57 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 26 marca do 20 maja 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 16 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Warszawskiego
 • Spotkania z Burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim, radnymi gminy Brwinów oraz udział w Sesji Rady Gminy Brwinów w sprawie sieci wodociągowej. O tym powiem szerzej w II części sesji.
 • Spotkanie z przedstawicielami Zduńskiej Woli
 • Spotkanie z Nadleśnictwem oraz specjalistami odnośnie tworzenia tras rowerowych typu Singletrack. Rozmowy dotyczyły możliwości stworzenia tego rodzaju tras w Lesie Młochowskim.
 • Spotkanie w ramach prowadzonej kontroli przez MWKZ
 • Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie w ramach ZIT
 • Spotkanie w ramach Smart City
 • Spotkanie Związku Miast
 • Spotkanie z przedstawicielami społeczności LGBT
 • Spotkanie z dyrektorami jednostek

Sprawy bieżące:

 • Dostaliśmy dofinansowanie na wykonanie ogrodów deszczowych i nasadzenie zieleni w pasach drogowych. Nasz wniosek został najwyżej oceniony, tym samym zajął 1 miejsce. Na oba te zadania miasto pozyskało pieniądze w wysokości 50 % całości planowanych do wydania środków, tj. 377.210 zł.
 • W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę przebudowy ul. Lotniczej. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy odbyło się 17 maja 2021r., termin realizacji – 10.08.2021r
 • W dniu 13.05.2021 ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Miejskiej na odcinku Myśliwska – Jelenia. W zakresie przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, chodników, i zjazdów z kostki betonowej.
 • Zakończono prace związane z przebudową ul. Błońskiej na odcinku Myśliwska – Jelenia.
 • Zlecono aktualizację przedmiaru i kosztorysu z rozbiciem na etapy prowadzenia prac odcinkami dla ul. Sarniej.
 • Przygotowano niezbędne materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej dla ul. Kwiatowej (uaktualnienie kosztorysu, opis przedmiotu zmówienia).
 • Podpisano porozumienia z Gminą Nadarzyn i Gminą Brwinów w sprawie współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742 – koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach”. Otrzymano koncepcje ścieżki rowerowej jw. oraz przekazano uwagi Miasta Podkowa Leśna.
 • Wyłoniono wykonawcę napraw nawierzchni asfaltowych.
 • Wykonano naprawę ulic: Gołębiej, Zachodniej i Parkowej.
 • Dokonano zakupu farby drogowej, w celu odmalowania oznakowania poziomego progów zwalniających i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W marcu i kwietniu 2021 roku zostało przeliczone roczne zużycie wody dla nieruchomości położonych na terenie miasta Podkowa Leśna. Analiza zużytej wody pokazała jaka jest rozbieżność pomiędzy zadeklarowanymi metrami wody na podstawie których wyliczana jest opłata za odpady komunalne a rzeczywiście zużyta wodą. W stosunku do właścicieli nieruchomości, na których występuje taka różnica zostaną wysłane wezwania do dopłaty za odpady komunalne za rok 2020, będzie ich ok 280.
 • W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 221/XXVI/2021 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określania warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej do siedziby Urzędu Miasta wpłynęło 40 nowych deklaracji z zadeklarowaną zmianą dotyczącą kompostowania odpadów na nieruchomości.
 • Podjęto ścisłą kontrolę przepływu wody przez Podkowę do Żółwina i Owczarni.
 • Zakończono kontrole związane z wywozem i rozliczaniem odpadów z terenu Miasta Podkowa Leśna, w firmach SIR-COM Stanisław Zajączkowski, Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie oraz P.U. Hetman Sp. z o.o.
 • Trwają końcowe prace przy budowie przedszkola. Budynek na obecnym etapie pozostaje przed zgłoszeniem do odbiorów technicznych. Nowy budynek został już podłączony do mediów – sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej. W środku trwają prace przy poprawkach wykrytych podczas prób technicznych w budynku. Zostały rozpoczęte prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku.
 • Zostały zakończone prace przy budowie drugiej części Kolumbarium.
 • Zakończono prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Jaworowej 13. Projekty są na etapie zgłoszeń, wydawania zgód i opinii przez organy uczestniczące w procesie projektowym.
 • Została podpisana umowa wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego: docieplenie stropu docieplenie i izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, naprawa tynków, malowanie elewacji.
 • Podpisano umowę na usunięcie kolizji energetycznych w ul. Sarniej, Kukułek i Szpaków.
 • W dniu 30 kwietnia w imieniu Miasta Podkowa Leśna podpisałem umowę z Gminą Brwinów, która reguluje współpracę w zakresie świadczenia usług polegających na przesyle wody dostarczanej przez gminę Brwinów do miejscowości ościennych poprzez sieć, której właścicielem jest Podkowa Leśna. Umowa została zawarta na czas określony – do końca listopada 2022 r.
 • Zostały zakończone prace przy remoncie fragmentu odwodnienia ulicy Błońskiej w rejonie budynku biblioteki. Po zakończeniu prac remontowych została przeprowadzona naprawa nawierzchni parkingu przy bibliotec
 • Została podpisana umowa na wykonanie wymiany i modernizacji skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym w ilości 10 szt., jest to następny etap prac przy modernizacji oświetlenia ulicznego.
 • W ostatnim czasie zamknięto 6 zasuw domowych w związku z zaległościami w opłatach za usługi, 2 z nich nadal pozostają zamknięte. Wymieniono pompy tłoczne w 3 przepompowniach ścieków, wyjęto i wysłano do naprawy pompę głębinową z ujęcia wody głębinowej w studni nr 2, wymieniono 2 pompy na SUW Warszawska. Dotychczasowe zostaną wysłane do weryfikacji i ewentualnej regeneracji, wymieniono wodomierz wody surowej i wody uzdatnionej na SUW Warszawska.
 • Zakończono montaż wodomierzy w ramach testów nowego sytemu zdalnego odczytu, zamontowano pierwszy z dwóch koncentratorów do testów zdalnego odczytu. W tym zakresie podpisano umowę z Orange i Suez na test nowej technologii zdalnego odczytu wodomierzy.
 • Zlokalizowano zasuwę i wstawiono nową skrzynkę na uszkodzonym przyłączu w ul. Podleśnej,
 • Wymieniono włazy i teleskopy na studniach rewizyjnych w ul. Błońskiej na wniosek wykonawcy prac remontowych nawierzchni,
 • Dokonano przeglądu ulic przed rozpoczęciem remontów w zakresie infrastruktury wod-kan.
 • Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania przy ul. Akacjowej 12.
 • Przeprowadzono 5 kontroli palenisk domowych.
 • Zorganizowano w ostatnim czasie bezpłatną zbiórkę odbioru trawy i liści od mieszkańców, przez firmę SIR- COM. Zgłosiło się 365 posesji. Zaplanowano także bezpłatną zbiórkę odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców, zgłosiło się 113 posesji.
 • Na bieżąco są prowadzone czynne interwencje w sprawie rannych zwierząt i umieszczania psów i kotów w schronisku
 • Nastąpiło wszczęcie dwóch zapytań ofertowych dot. czyszczenia rynien i przeglądów budowlanych oraz naprawy dachu: Błońska 46/48 i Orla 4
 • Przeprowadzono serwisowanie kotłów gazowych w gminnych nieruchomościach.
 • Zawarto umowę dzierżawy gruntu przy ul. Wschodniej 26.
 • Rozpoczęto negocjacje z Komendą Stołeczną Policji w celu zawarcia umowy użyczenia Komisariatu Policji
 • Wypłacono odszkodowanie za działkę drogową pod ul. Żeromskiego w wysokości 18.650,00 zł na rzecz byłych właścicieli zgodnie z Decyzją Starosty Grodziskiego.
 • Kupiono i posadzono 21 drzew, na ul. Wróblej i Helenowskiej. Gatunki posadzonych drzew to; lipy, brzozy, jabłonie ozdobne i głóg oraz kupiono 200 grabów do posadzenia na Pumptracku
 • Zamówiono w Nadleśnictwie Chojnów 200 sadzonek lip i dębów. Rośliny zostały przekazane mieszkańcom w podziękowaniu za uczestnictwo w sprzątaniu miasta z okazji Dnia Ziemi.
 • Przeprowadzono wspólne oględziny drzewostanu ze Starostwem Powiatowym, na terenie leśnym przy ul. Wilczej i ul. Borsuczej.
 • Przeprowadzono pielęgnację drzew na nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 29.
 • Wystąpiono do MWKZ z wnioskiem o pielęgnację drzew na terenie przedszkola, przychodni i biblioteki.

