50 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI od 10 lipca 2020 roku do 29 sierpnia 2020roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych, które dotyczyły przetargów, spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z CLIMATIC wykonawcą budowy przedszkola
 • Spotkanie Zarządu Metropolii Warszawskiej
 • Spotkanie ze Komendantem Głównym Straży Pożarnej
 • Posiedzenie Zarządu Unii Miasteczek

Sprawy bieżące:

 • Rozstrzygnięto przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania:

W ramach postępowania została złożona tylko 1 oferta – Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN, umowy z Wykonawcą zostały zawarte.

 • Trwa wyłonienie wykonawcy w przetargu na „Zakup stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. Umowa zostanie zawarta jeszcze w sierpniu br.
 • Trwa budowa nowego przedszkola przy ul. Miejskiej.
 • Trwa przebudowa ul. Dębowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Bukowej w Podkowie Leśnej.
 • Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Sosnowej w Podkowie Leśnej.
 • Został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Grabowej oraz ulicy Mickiewicza

W ramach postępowania złożone zostały 4 oferty. Obecnie trwa weryfikacja ofert.

 • Został ogłoszony został przetarg pn.: „Budowa małego toru pumptrack o nawierzchni asfaltowej, toru skilltrack, placu odpoczynku wraz z jego wyposażeniem oraz dojść na działce 1/1 z obr. 0004 w Podkowie Leśnej przy ulicy Brwinowskiej 30”
 • Wyłoniono wykonawcę w ramach postępowania na „Opracowanie Strategii Elektromobilności w Podkowie Leśnej”.
 • Planowane jest ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. Sasanek wraz ze skrzyżowaniem z ul. Głogów na odcinku Jałowcowa – Sasanek” w terminie do 28.08.2020 r.
 • Planowane jest ogłoszenie przetargu na „Przebudowę ul. Wróbla na odcinku Jaskółcza-Sokola oraz Sokolej” w terminie do 28.08.2020
 • Zakończono roboty budowlane w ul. Kościelnej na odcinku Akacjowa – Modrzewiowa. Wprowadzono stałą organizację ruchu i złożono wymagane prawem dokumenty do PINB.
 • W ramach bieżącego utrzymania dróg zostały zakończone prace na ulicach nieutwardzonych. Zakres prac obejmował równanie nawierzchni i zasypywanie tłuczniem kamiennym pojedynczych wyrw które powstały w ulicach pod wpływem użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, dodatkowo zostały przeprowadzone prace polegające na pogłębieniu rowów w kilku miejscach na terenie miasta, w tym przeprowadzono stabilizację rowu zbierającego wodę w ulicy Sienkiewicza.
 • W ramach remontu nawierzchni ulic na terenie miasta na dwóch ulicach tj. na   Słowackiego oraz ul. Wiewiórek na odcinku 460 metrów zostały przeprowadzone prace polegające na uzupełnieniu nawierzchni tłuczniem kamiennym i wykonaniu skropienia powierzchniowego emulsją i wysypania grysem bazaltowym. Nawierzchnia tego typu po kilkumiesięcznej eksploatacji staje się nawierzchnią zbliżoną do nawierzchni asfaltowej, jest  odporna na czynniki atmosferyczne  i z tej nawierzchni nie kurzy się po przejechaniu samochodu.
 • Nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej w programie „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza” na zakup tablic LED do systemu monitoringu jakości powietrza
 • Podpisaliśmy umowę na projekt pn. „Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup de faworyzowanych” – zajęcia gimnastyczne, rajdy rowerowe, zajęcia na basenie,
 • Złożony został wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy ul. Zachodniej,
 • Złożyliśmy wniosek partnerski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na poprawę bezpieczeństwa na przejściu rowerowym i dla pieszych przez drogę wojewódzką N719,
 • Nastąpił montaż instalacji nawodnieniowej w Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej i na terenie parkingu Park&Ride,
 • Nasadzenia roślin w nowych donicach na ul. Kościelnej
 • Dokonaliśmy przeglądu drzew na cmentarzu, wytypowano obumarłe drzewa do usunięcia i złożyliśmy wniosek do MWKZ,
 • Sukcesywnie dokonujemy przeglądu drzew wzdłuż ulic i na terenach leśnych,
 • W związku z zgłoszeniem odoru wokół przepompowni ścieków na Myśliwskiej wezwano WUKO w celu wymycia i oczyszczenia przepompowni (czekamy na dostawę kominka odpowietrzającego),
 • Wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu rozdzielenia opomiarowania dla szkoły, przedszkola i firmy świadczącej usługi cateringowe,
 • Wykonano przebudowę przyłącza i przełożenie hydrantu w ul. Jeża.
 • Ponowne wyłożono do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna
 • Zostały przeprowadzone okresowe kontrole placów zabaw:
  • Młodzieżowa Strefa Aktywności
  • Ogród Matki i Dziecka

Inne

 • Ogłoszono Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku:
 • Przygotowanie sekcji sportowych do powrotu do czynnych ćwiczeń wraz z powrotem zajęć szkolnych.
  • Gimnastyka na kręgosłup
  • Łucznictwo
  • Karate Rodzic z Dzieckiem – Towarzystwo SMOK (współpraca)
  • Samoobrona dla Kobiet – Towarzystwo SMOK (współpraca)
  • MTBMX– nauka jazdy na torze rowerowym Pumptrack.
 • Rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora CKiIO – Mariusz Płoszaj Mazurek

Dodaj komentarz