25 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 8 lutego 2017 – 30 marca 2017 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydane 24 zarządzenia dotyczących m.in.:
 • Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Bukowej, Topolowej, Alei Lipowej, Sosnowej (rondo) w Podkowie Leśnej”;
 • Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Wrzosowej do granic Miasta Podkowa Leśna”;
 • Zarządzenie nr 19/Fn/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2017 rok;
 • Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy miejskiej do ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej”;
 • Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna;
 • Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna;
 • Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku;
 • Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku;
 • Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku;
 • Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów odbiorów wskazanych przez Zamawiającego w Podkowie Leśnej”;
 • Zarządzenie nr 39/Fn/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok.
 • Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna”.
 1. Spotkania między sesjami:
 • spotkanie z przedstawicielami firmy Orange w/s budowy światłowodów w Podkowie Leśnej;
 • spotkanie z projektantami dróg, sieci energetycznych na terenie miasta
 • spotkanie z dyrektorami PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków dotyczące wzajemnej współpracy pomiędzy spółka a miastem w kontekście nowych warunków proponowanych przez PGE
 • spotkanie z panem Sławomirem Walendowskim – Zastępcą Burmstrza Gminy Brwinów dotyczące przełączenia oświetlenia ulic gminy Brwinów;
 • spotkanie z panią Jolantą Dałek – Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Finansowych WKD oraz panem Wojciechem Dymeckim – Prezesem Zarządu WKD;
 • spotkanie z panem prof. Sławomirem Gzellem;
 • spotkanie z dyrektorami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie;
 • Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, starostw powiatowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie oraz burmistrzów PTO
 • Sprawy bieżące:
 1. Złożono wniosek pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego w Podkowie Leśnej służącego magazynowaniu wody na okres suszy” o dofinansowanie na kwotę dotacji 761.794,28zł, przy założeniu wartości całego projektu 1.523.588,56zł.
 2. Złożono wniosek pn. „Przebudowa i odtwarzanie przepustów, rowów i cieków wodnych w Podkowie Leśnej – ul. Rysia, Wilcza, Jelenia” na kwotę dotacji 197.578,30, wartość prac 395.156,60
 3. Złożono wniosek o dofinansowanie pn. „Przebudowa rowu RS-11/19 na odcinku ulica Głowna – ulica Mysliwska o długości całkowitej L – 340,00 m” – kwota dofinansowania 144.751,89, wartość całkowita zadania 289.503,78 zł.
 4. 24 lutego 2017r. (po 6 latach od rozpoczęcia procedury i 3 tygodniach od złożenia skargi), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał Decyzję nakazującą właścicielowi nieruchomości (nielegalne składowisko) na ul. Cichej wykonanie robót do 31 marca br. tj.: rozebranie ścian części strychowej i spalony całkowicie dach budynku, pozostałą część budynku zabezpieczyć plandekami przed opadami atmosferycznymi, uporządkować teren budowy, w tym usunąć dwa powalone drzewa z posesji po stronie wschodniej.
 5. W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowy z firmą TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60, na realizację zadania pn. „Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych UM Podkowa Leśna”. Sprzedaż do dnia 31.12.2018 r.
 6. W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Wrzosowej do granicy Miasta Podkowa Leśna”. Termin realizacji do dnia 21.06.2017 r.
 7. W dniu 23.03.2017 r. zawarto „Przebudowa skrzyżowania ulicy Bukowej, Topolowej, Alei Lipowej, Sosnowej (rondo) w Podkowie Leśnej”. Termin realizacji do dnia 21.06.2017 r.
 8. W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Miejskiej do ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej”. Termin realizacji do dnia 22.05.2017 r.
 9. W dniu 28.03.2017 r. wszczęto postepowanie przetargowe w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: „Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów odbiorów wskazanych przez Zamawiającego w Podkowie Leśnej” Zgodnie z procedurą wysłano do PGE Dystrybucja Oddział Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa – zaproszenie do negocjacji, która odbędzie się 6.04.2017 r.
 10. Przeprowadzono oględziny lasu wzdłuż ulicy Jaworowej – zakwalifikowano drzewa do wycinki; oględziny terenu TKF – zakwalifikowano drzewa do pielęgnacji i do wycinki.
 11. Podpisano 49 umów na wodę i 52 umów na kanalizację;
 12. Zebrano oferty na utworzenie Programu ochrony środowiska (POŚ) dla Podkowy Leśnej; zamówienie wykonania POŚ.
 13. Zebrano oferty na utworzenie Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Podkowy Leśnej; uzupełniono bazę azbestową.
 14. Podpisano porozumienie w sprawie współpracy z gospodarstwem rolnym, które będzie przyjmowało zagubione  zwierzęta gospodarskie, odłowione z terenu Podkowy Leśnej.
 15. Do końca marca ma zostać przedstawiona oferta z Urzędu Miasta Milanówka, w sprawie dzierżawy miejsca, na którym utworzony zostanie PSZOK dla mieszkańców Podkowy Leśnej.
 16. Uporządkowano pas drogi wzdłuż ul. Jeleniej z
 17. Naprawiono ogrodzenie przy ul. Warszawskiej na terenie SUW.
 18. Zakończono inwestycje na terenie cmentarza oświetlenie.
 1. Po okresie zimowym wznowiono prace przy przebudowie ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego
 1. Dokonano wprowadzenia wykonawcy na plac budowy celem rozpoczęcia przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku ulicy Wrzosowej
 2. Dokonano wprowadzenia wykonawcy na plac budowy celem rozpoczęcia przebudowy skrzyżowania ulic Bukowej – Sosnowej – Lipowej – Topolowej (rondo)
 3. Dokonano wprowadzenia wykonawcy na plac budowy celem rozpoczęcia przebudowy ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy Miejskiej do ulicy Błońskiej
 4. Zakończono procedurę wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęto wprowadzanie zmian w stałej organizacji ruchu ulicy Akacjowej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Wschodniej
 5. Rozpoczęto interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych z recyklera na terenie
 6. W dniu 22 marca 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, którego przedmiotem była kontynuacja dyskusji nad opracowaniem pn. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna”.  W spotkaniu wzięli udział autorzy omawianego dokumentu. Po analizie ostatecznej wersji opracowania – uwzględniającej naniesione poprawki – oraz przeprowadzeniu dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. dokument.
 7. W dniu 3 marca 2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 1003/2017 stwierdzającą nabycie przez Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajętej pod część ul. Myśliwskiej (23 m2). Oczekujemy na nadanie jej klauzuli ostateczności.
 8. W dniu 24 marca 2017 r. ogłoszony wyniki ww. konkursów dla organizacji pozarządowych.
 9. Dnia 28.03.2017 została przeprowadzona kontrola z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”.
 10. Projekty drogowe ulic: Mickiewicza, Sasanek, Grabowej, Storczyków, Sosnowej, Głogów, Cichej, Warszawskiej, Szpaków, Wróblej, Kukułek, Błońskiej, Helenowskiej, Sarniej zostały zaopiniowane negatywnie przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Pozytywnie zaopiniowano dokumentację na ul. Ejsmonda i warunkowo ulicę Topolową.
 11. 21 marca 2017 r. o godzinie 18.00 w sali widowiskowej MOK, ul. Świerkowa 1 odbyło się spotkanie z mieszkańcami nt. decyzji wojewody o unieważnieniu referendum w kontekście ustawy „metropolitalnej” oraz blokowania przez Starostę Grodziskiego przebudowy dróg.
 12. 24 marca otrzymaliśmy ze starostwa grodziskiego pozytywne opinie komunikacyjne na przebudowę ulic Zachodniej, Gołębiej, Sokolej, a w dniu 30 marca, projektant przebudowy ulicy Modrzewiowej poinformował UM o uzyskaniu pozytywnej opinii także dla tej ulicy.

