37 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 21 grudnia 2018 roku – 24 stycznia 2019 roku

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 8 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. zmian budżetowych miasta, spraw organizacyjnych

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu przedstawicieli zarządów wszystkich korporacji samorządowych w Polsce
 • Udział w spotkaniu samorządów metropolii warszawskiej dotyczącym gospodarki odpadami (Wołomin)
 • Rozpoczęcie pierwszej rundy Dialogu w ramach PPP dotyczącego utrzymania i budowy dróg w Podkowie Leśnej z przedstawicielami PRDiBM w Mińsku Mazowieckim oraz kancelarią Dentons
 • Spotkanie w/s klastra energii Zeroemisyjne Gminy Mazowsza w Mszczonowie
 • Spotkanie z burmistrzem Milanówka w/s współpracy w zakresie: współpracy urzędów, jednostek organizacyjnych i spółek miejskich oraz PPP, odpadów i straży miejskiej
 • Spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
 • Spotkanie w ramach PTO
 • Spotkania wójtów i burmistrzów w ramach Mazovii
 • Spotkanie z Komendantem Policji
 • Spotkanie wraz z innymi przedstawicielami samorządów z Kardynałem Kazimierzem Nyczem

Sprawy bieżące:

 • Odbyły się postępowania w Starostwie Powiatu Grodziskiego ws. ustalenia odszkodowania dla właścicieli działek zajętych pod drogi na terenie miasta.
 • Odbyła się kontrola PINB
 • Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Helenowskiej 23
 • Rozstrzygnięto postępowanie w przedmiocie „Wykonania usługi pielęgnacji i wycinki drzewostanu na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2019r.”
 • W związku z decyzjami Starosty Grodziskiego zezwalającymi na realizację inwestycji polegających na rozbudowie dróg gminnych – ulic Gołębiej i Zachodniej w Podkowie Leśnej – Miasto zawarło dwie ugody z właścicielami wywłaszczonych gruntów.
 • W przypadku gruntów, które stanowiły dotychczas współwłasność Miasta i Skarbu Państwa, zwrócono się do Starosty Grodziskiego z wnioskami o zrzeczenie się odszkodowania w całości. Starosta grodziski w tej samej sprawie przesłał miastu informację o swoim stanowisku dotyczącym odszkodowania dla skarbu Państwa które to trafi do kasy powiatu
 • Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.
 • W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na sprzątanie ulic i pielęgnację zieleni w ciągach ulicznych miasta Podkowa Leśna
  do dnia 31.12.2019 r.”.
 • W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn. „Wykonanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020.”. Jest to Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie, z którym w dniu 02.01.2019 r. zawarto umowę do końca 2020r.
 • W drodze przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do dnia 30.04.2019r.”
 • Zakończono opracowanie „Studium wykonalności poprzedzającego wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Podkowie Leśnej
 • Trwa likwidacja kolizji energetycznych ulic:
  1. Błońska (odc. Brwinowska- Jelenia )
  2. Warszawska(odc. Słowicza-Brwinowska)
  3. Helenowska (odc. Brwinowska – Jelenia)
  4. Główna ( dotyczy słupa na skrzyżowaniu ulic. Helenowskiej i Głównej)
 • Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy na interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta w okresie do 31.12.2019 co zapewni szybą i ciągłą reakcję na powstające uszkodzenia w nawierzchniach bitumicznych.

Inne

 • Uzyskaliśmy pozytywną opinię Wód Polskich dotycząca regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Powstał Program Ograniczenia Niskiej Emisji
 • Zorganizowano wydarzenie związanie z obchodami 50 lecia nadania praw miejskich Miastu Podkowa Leśna.
 • Wydawane są Karty Mieszkańca. Do tej pory zostało wydanych 100 kart uprawnionych m.in. do bezpłatnych przejazdów WKD, wydano prawie 400 biletów – ok. 74% seniorzy, 26% młodzież
 • Trwają prace nad projektem społecznym Aktywny Senior
 • Zakup stołu TEQBAL SMART (wersja halowa, rozkładana).
 • Uczestniczyłem w pożegnaniu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

 

Dodaj komentarz