49 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 29 maja 2020 roku do 09 lipca 2020 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 18 zarządzeń, które dotyczyły przetargów, spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z MWKZ
 • Zgromadzenie Wspólników WKD
 • Spotkanie Zarządu Metropolii Warszawskiej
 • Walne zgromadzenie Członków stowarzyszenia zachodniego Mazowsza Mazovia
 • Spotkanie Burmistrzów Trójmiasta Ogrodów

Sprawy bieżące:

 • Miasto Podkowa Leśna otrzymało dotację w wysokości 60 tys. zł na wyposażenie pracowni komputerowej w szkole samorządowej. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, poza wymienioną kwotą, otrzymaliśmy ze środków zewnętrznych 95 tys., za które zostały kupione laptopy do pracy zdalnej dla uczniów i nauczycieli.
 • Zostało wykonane skablowanie instalacji oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej.
 • Rozpoczęto przebudowę ulicy Kościelnej na odcinku od ul. Akacjowej      do ul. Modrzewiowej.
 • Zakończono prace budowlane trasy rowerowej wzdłuż drogi 719, uzyskano zatwierdzenie wykonanej dokumentacji projektowej oraz wprowadzono stałą organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem dla odcinka od granicy z Milanówkiem do ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej. Trwają prace porządkowe.
 • Przygotowano materiały (uaktualnienie kosztorysów, opis przedmiotu zmówienia) niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej na przebudowę ulicy Dębowej
 • Trwa wykonanie przedmiarów i kosztorysów na potrzeby procedury przetargowej dla następujących ulic:
  • Sosnowa na odcinku Bukowa – Modrzewiowa łącznie ze skrzyżowaniem
  • Grabowa na odcinku Sosnowa – Bukowa
  • Mickiewicza na odcinku Reymonta – Sienkiewicza
  • Sasanek na odcinku od hektometra 0+067 do ul. Bluszczowej
  • Głogów na odcinku od hektometra 0+150 do ul. Sasanek
  • Główna odtworzenie (odmulenie) do rzędnych projektowanych rowów przydrożnych

– strona zachodnia od ulicy Helenowskiej do ul Warszawskiej

– strona wschodnia od ul. Błońskiej do ujścia do rowu poprzecznego za ul. Warszawską

 • Usunięto obumarłe drzewa z terenu leśnego u zbiegu Modrzewiowej                                        i ul. Jaworowej.
 • W związku ze zgłoszeniem odoru wokół przepompowni ścieków na Myśliwskiej przeprowadzono wizję lokalną w terenie, nie stwierdzono uciążliwego zapachu, w celu lepszego rozproszenia wyziewów z przepompowni zlecono firmie GEA-NOVA zamontowanie wyższego kominka wentylacyjnego,
 • Wykonano przegląd sieci wodociągowej w ul. Dzików i Jeleniej,
 • Zostały zakończone prace przy adaptacji pomieszczenia na zaplecze socjalne dla pracowników gospodarczych w budynku przychodni przy ul. Błońskiej.
 • Została podpisana umowa na wykonanie opracowania koncepcji architektonicznej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Parku Miejskim.
 • Otrzymaliśmy dwie prawomocne decyzje Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nabycie przez Miasto Podkowa Leśna działek zajętych pod części ulic Słowackiego i Zamkowej o łącznej powierzchni 346 m2.
 • Wydano decyzję w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działek przy ul. Jodłowej oraz Brwinowskiej. Wszczęto postepowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działki przy ul. Klonowej oraz ul. Borsuczej.
 • W dniu 06.07.2020 r, odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odbiór zgłosiło się prawie 200 posesji.
 • Wszczęto postepowanie w sprawie odprowadzenia do środowiska ścieków bytowych, zbieranych w bezodpływowym zbiorniku, zlokalizowanym na nieruchomości położonej przy ul. Kukułek
 • Trwa przyjmowanie wniosków na odbiór azbestu od mieszkańców. Termin zgłaszania do 31.07.2020 r.
 • W dniu 29.05.2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony (powyżej progu – przetarg unijny) na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania:
  • Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna”,
  • Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio:

 • Zadanie nr 1 – od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.;
 • Zadanie nr 2 – od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2020 r. do godz. 11:00.

 • Dnia 25.06.2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Zakup stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” . Termin składania ofert upływa dnia 09.07.2020 r. do godz. 12:00.
 • Dnia 22.04.2020 r. ponownie przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe (zamówienie poniżej 30.000 euro) na „Opracowywanie taryfy za wodę i ścieki dla Miasta Podkowa Leśna na 36 miesięcy (II)”.
 • W dniu 16.06.2020 r. ogłoszone zostało postępowanie (zapytanie ofertowe) na „Opracowanie Strategii Elektromobilności w Podkowie Leśnej”. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.06.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty. Obecnie trwa weryfikacja ofert.