INNE

 • 23 marca wpłynął zawiadomienie mieszkańców o zamiarze przeprowadzenie referendum lokalnego w/s tzw. ustawy metropolitalnej.
 • 30 marca wpłynął wniosek wraz z podpisami 1008 osób o zamiarze przeprowadzenie referendum lokalnego w/s tzw. ustawy metropolitalnej.
 • 15 marca br. z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebrałem Dyplom dla Miasta Podkowa Leśna za zajęcie V miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST w 2016r. w kategorii Gmina Miejska w woj. mazowieckim.
 • 13-25 lutego w Zespole Szkół Samorządowych odbyła się akcja „Otwarta hala”. W godzinach 9:00 – 14:00 dzieci i młodzież miały zapewnioną opieką instruktora, który animował zajęcia sportowe. W ramach akcji organizowane były zajęcia z badmintona, łucznictwa oraz w pierwszym tygodniu zajęcia z łyżwiarstwa na lodowisku w Brwinowie. Na lodowisko zorganizowany został autobus z którego mógł skorzystać każdy mieszkaniec Podkowy Leśnej. Na zajęcia przychodziło od 12 do 25 osób dziennie.
 • 4 marca – I Mistrzostwa Podkowy Leśnej w Tenisie Stołowym. W rywalizacji wzięło udział ponad 50 zawodników i zawodniczek w czterech kategoriach wiekowych.
 • 8 marca – Mistrzostwa powiatu grodziskiego w piłkę ręczną chłopców szkół podstawowych odbyły się w szkole samorządowej w Podkowie Leśnej. Reprezentacja gospodarzy zdobyła mistrzostwo, a SP nr 2 zajęła trzecie miejsce.
 • 11 marca, męska reprezentacja Podkowy Leśnej w kategorii gimnazjów, wzięła udział w kolejnym turnieju organizowanym przez SGZM Mazovia. Rywalizacja toczyła się w piłkę ręczną, a gospodarzem była gmina Michałowice. Nasze miasto reprezentowali uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Św. Hieronima, którzy zajęli drugie miejsce w turnieju.
 • 18 marca odbył się turniej koszykówki „3×3”. Zawody odbyły się na hali sportowej ZSS, wzięło w nim udział blisko 60 zawodników i zawodniczek. Rywalizacja toczyła się w trzech kat. wiekowych: SP, Gim oraz 16+. Sponsorem nagród dla zwycięzców turnieju była Strefa-Fit (karnety do klubu fitness, czapki, worki sportowe)
 • 20 marca – Mistrzostwa powiatu grodziskiego w piłkę ręczną chłopców z gimnazjum odbyły się w szkole samorządowej w Podkowie Leśnej. Reprezentacja naszego gimnazjum nr 2 zdobyła mistrzostwo.

Dodaj komentarz