12 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 25 listopada 2015 r. – 22 grudnia 2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 7 zarządzeń dotyczących m.in.:
  • Powołania komisji ds. archiwizacji dokumentów z referendum;
  • Zmian w Uchwale Budżetowej;
  • Powołania Komisji Przetargowej w sprawie wyłonienia wykonawcy na usługi konserwatorskie;
  • Powołania Komisji Przetargowej w sprawie zimowego utrzymania dróg;
  • Powołania Komisji Przetargowej w sprawie utrzymania zieleni i sprzątania miasta w 2016 roku;
  • Powołania Komisji Egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego pani Agaty Lewandowskiej;

Spotkania pomiędzy sesjami:

 • Spotkanie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie regulowania stanów prawnych nieruchomości w Podkowie Leśnej;
 • Spotkanie z panem Grzegorzem Styczyńskim – Komendantem Powiatowym Policji
  w Grodzisku Mazowieckim;
 • Spotkanie z Sebastianem Budziszewskim – prezesem Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 • Spotkanie z panem Krzysztofem Adamczykiem – prezesem „Eko-Hetman” Sp. z o.o.

Sprawy bieżące

 1. Opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej;
 2. Wykonano remontu rowu;
 3. Wykonano pielęgnację obiektów okazałych w Miejskim Parku Leśnym;
 4. Wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie audytu dla 6 obiektów Urzędu Miasta;
 5. Wyłoniono ubezpieczyciela dla Urzędu Miasta;
 6. Wykonano monitoring;
 7. Zakończono przebudowę skrzyżowań ulicy Myśliwskiej z ulicą Błońską i ul. Helenowską na skrzyżowania wyniesione
 8. Trwają prace projektowe przebudowy węzła Jodłowa/Reymonta w ramach, których wykonane zostaną poniższe opracowania:
  • przebudowa połączenia ulic Lipowej- Bukowej- Sosnowej –Topolowej (rondo),
  • przebudowa ul. Bukowej na odcinku Lipowa-Reymonta,
  • przebudowa ulicy Jodłowej,
  • przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego,
  • projekt organizacji ruchu dla całego rejonu z podziałem na poszczególne zadania (wykonawca Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany –Warszawa);
 9. Trwają czynności związane z wyłonieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej węzła Modrzewiowa /Kościelna;
 10. Trwają czynności związane z wyłonieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej na odcinku WKD Podkowa Główna – granica miasta ( ul. Podleśna);
 11. Trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów zwalniających (projekt w trakcie procedury odwoławczej
  w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim) – wykonawca – IDEA SDT Paweł Dziedzicki – Pruszków;
 12. Kontynuowany jest remont odtworzeniowy pomieszczenia łazienki w starej części szkoły (wykonawca – TiBi Tomasz Beisert – Płochocin);
 13. Na bieżąco trwa współpraca i uczestnictwo w procesie projektowym związanym
  z projektowanych ścieżek rowerowych i dróg w ramach wspólnych projektów realizowanych przez „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”;
 14. Na bieżąco prowadzone są procedury wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego, lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, lokalizację zjazdów, wydawanie warunków przyłączeniowych instalacji wod-kan.;
 15. Rozliczono z WFOŚ 4 wnioski;

Inne:

 • 11.2015 r. – Podsumowanie I Kongresu Polskich Miasta Ogrodów;
 • 11. 15 – Przystanek PaT;
 • 11.- 03.12.2015 r. – Wizyta studyjna w Szwecji na zaproszenie UNHCR Regional Representation for Northern Europe w ramach projektu EU-FRANK;
 • 12.2015 – Uroczystość nadania imienia profesora Kazimierza Michałowskiego Publicznemu Gimnazjum w Podkowie Leśnej;
 • 12.2015 – Uroczyste spotkanie przedstawicieli Komitetu Sterującego ZIT.

Dodaj komentarz