32 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 23 grudnia 2017 roku – 20 marca 2018 roku

 1. Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostały wydane 24 zarządzenia. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. powołania komisji przetargowych i zmian budżetowych miasta , wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stawek czynszu za lokale mieszkalne,  ogłoszenia otwartych konkursów, postępowań rekrutacyjnych   do Szkoły i Przedszkola oraz spraw organizacyjnych w Urzędzie

 1. Spotkania między sesjami, m.in.:
 • Z Prezesem WKD p. M. Panfilem.
 • Z przedstawicielami firmy Orange w zakresie światłowodów, monitoringu, zdalnego odczytu
 • Z Dyrekcją CUW
 • W spotkaniach zarządów korporacji samorządowych i Unii Miasteczek Polskich
 • Z Wójtami, Burmistrzami i Prezydentami reprezentującymi ZIT WOF.
 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Mazowieckiego
 • Z przedstawicielami WFOŚiGW w Warszawie.
 • Z przedstawicielami samorządów w zakresie planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście perspektywy finansowej 2020+
 • Spotkania Komitetu Obchodów Urodzin Ks Leona Kantorskiego

 

 • Sprawy bieżące:
 • W dniu 29.01.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Miejskiego przy ul. Miejskiej w standardzie pasywnym. W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 ofert, których ceny oscylowały od 61.500 zł do 243.540 zł.
 • Ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia projektu zagospodarowania terenu Ogrodu Matki i Dziecka. Zgłosiło się 16 oferentów, którzy zaproponowali realizację zadania za kwoty   od 5,5 tys. zł do ponad 70 tys. zł.
 • Przygotowano wystąpienie do Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy w sprawie nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości przy ul. Świerkowej 1A
 • Przed Starostą Grodziskim toczy się obecnie 6 postępowań w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne.
 • Ogłoszono i przeprowadzono drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy ul. Bażantów 13. Do dnia 9 marca nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Ogłoszono trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy Helenowskiej 23. Przetarg odbędzie się 25 kwietnia b.r. Wadium należy wpłacać do dnia 19 kwietnia.
 • Podpisano umowę dzierżawy na nieruchomość położoną w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 3. Nieruchomość została wydzierżawiona na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego. Dzierżawca z początkiem kwietnia powinien rozpocząć działalność.
 • Skierowano pismo do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie o wykonanie dodatkowego wejścia do budynku przy ul. Jana Pawła II 3 celem przystosowania go do funkcji dla nowego dzierżawcy.
 • Podpisano umowę użyczenia na nieruchomość położoną w Podkowie Leśnej przy ul. Kościelnej 3. Budynek został przekazany Ośrodkowi Pomocy Społecznej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego poradnictwa z zakresu psychologii oraz problemów prawnych. Punkt konsultacyjny jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Podkowy Leśnej, usługi są bezpłatne. Umowa została podpisana na rok.
 • Wykonano ekspertyzę techniczną budynku położonego w Podkowie Leśnej przy ul. Parkowej 19 (Willa Jókawa).
 • Społeczna Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała wnioski o przydział lokali, rozpatrzyła sytuacje mieszkańców i przydzielono dwa lokale socjalne w budynku przy ul. Świerkowej oraz lokal komunalny w budynku Jana Pawła II 29
 • Wstawiono nowe okna do lokalu komunalnego położonego przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej. Lokal po uprzednim odmalowaniu, zostanie przekazany nowemu najemcy.
 • Zespół ds. kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Miasta Podkowa Leśna przeprowadził 10 kontroli. Podczas dwóch interwencji pracownicy nie zostali wpuszczeni do lokalu oraz na teren nieruchomości. Reszta kontroli nie wykazała spalania niedozwolonymi odpadami.
 • Skierowano pismo do właścicieli budynku przy ul. Jana Pawła II 2 o dostosowanie reklam baru szybkiej obsługi do zapisów z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wystosowano prośbę o usunięcie okrągłej ekspozycji, która znajduje się na płocie przedmiotowej nieruchomości oraz okazanie dokumentów, na podstawie których zostało wybudowane zadaszenie do budynku.
 • Do końca lutego b.r. prowadzono akcję informacyjną o możliwości parkowania samochodów na parkingu Park&Ride przy WKD Podkowa Leśna Główna.
 • Zamontowano lustro na ul. Błońskiej.
 • Prowadzone są prace porządkujące roślinność na terenie Miasta Podkowa Leśna.
 • Przekazano dwa piecyki grzewcze dla mieszkanki domu komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29.
 • Wykonano chodnik do bramy w Centrum Kultury przy ul. Świerkowej 1 wychodzący na ulicę Iwaszkiewicza oraz schodki umożliwiające bezpieczne zejście na ulicę.
 • Kupiono i zamontowano nowe elementy skateparku: pole jam, nową ławkę i łamaną poręcz. Pomalowano stare  elementy skateparku na terenie Centrum Kultury przy ul. Świerkowej 1.
 • Przeprowadzono wstępne rozeznanie cenowe na wykonanie dech do tańczenia w ramach projektu budżetu partycypacyjnego 2018.
 • Wyłoniono na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna do 31.01.2019r.” Obowiązują nowe zasady segregacji oraz harmonogramy wywozu śmieci, które są dostępne zarówno w Urzędzie Miasta jak i na stronie Urzędu. .
 • Ponowiono przetarg na realizacją zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków: Urzędu Miasta Podkowa Leśna i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • Trwają prace związane z zaprojektowaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna
 • Trwają dodatkowe opracowania projektów:
  • Trasa rowerowej na odcinku WKD Główna – granica miasta (ul. Podleśna)
  • Ulica Iwaszkiewicza

