu dotacji celowych oraz większych wpływów z dotacji ze środków Unii Europejskiej niż pierwotnie założono.

Dochody bieżące stanowiły 88,6% dochodów ogółem. Na dochody bieżące składały się: dochody z tytułu wpływu z udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencja oświatowa, dochody z podatków i opłat, dotacje celowe na zadania zlecone, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, dochody z mienia gminy, dochody z subwencji ogólnej oraz pozostałe dochody własne (opłaty za wodę, kanalizację, odsetki, usługi opiekuńcze itp.). Strukturę dochodów uzupełniły dochody majątkowe (11,4%), w tym: dotacje celowe na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Strukturę dochodów według źródeł w stosunku do dochodów ogółem przedstawia poniższy wykres.

Jak widać największe dochody pochodzą  z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Tak ważne jest zatem, aby mieszkańcy opłacali podatki w Podkowie Leśnej, ponieważ to wprost proporcjonalnie przekłada się na posiadane środki na zaspokojenie potrzeb osób tu mieszkających. Drugim dużym źródłem dochodów jest subwencja oświatowa, która stanowi 70% wszystkich wydatków na oświatę. Oznacza to, że miasto rokrocznie dokłada ok. 30% wydatków na zadania związane z oświatą.

Plan wydatków budżetu Miasta Podkowa Leśna na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 36.269.843,72 zł. Ostatecznie plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 37.092.240,72 zł, w tym:

  • plan wydatków bieżących – 27.562.608,60 zł,
  • plan wydatków inwestycyjnych – 9.529.632,12 zł.

Wydatkowano kwotę 34.090.056,38 zł (92% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 25.093.625,18 zł (91% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.996.431,20 zł (94% planu).

Jak widać w powyższych wyliczeniach miasto przeznacza największe środki na zadania z zakresu oświaty (29,6%), z czego dofinansowanie w postaci subwencji oświatowej wynosi zaledwie 70%. Ponadto znaczną część wydatków stanowią środki na drogi gminne (22,9%) – zarówno na utrzymanie bieżące, jak i inwestycje. Miasto 12,4% posiadanych środków przeznacza na gospodarkę komunalną.  W jej zakres wchodzą działania głównie z obszaru gospodarki wodnej i ściekowej, gospodarki odpadami, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic. Na pomoc społeczną miasto przeznacza 10,2% środków, z czego 70% tych środków pochodzi z dotacji na zadania zlecone lub dotacji na zadania własne. Pozostałe obszary, na które wydatkowano środki, stanowią ponad 24%
i są to: administracja publiczna – 9,9%,kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,9%, gospodarka mieszkaniowa – 3,4%, różne rozliczenia (tzw. Janosikowe) – 3,4%, gospodarka zaopatrzenia w wodę –  1%; oraz pozostałe dziedziny – 2,3%.

Nowością  w sesji absolutoryjnej jest debata nad stanem miasta oraz głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza. Do debaty mogli zgłosić się i zabrać głos mieszkańcy. W podkowiańskiej debacie swoją opinię wyraziło kilkoro mieszkańców. Trudno się było odnieść do wypowiedzi , które nie dotyczyły ani realizacji budżetu za 2018 rok, ani raportu o stanie miasta, a przede wszystkim nie miały charakteru merytorycznego. Dlatego z mojej strony pozostały bez komentarza, każdy może sobie wyrobić zdanie oglądając  nagranie z sesji . Prostowanie już wielokrotnie wyjaśnianych rzeczy w niektórych przypadkach mija się z celem. Pojawiły się zarzuty o braku przejrzystości  w BIP. Rozumiem, że są osoby, które mało sprawnie poruszają się w Internecie, szczególnie w BIP,  wielu rzeczy nie mogą znaleźć, pomimo tego, że są one opublikowane, nie bardzo wiedzą co powinno być zamieszczone, w której zakładce i błądzą. Dlatego zastanowimy się jak zrobić tę stronę bardziej intuicyjną, choć przepisy jasno określają jej budowę, podobnie jak i zasób informacji, które na stronach powinny się znaleźć.

Dodatkowym punktem sesji, już na moją prośbę byłą informacja na temat inwestycji prowadzonej w Parku Miejskim – rewitalizacji stawu. Ten temat, ze względu na jego obszerność przedstawię Państwu w osobnym artykule.

Dziękuję radnym za zaufanie,  a także chciałbym podziękować mieszkańcom, od którym otrzymuję słowa uznania dla podejmowanych działań i zwykłej życzliwości zarówno w kontaktach osobistych jak i za pośrednictwem Internetu czy sms.

Raport o stanie Miasta podkowa Leśna

 

 

Dodaj komentarz