13 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 22 grudnia 2015 r. – 26 stycznia 2016 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 8 zarządzeń dotyczących m.in.:
  • Powołania komisji wizytującej żłobki;
  • Zmian w Uchwale Budżetowej;
  • Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025;
  • Instrukcji archiwizacji dokumentacji z realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
  • Zasady (polityki) rachunkowości;
  • Regulaminu przyznawania patronatu przez Burmistrza Miasta;

Spotkania pomiędzy sesjami:

 • Spotkanie z panem Krzysztofem Adamczykiem, prezesem firmy Eko-HETMAN;
 • Spotkanie głównym specjalistą w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR2 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych;
 • Spotkanie z dyrektorem zarządzającym w firmie GEA-NOVA;
 • Spotkanie z panem Zdzisławem Sipierą, Wojewodą mazowieckim;
 • Spotkanie z p.o. dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;
 • Spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 • Spotkanie z panią Magdaleną Milej – Baranowską, wiceprezesem Zarządu TKKF Ognisko „Podkowa” oraz z panią Beatą Jastrzębską, sekretarzem Zarządu TKKF Ognisko „Podkowa”;
 • Spotkanie z przedstawicielami Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w sprawie budżetu partycypacyjnego;
 • Spotkanie z Prezesem Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody;
 • Spotkanie z dyrektorem PGE Rejon Energetyczny Pruszków;
 • Spotkanie z Prezesem Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.;
 • Spotkanie z panem Sławomirem Mydłowskim, nadleśniczym Nadleśnictwa Chojnów;
 • Spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg
  w Grodzisku Mazowieckim;

Sprawy bieżące:

 1. W dniach 15-16.12.2015 r. oraz 18.01.2016 r. została przeprowadzona
  w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Protokół z przeprowadzonej kontroli został umieszczony na stronie BIP.
 2. Od 25.01.2016 roku (do 29.01.2016) roku trwa w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
 3. Dostaliśmy zwrot nakładów poniesionych na przebudowę ul. Bukowej w wysokości 563,34 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych
 4. Odzyskaliśmy 860 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT. Przeanalizowaliśmy  wydatki miasta na kwotę ok. 15 mln zł poniesione w ciągu ostatnich pięciu lat.
 5. W dniu 22 stycznia 2016r. Urząd Miasta otrzymał decyzję umarzającą postępowanie I instancji wymierzające karę pieniężną nałożoną w listopadzie 2008r. na Miasto Podkowa Leśna w  ostatecznej wysokości 288.142,98 zł za usunięcie drzew i krzewów bez pozwolenia.
 6. Zakończono przeprowadzanie audytu w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową
  i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”; Wnioski z Audytu są dostępne na stronie BIP.
 7. Zakończyła się sprawa komunalizacji działki nr 5, obręb 7(na terenie MOK) – mamy już prawomocną decyzję (ok. 1000 m2)
 8. Zostały przeprowadzone negocjacje z WKD dotyczące komunalizowanej działki nr 19 (na terenie MOK) – w wyniku których zostanie podpisane porozumienie: WKD wycofa zastrzeżenia złożone decyzji komunalizacyjnej w zamian za przygotowanie przez miasto parkingu dla rowerów (ok. 2600m2).
 1. Trwają prace związane z wdrożeniem Systemu SMS:
 • wdrożenie w system bazy ulic (w podziale na rejony), bazy telefonów mieszkańców w odpowiednie działy;
 • szkolenie z obsługi systemu.

Ponadto przygotowano ankiety dotyczące Systemu SMS, które rozłożono w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach miasta.

 1. Trwają prace projektowe przebudowy węzła Jodłowa/Reymonta w ramach, których wykonane zostaną poniższe opracowania:
  • przebudowa połączenia ulic Lipowej- Bukowej- Sosnowej –Topolowej (rondo),
  • przebudowa ul. Bukowej na odcinku Lipowa-Reymonta,
  • przebudowa ulicy Jodłowej,
  • przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego,
  • projekt organizacji ruchu dla całego rejonu z podziałem na poszczególne zadania (wykonawca Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany –Warszawa);
 2. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa węzła drogowego Modrzewiowa/Kościelna wraz z projektem organizacji ruchu w Podkowie Leśnej”, w zakres którego wchodzą:
  • projekt przebudowy ulicy Modrzewiowej na odcinku ul. Jana Pawła II – Wschodnia;
  • projekt przebudowy ulicy Kościelnej,
  • projekt przebudowy organizacji ruchu z podziałem na poszczególne zadania opisane w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu,
  • projekt remontu odtworzeniowego przedłużenia ulicy Błońskiej na odcinku od ulicy Słowiczej do terenu WKD (wykonawca „PREBUD” Janusz Preiss – Warszawa)
 3. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Wykonanie trasy rowerowej na odcinku WKD Główna – granica miasta w Podkowie Leśnej – ul. Podleśna” (wykonawca Pracownia projektowa „RoadWay” – Warszawa);
 4. Trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów zwalniających . Projekt w trakcie procedury odwoławczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (wykonawca – IDEA SDT Paweł Dziedzicki – Pruszków);
 5. Zakończono remont odtworzeniowy pomieszczenia łazienki w starej części szkoły (wykonawca – TiBi Tomasz Beisert – Płochocin);
 6. Wykonano ekspertyzę techniczną przyczyny wypadnięcia jednego skrzydła okna uchylonego w sali gimnastycznej w starej części szkoły (wykonawca BUDOSAL Marek Salwowoski – Pruszków);
 7. Rozstrzygnięto przetarg na „Utrzymanie zieleni i sprzątania Miasta Podkowa Leśna w 2016 roku”. Miasto Podkowa Leśna zawarło umowę z firmą Sen Marc z siedzibą w Milanówku;
 8. Miasto Podkowa Leśna zawarło umowę z firmą VET MED. VET VITA Małgorzata Guzowska z siedzibą w Brwinowie na zabiegi weterynaryjne.
 9. Miasto Podkowa Leśna zawarło umowę z firmą Jan Kuczera Firma Usługowo-Handlowa „AGRO” Pomarzany z siedzibą w Brwinowie na wyłapywanie
  i odławianie zwierząt z terenu Podkowy Leśnej;
 10. Miasto Podkowa Leśna zawarło umowę z firmą Fundacja im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie na przyjmowanie zwierząt bezdomnych, wyłowionych z terenu Podkowy Leśnej, do schroniska w Milanówku;
 11. Został opracowany i wysłany do uzgodnień (do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie oraz Koła Łowieckiego Przyszłość) „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowy Leśnej 2016”;
 12. W styczniu rozpoczęły się prace na działkach leśnych w rejonie ulicy Akacjowej , ulicy Kwiatowej, ulicy Czeremchowej zgodnie z „Uproszczonym Planem Urządzenia lasu we władaniu miasta Gminy Podkowy Leśnej”. Prace będą polegały na usunięciu drzew suchych, chorych i zagrażających;
 13. Na bieżąco trwa współpraca i uczestnictwo w procesie projektowym związanym z projektowanych ścieżek rowerowych i dróg w ramach wspólnych projektów realizowanych przez „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”;

Inne:

 • 01.2016 – odbyło się Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych;

Dodaj komentarz