4 czerwca referendum!

4 czerwca! Wpiszcie w kalendarz! Rada Miasta Podkowa Leśna 20 kwietnia br. jednogłośnie podjęła uchwałę o referendum z inicjatywy mieszkańców, które odbędzie właśnie się 4 czerwca.  Brawo podkowianie, dziękuję! Do akcji referendalnej dołączyły już rady 15 gmin, a będą dochodziły kolejne. Czy to zatrzyma pomysły polityków i zakusy na naszą samorządową niezależność?

Przypomnę, że 30 marca 2017 roku, na moje ręce pełnomocnik grupy inicjatywnej referendum lokalnego pan Jerzy Glasgall złożył ponad 1000 podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Liczba podpisów złożonych na kartach stanowi ponad 30% podkowian uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy Podkowy Leśnej nie zgodzili się z rozstrzygnięciem nadzorczym, które wydał Wojewoda Mazowiecki w dniu 9 marca b.r. i który uchylił uchwałę Nr 205/XXXIV/2017 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Obywatelska akcja zbierania podpisów trwała niecały tydzień.

Pytania referendalne brzmią:
1. Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?
2. Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin?

Złożony wniosek został sprawdzony i pozytywnie zaopiniowany. Zgodnie z przepisami ustawy o referendum lokalnym sprawdzenia wniosku dokonała powołana przez Radę Miasta doraźna Komisja (uchwała Nr 218/XXXV/2017 z dnia 30 marca 2017 r.). 5 kwietnia br. Radzie Miasta przedłożony został protokół z prac Komisji.

Komisja stwierdziła, że wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum spełnia wymogi ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem. 

I jak już pisałem rada podjeła stosowną uchwałę, która zostanie przesłana do wojewody mazowieckiego.

 

Dodaj komentarz