9 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 31 lipca 2015 r. – 3 września 2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 13 zarządzeń dotyczących m.in.:
  • Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na:

– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2 przetargi)

– rewitalizację parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej (2 przetargi)

 • Zmian w budżecie (przesunięcia w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ochrona zdrowia, kultura, administracja)
 • Powołania komisji egzaminacyjnej dla 3 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Wydania upoważnienia pracownikowi urzędu
 • Powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego
 • Wyprawki szkolnej
 • Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
 1. Organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na stanowisko Skarbnika Miasta, wybrano Panią Agnieszkę Czarnecką
 • Podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Grodzisku Maz.
  na dofinansowanie szkoleń dla pracowników urzędu (45+) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • Przeprowadzono postępowania egzaminacyjne dla trzech nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla celów złożenia korekt deklaracji VAT-7 za lata 2011 – 2015 do urzędu skarbowego celem odzyskania podatku VAT
 • Prowadzony jest przegląd sposobu dokonywania wydatków rzeczowych przez urząd i jednostki organizacyjne
 • Prowadzony jest przegląd należności w Urzędzie Miasta, tj. zarządzanie należnościami z podatków i opłat, z mienia gminy oraz pozostałych dochodów gminy.
 1.    Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów:

W ramach Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacyjnej” aktualnie warszawska firma Lokalne Badania Społeczne realizuje sondaż na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów – gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna. Celem pomiaru jest rozpoznanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców, a także opinii na temat jakości życia, poziomu zadowolenia z usług społecznych, aktywności obywatelskiej, problemów społecznych, mocnych i słabych stron, a także perspektyw rozwojowych badanych gmin. W dniach 29.08.2015 – 15.09.2015 ankieterzy firmy LBS będą odwiedzać losowo wybrane gospodarstwa domowe w celu przeprowadzenia badania ankietowego. Każdy z ankieterów powinien posiadać identyfikator z imieniem i nazwiskiem. Rezultatem działań ankieterów będzie m.in. opracowanie dokumentu strategicznego tzw. Zintegrowanej Strategii Społecznej. Powstać ma plan marketingu społecznego, który ma być dokumentem strategicznym, pokazującym możliwości zwiększenia identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności i poczucia bezpieczeństwa. W efekcie na początku 2016 r. zaktualizowane zostaną strategie poszczególnych gmin w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. W Podkowie Leśnej powstanie też plan rozwoju sportu i rekreacji z uwzględnieniem oferty partnerów PTO w tym zakresie.

Spotkania pomiędzy sesjami:

 • 08.2015 r. – Spotkanie z Prezesem WKD, Grzegorzem Dymeckim – w sprawie P&R (zgłoszenie budowy, podział inwestycji i ustalenie harmonogramu)
 • 08.2015 r. – Spotkanie z Komendantem Powiatowym PSP w Grodzisku Mazowieckim, Grzegorzem Przerwą
 • 08.2015 r. – Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Grodzisku mazowieckim, Grzegorzem Styczyńskim
 • 08.2015 r. – Spotkanie z Konserwatorem Zabytków w Warszawie, Rafałem Nadolnym
 • 08.2015r. – Spotkanie z Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie, Mariuszem Frankowskim
 • 08.2015r. – Spotkanie w Ośrodku dla Uchodźców w Dębaku, Bożeną Myszak; – spotkanie dotyczyło liczby przebywających cudzoziemców (51), ilości dzieci, warunków mieszkaniowych oraz przewidywanego wzrostu liczby uchodźców w przyszłym roku.

Sprawy bieżące:

 1. Wyłoniono wykonawcę zadania polegającego na odbiorze
  i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna.
 2. Na stacji uzdatniania wody zakończono wymianę uszkodzonych pomp. Stacja przeszła kontrolę Sanepidu z wynikiem bardzo dobrym.
 3. Z uwagi na upały urząd wykonał dodatkową analizę piezometrów, która nie wykazała zależności pomiędzy falą upałów a poziomem lustra wody podziemnej.
 4. Trwają prace elektryczne na wszystkich studnia kanalizacyjnych mające
  na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania i eksploatacji.
 5. Wyłoniono wykonawcę prac pn „Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej położonego w Mieście Podkowa Leśna – remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek do umieszczenia płaskorzeźby)”.
 6. Rozpoczęto przebudowę odcinka rowu Rs 11/19 w okolicy ul. Myśliwskiej. Prace polegają na umocnieniu dna i skarp rowu płytami betonowymi.
 7. Wykonano progi zwalniające na ul. Reymonta.
 8. Po interwencjach urzędu Starostwo wykonało prace remontowe ciągu pieszo-rowerowego na ul. Brwinowskiej, naprawiono przepust na ul. Parkowej, wymalowano przejścia dla pieszych, wykonano próg wraz z odblaskami na ul. Parkowej.
 9. Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy Akacjowej (Wschodnia – Sosnowa)
 10. Uprzątnięto groby Powstańców w Lesie Młochowskim.
 11. Wykonano prace porządkowe na terenie cmentarza.
 12. Zlecono aktualizację dokumentacji z wykonaniem analizy ekonomicznej efektywności możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych w zakresie oświetlenia miasta.
 13. Wykonano remonty bieżące i naprawy w szkole oraz w przedszkolu zaplanowane w budżecie na 2015r.
 14. Przeprowadzono prace remontowe w urzędzie miasta – wymiana okien w części budynku.
 15. Trwają prace przy montażu elementów SIMu – realizacja zakończy się do końca września.
 16. Stołówka w Zespole Szkół – zakończyły się prace zespołu społecznego, wykonano inwentaryzację urządzeń, oraz prace przygotowujące. (porządkowe) do wydania kuchni. Rozpisano konkurs ofert na prowadzenie stołówki szkolnej w z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni. Oferty muszą być złożone nie później niż do dnia 7 września 2015 r. do godz. 10.00 Wtedy też nastąpi wybór ajenta. Najpóźniej od 15 września powinny być wydawane obiady dzieciom. Do tego czasu dla wszystkich chętnych uruchomiony zostanie catering.
 17. Po podjęciu interwencji została rozebrana jedna z dwóch nielegalnych wielkogabarytowych, podświetlanych tablic reklamowych, usytuowanych u zbiegu drogi 719 oraz ulicy Gołębiej.
 18. Od sierpnia dzięki aktywności pani Dyr. OPS ruszyliśmy z Programem Operacyjnym Pomocy Żywnościowej 2014–2020 realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do dnia dzisiejszego wsparcie otrzymało 21 rodzin, następni zainteresowani się zgłaszają, jedzenia jest bardzo dużo, na pewno nie zabraknie nikomu, kto go potrzebuje.(Dla pokazania skali pomocy: rozdano 456 litry mleka, 456  szt. makaronów, 640 szt. koncentratów pomidorowych, 480 puszek groszków konserwowych z marchewką, 256 kg ryżu, 544 szt. dżemów, 131 kg kaszy, 114 puszek klopsów,420 kg cukru, 504 puszki mielonki).

Roszczenia sądowe, wynikające z prowadzenia inwestycji szkolnej szkoły w latach 2010-13:

 • na dzień 31. 12.2014r. – kwota roszczenia wynosi 2.778.228,58 zł – razem z odsetkami i kosztami – 3.779.126,42 zł.
 • z tego wypłacono do dnia 2.09.15r. – 1.024.577,98 zł.,
 • w ciągu kilku dni musimy wypłacić kolejne ok. 1.000.000zł.(wyrok sądowy z dnia 3.09.15r), co daje razem kwotę z budżetu miasta 2.024.577,98 zł.
 • pozostała kwota roszczeń z kosztami ok. 1.700.000 zł.

Inne

 1. Odbył się turniej piłki nożnej PTO. Dziękuję radnej Oldze Jarco za udział w meczu.
 2. Miasto Ogród Podkowa Leśna i Stowarzyszenie Ład na Mazowszu, pod honorowym patronatem Ministra Środowiska oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego, organizują I Kongres Polskich Miast Ogrodów. Kongres powiązany będzie z uroczystościami 90-lecia powstania miasta ogrodu Podkowa Leśna. Wszystkich chętnych zapraszam w dniach 12 – 13 września 2015 r. do udziału w obradach Kongresu.
 3. Podkowa zajęła 1 miejsce na Mazowszu, a 4 w Polsce w rankingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich badania poziomu jakości życia przeprowadzonym przez tygodnik Wprost.

Dodaj komentarz