Prowadzona inwestycja budowy ścieżek realizowana jest w ramach partnerskiej umowy gmin, dzięki której Podkowa Leśna pozyskała na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.700.000 zł.

 • Trwają prace projektowe na przebudowę oraz projekty organizacji ruchu następujących dróg na terenie miasta:
 • Warszawska na odcinku ul. Brwinowska –ul. Słowicza, Szpaków, Wróbla na odcinku ul. Sokola – ul. Jaskółcza, Kukułek.
 • Błońska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Jelenia, Helenowska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Jelenia, Sarnią.
 • Ejsmonda, trwa procedura odwoławcza od sprzeciwu do zgłoszenia
 • Trwa kablowanie linii oświetleniowej NN dla ulic: Modrzewiowa, Kwiatowa (Paproci-Parkowa) strona wschodnia, Iwaszkiewicza, Topolowa, Jodłowa oraz na terenie Parku Miejskiego
 • Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej na traktu rowerowy i ciąg pieszy. ul. Lipowa
 • Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej w ul. Kwiatowej za odcinku Sasanek-Storczyków.
 • Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Miejskiej  i ul. Lotniczej.
 • Zakończono budowę parkingu P&R w zakresie branży drogowej i remont drogi dojazdowej (ul. Błońska) oraz wprowadzono nową stałą organizację ruchu w ul. Słowiczej na odcinku Brwinowska –Błońska i na parkingu. Uzyskano dokumenty zezwalające na użytkowanie parkingu.
 • Ze względu na występującą miejscami zmarzlinę trwa przerwa technologiczna w ul. Cichej . Zaawansowanie prac około 70%
 • Zakończono procedury przetargowe, wyłoniono Wykonawcę i rozpoczęto przebudowę ulicy ul. Topolowej. Ze względu na występującą miejscami zmarzlinę trwa przerwa technologiczna. Zaawansowanie prac około 50%
 • Zakończono procedury przetargowe, wyłoniono Wykonawcę i rozpoczęto przebudowę ulicy ul. Kwiatowa (odcinek nieutwardzony) . Ze względu na występującą miejscami zmarzlinę trwa przerwa technologiczna- odcinkami wznowiono prace. Zaawansowanie prac około 50%
 • Zakończono przebudowę ulicy ul. Storczyków na odcinku Jana Pawła II – Kwiatowa .
 • Zakończono projektowanie, pozyskano stosowne pozwolenia na realizację, pozyskano dofinansowanie, wyłoniono Wykonawcę i rozpoczęto realizacje tras rowerowych na następujących odcinkach:
  • WKD Podkowa Leśna Zachodnia –Parów Sójek
  • Parów Sójek – WKD Podkowa Leśna Główna
  • Wzdłuż ul. Jeleniej
  • Bukowa – Modrzewiowa – Akacjowa
  • Jelenia –Bobrowa –Rysia
 • Rozpoczęto przygotowanie procedury wyłonienia Wykonawcy na przebudowę Ulica Dębowa (Sosnowa –Bukowa)
 • Przeprowadzono procedurę i wyłoniono wykonawcę na interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych z recyklera na terenie miasta.
 • Na bieżąco trwa współpraca i uczestnictwo w procesie projektowym związanym z projektowanych ścieżek rowerowych i dróg w ramach wspólnych projektów realizowanych przez „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów„
 • Zamówiono stojaki rowerowe do nowo budowanych wiat na P&R w Podkowie Leśnej.
 1. Inne
 • Trwają prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Wykonawca wykonał następujące prace:

– przygotował wykaz odpowiedzi i stanowisk instytucji i organów właściwych do uzgadniania i projektowania Studium wraz z ich analizą,

– przygotował tabelaryczny wykaz wniosków dotyczących projektu Studium wraz z propozycją ich rozpatrzenia i graficznym przedstawieniem ich rozmieszczenia,

– projekt opracowania ekofizjograficznego.