Inne

 • W dniu 25.06.2020 odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którego tematem była przebudowa stawu oraz wniosek, z jakim wystąpiło Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Narodowego Dendropolis do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którego konsekwencjami ma być stwierdzenie, że zarówno staw w Parku Miejskim jak i rów melioracyjny RS-11 pokryty jest śródlądowymi wodami płynącymi, czyli rzeką oraz tym samym zbiornika wodnego w Parku Miejskim na zbiornik zlokalizowany na ww. wodach. Dodatkowo ww. stowarzyszenie złożyło elektroniczny formularz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczący renaturyzacji ww. rowu. Z informacji uzyskanych z PGWWP wynika, że temat nie został potraktowany jako abstrakcyjny, a wręcz przeciwnie. Jeśli dojdzie do przekształcenia rowu w rzekę, a tym bardziej jego renaturyzacji, będzie to miało bardzo poważne konsekwencje dla wielu mieszkańców. Przekwalifikowanie rowu na rzekę wiąże się z podziałem działek, wywłaszczeniem części gruntu przez Skarb Państwa, koniecznością przesunięcia ogrodzeń przez właścicieli posesji, tak aby zapewnić dostęp do „rzeki”.
 • 16 czerwca odbyła się wizja lokalna Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem wpisania ulicy Lipowej (na całej jej szerokości) do rejestru zabytków nieruchomych. Spotkanie miało charakter formalny i dotyczyło jedynie uruchomionej procedury administracyjnej. Postępowanie wszczęto 20 lutego na wniosek jednej z organizacji, wskutek czego zablokowano rozpoczętą rewitalizację oraz utracono dotację unijną.
 • 9 marca 2020 r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Termin składania ofert, ze względu na panującą sytuację epidemiczną, był dwukrotnie przesuwany, ostatecznie osoby zainteresowane mogły składać dokumenty aplikacyjne do 15 czerwca 2020 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 36 ofert. Trwają rozmowy z kandydatami.
 • 28 czerwca br. przeprowadzono I turę wyborów Prezydenta RP. Frekwencja w Podkowie Leśnej wyniosła 80,93%. Kandydaci, którzy przeszli do II tury otrzymali:
  • Rafał Trzaskowski – 48,22%
  • Andrzej Duda – 28,15%

W ostatnim czasie nastąpiła w związku z wyborami aktualizacja spisu wyborczego : dopisano 144 wyborców do spisu, skreślono 140,  wydano 148 zaświadczeń o prawie do głosowania I 1 decyzje wyborczą, ponadto było 36 zgłoszeń do głosowania korespondencyjnego , przygotowano  i dostarczono 7 pełnomocnictw wyborcom

 • Przygotowano dokumenty do zawarcia umowy w programie „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza” na zakup tablic LED do systemu monitoringu jakości powietrza
 • Podpisano umowę partnerską dot. realizacji projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz szkoleń dla nauczycieli
 • Trwa realizacja projektu Human Smart Cities [rozplanowanie wznowienia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji przerwanej przez korona wirusa, prace nad aplikacją dla systemu czujników powietrza, ponowienie procedury przetargowej dot. zakupu sieci czujników, bieżące zarządzanie projektem, w tym koordynacje z partnerami],
 • Przeprowadzono Procedurę wyboru oferenta realizującego strategię elektromobilności,
 • Trwają prace nad opisem przedmiotu zamówienia na podmiot wykonujący audyt miejski zgodny z ISO 37120,
  • opracowanie koncepcji do projektu dot. e-usług w Podkowie Leśnej,
  • rozpoczęcie prac nad dokumentacją aplikacyjną dot. e-usług.
 • wydano 23 Karty Mieszkańca; łącznie w Programie wydano 548 Kart Mieszkańca
 • Ogłoszono oferty realizacji zadania publicznego pn. „Upamiętnienie podkowiańskich jubileuszy: 95-lecia Podkowy Leśnej – Domy mówią – historia domu Dzikiewiczów” z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. mały grant.
 • Przygotowano wizualizacje projektu przebudowy stawu w Parku Miejskim
 • Miasto Podkowa Leśna zajęła III miejsce w Rankingu Finansowym w kategorii gmin miejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego
 • Z okazji 30 lecia samorządu w Podkowie Leśnej w dniu 19 czerwca b.r. nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Jerzemu Regulskiemu na ścianie budynku urzędu miasta oraz panel dyskusyjny z udziałem: Jerzego Duszyńskiego, Jana Króla, mec. Janusza Siemińskiego, Jacka Wojnarowskiego, a także prof. Jerzego Stępnia.
 • Zakupiono do urzędu i jednostek podległych automaty do dezynfekcji rąk.

Zaproszenia

10 lipca o godz. 16.00 na terenie przedszkola miejskiego odbędzie się piknik rodzinny dla mieszkańców z udziałem projektantów i wykonawców budowy przedszkola.

 

 

Dodaj komentarz