38 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 24 stycznia 2019 roku – 14 marca 2019 roku

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 15 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. zmian budżetowych miasta, spraw organizacyjnych

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu samorządów metropolii warszawskiej dotyczącym gospodarki odpadami (Izabelin )
 • Spotkanie z przedstawicielami Związku Miast Polskich oraz przedstawicielami Ministerstwa Finansów Królestwa Norwegii
 • Posiedzenie Zarządu Unii Miasteczek Polskich
 • Spotkanie z włodarzami sąsiednich gmin w sprawie integracji systemów rowerowych, trwają prace nad powołaniem Rowerowej Unii Gmin Zachodniego Mazowsza, której inicjatorem jest Miasto Podkowa Leśna
 • Spotkanie z Burmistrzem Milanówka w celu omówienia współpracy
 • Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawach bieżących
 • Spotkanie studyjne w Podkowie Leśnej z udziałem samorządowców z Kołobrzegu, Grudziądza, Tychów, Łęczycy oraz dyrektorów biura Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej
 • Posiedzenie komitetu Monitorującego ZiT WOF

Sprawy bieżące:

 • Zostało opracowane Studium wykonalności Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna.
 • Miasto otrzymało dofinansowanie na rozwiązania miejskie w ramach Smart City 1.132.800 zł . Wartość całego projektu wynosi 1.325.856 zł.
 • Odbyła się druga tura Dialogu w ramach PPP dotyczącego utrzymania i budowy dróg w Podkowie Leśnej
 • Miasto złożyło zgłoszenie zamiaru wykonania zagospodarowania Ogrodu Matki i Dziecka. Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu.
 • Skierowano projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna do uzgodnienia i zaopiniowania przez właściwe organy i instytucje.
 • Ogłoszono przetarg na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna. Ofertę złożyła jedna firma. Cena ofertowa przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • Ogłoszono przetarg na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Podkowa Leśna.”
 • Zadanie I: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych biodegradowalnych ”
 • Zadanie II: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych
  i segregowanych z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych.”

Ofertę złożyły dwie firmy tylko na Zadanie nr II. Żadna firma nie złożyła oferty na Zadanie nr I. Postępowanie unieważniono ze względu na cenę, która przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • Ogłoszono przetarg na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Jeleniej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: o     Etap I.  Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Jeleniej,o     Etap II. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej.”·
 • Przeprowadzono rozpoznanie cenowe  rynku  na  dzierżawę i obsługę  pięciu  toalet przenośnych. Najkorzystniejsza ofertę przedstawiła firma TOI TOI   która z dniem 01.02.2019  dostarczyła pięć toalet  i pełni obsługę  serwisową . Toalety zostały posadowione:  WKD Zachodnia ul. Parkowa 1, ul. Lilpopa (przy parku) , ul. Ogrodowa 1, WKD Wschodnia ul. Wschodnia 1, ul. Kościelna ( teren parkingu przy Urzędzie)·
 • Usunięto awarię zasobnika wody   w ramach  gwarancji w  toalecie   stacjonarnej  przy dworcu  WKD  Centrum  w Podkowie Leśnej.·
 • Na  bieżąco prowadzona jest obsługa i konserwacja  instalacji oświetlenia ulicznego.·
 • Otrzymaliśmy pozwolenia na przebudowę ulicy Sokolej.
 • Trwa procedura formalno-prawna umożliwiająca ustanowienie strefy płatnego parkowania, uzyskano już pozytywną opinię Starostwa Grodziskiego jako organu zarządzającego ruchem drogowym na drogach gminnych. Po uzyskaniu podobnej opinii od zarządzającego ruchem drogowym dróg powiatowych (czyli PZD) możliwe będzie podjęcie przez Radę Miasta Podkowy Leśnej uchwały ustanawiającej taką strefę.
 • Zakończono prace odbioru ścieżek rowerowych WKD Podkowa Leśna Zachodnia –- Parów Sójek – WKD Podkowa Leśna Główna
 • Rozpoczęto procedury formalno-prawne umożliwiające wybudowanie traktu rowerowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy z Milanówkiem do ul. Gołębiej.
 • Kontynuowane są prace przy przebudowie odcinka Topolowa –Jana Pawła II. Obecnie główne prace prowadzone na odcinku ul. Kościelna –A. Jana Pawła II
 • Trwają procedury formalno-prawne związane z wykonaniem przebudów linii n.n. celem likwidacji kolizji dla ulic: Błońska (odc. Brwinowska- Jelenia , Warszawska(odc. Słowicza-Brwinowska), Helenowska (odc. Brwinowska – Jelenia) Główna (dotyczy słupa na skrzyżowaniu ulic. Helenowskiej i Głównej)
 • Przeprowadzono rozpoznanie cenowe na wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę z firmą. Naprawy będą wykonywanie w miarę potrzeb sukcesywnie przez cały rok co umożliwi zachowanie ich należytego stanu.
 • Przeprowadzono interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych z recyklera w ulicach Gołębiej, Zachodniej, Lotniczej i Jeleniej.

Inne

 • Powstał Program Ograniczenia Niskiej Emisji w ramach którego zbadano jakość powietrza
  • Przeprowadzono kontrole nieruchomości zgłoszonych przez mieszkańców na okoliczność spalania odpadów,
  • Umieszczono na terenie Szkoły Samorządowej stacjonarny pomiar stężenia pyłów w powietrzu przez okres 1 miesiąca,
  • Wykonano mobilny pomiar stężenia pyłów
 • Odbywają się bezpłatne zajęcia dla Mieszkańców Podkowy Leśnej w ramach projektu „Aktywny Senior”
 • W czasie ferii zimowych była zorganizowana Akcja Otwarta Hala w ramach, której obywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Podkowy Leśnej.
 • Udostępniono stół do Teqball’a dla dzieci i młodzieży z Podkowy Leśnej (pod okiem zawodników KS Mazowia Teqball) na treningi.
 • Reprezentacji Podkowy Leśnej wzięła udział w turnieju Mazovia Cup – Piłka Koszykowa chłopców w Michałowicach.
 • Odbywają się bezpłatne zajęcia badmintona dla dzieci i młodzieży
 • Została utworzona nowa grupa sekcji łuczniczej – grupa początkująca
 • Podjęta została współpraca z Klubem Karate Pruszków przy organizacji II Eliminacji Ligii Mazowsza w Karate, które odbędą się na hali sportowej w Podkowie Leśnej
 • Ogłoszono konkursy ofert na realizację zadań publicznych w trzech zakresach:
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • kultury fizycznej
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 • Odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy dróg w formule PPP
 • Odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące systemu zbiorowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Dodaj komentarz