 • W zakresie profilaktyki zdrowotnej została podpisana umowa pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „BASIS” s. c. na wykonanie w okresie od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 20 grudnia 2018 r. zabiegów rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, zameldowanych na pobyt stały oraz wpisanych do rejestru wyborców Miasta. Na realizację zadania przeznaczona została kwota 30.000 zł brutto . Do dnia 14 marca 2018 r. na zabiegi rehabilitacji zapisało się 58 osób.
 • Powiatowy Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na budowę chodnika na ulicy  Brwinowskiej należącej do powiatu grodziskiego, pomiędzy ulicą Orlą a Sokolą.
 • Uprawomocnił się wyrok sądowy wydany 24 listopada 2017r. w/s namalowanych „rowerków” na ulicach Podkowy Leśnej. Wyrok jest uniewinniający. Wcześniej zawiadomienie do prokuratury i policji o pełnieniu wykroczenia złożył Starosta Grodziski. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych na szkodę interesu publicznego przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o czyn z  art. 231 § 1 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego.
 • W dniach 5-20.02.2018r odbyły się spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, podczas których przedyskutowano realizację zapisów regulaminu budżetu partycypacyjnego.
 • Ogłoszony został otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , kultury fizycznej , przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku . W dniu 14.03.2018r obradowała Komisja Konkursowa opiniująca  oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
 • Odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami – w/s dróg oraz bezpieczeństwa w mieście z udziałem policji.
 • Podczas ferii zimowych odbywały się zajęcia wrotkarstwa i łucznictwa . Hala sportowa była dostępna a dzieci miały zapewnioną opiekę.
 • W lutym zorganizowana została akcja wyjazdów na lodowisko do Brwinowa. Dzieci i młodzież pod opieką instruktora – współpraca z UKS ALTUS – brały udział w zajęciach łyżwiarskich.
 • W miesiącu styczniu lutym i marcu odbywały się turnieje:
  • Puchar Króla, turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców
  • Mistrzostwa powiatu grodziskiego w Piłkę ręczną chłopców w kategorii dzieci SP.
   Mazovia Cup, zawody w piłkę ręczną chłopców w Michałowicach. Reprezentacja naszej gminy (uczniowie SP nr 2) wywalczyła drugie miejsce
  • Mistrzostwa Podkowy Leśnej w tenisie stołowym dzieci i dorosłych.
  • Mazovia Cup w Podkowie Leśnej, gościliśmy reprezentacje sześciu gmin SGZM Mazovia: Michałowice, Brwinów, Leszno, Błonie, Nadarzyn i Milanówek na turnieju piłki ręcznej dziewcząt.
 • W ostatnich dniach odbyła się Inauguracja Maratonu Miast Ogrodów 2018. I Bieg – 5km. w parku miejskim w Podkowie Leśnej.
 • Policjanci z posterunku w Podkowie Leśnej w styczniu odebrali nowy samochód – Hyundai i20.  Pojazd został dofinansowany przez Miasto w kwocie 22.500zł.
 • Podczas uroczystej gali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezes Zarządu WKD Michał Panfil wyróżnili osoby zasłużone dla Mazowsza i rozwoju spółki WKD.  Jako Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zostałem wyróżniony i odebrałem odznakę „Przyjaciel WKD”.
 • 15 marca 2018r. firma Orange Polska Spółka Akcyjna jako Administrator Projektu oraz gminy: Podkowa Leśna, Mińsk Mazowiecki, Piaseczno i Nieporęt jako Liderzy Projektu powołały do życia Mazowiecka Unię Światłowodową.
 1. Zaproszenia:
 • Zachęcam do korzystania z usług prawniczych i psychologicznych w Punkcie konsultacyjno – informacyjnym w budynku przy ul. Kościelnej 3. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Porady są prowadzone bezpłatnie  Psycholog przyjmuje w każdy czwartek w godz.15.00-18.00, Prawnik w każdy poniedziałek w godz. 15.00-18.00
 • 7 kwietnia odbędą się zawody siatkówki dla dzieci i dorosłych . Zapraszam do aktywnego uczestnictwa
 • 8 kwietnia nastąpi otwarcie sezonu rowerowego- niedziela na dwóch kółkach, szczegóły zostaną podane na stronie www miasta
 • 14 kwietnia odbędą się Otwarte Mistrzostwa Podkowy w Badmintona – PODKOWA – YONEX CUP  zapraszam do udziału.
 • 15 kwietnia odbędzie się kolejny II Bieg Maratonu Miast Ogrodów – Milanówek, Turczynek
 • 21 i 28 kwietnia – zawody w stajni Mazowiecka Liga

 

 

Dodaj komentarz