Inne:

 • Ogłoszono wyniki IX Rankingu Perły Samorządu. Podkowa Leśna zajęła I miejsce, a Burmistrz Miasta Artur Tusiński został trzecim Najlepszym Włodarzem, w kategorii gmina do 5 tys. mieszkańców. Miasto zostało ocenione w obszarach: gospodarka (inwestycje), edukacja, zdrowie i opieka, cyfryzacja, środowisko, które naturalnie nawiązują także do sytuacji związanej z pandemią, finansami oraz społeczną odpowiedzialnością (ESG). Włodarz został wyróżniony za dobre reprezentowanie gminy na forum publicznym, skuteczne zabieganie o poparcie dla jej planów, efektywną organizację pracy urzędu i zaangażowanie w inicjatywy lokalnej społeczności.
 • Miasto Podkowa Leśna zajęło II miejsce w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” (kategoria gminy miejskie) organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Podkowa Leśna otrzymała nagrodę za projekt „Mała retencja w Podkowie Leśnej – zatrzymujemy wodę opadową”.
 • 9 kwietnia –złożono kwiaty pod figurą Matki Boskiej na skwerze ks. Kolasińskiego.
 • W ramach obchodów Dni Ziemi odbyło się sprzątanie miasta i lasu.
 • Podkowa Leśna została partnerem kampanii informacyjnej prowadzonej przez WKD, pn. „Twoja bezpieczna WuKaDka”. Kampania zwraca uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych oraz kształtuje postawy i zachowania sprzyjające bezpieczeństwu na terenie kolejowym.
 • 22-26 marca 2021 r. przeprowadzono akcję dystrybucji maseczek dla mieszkańców Podkowy Leśnej. Dystrybucję i pakowanie zawdzięczamy młodzieży szkolnej szkół podkowiańskich, która w ramach wolontariatu przygotowała i rozniosła pakiety maseczek.
 • Zamówiono 10 siedzisk z palet do Młodzieżowej Strefy Rekreacji na terenie MOK.
 • Ustawiono hamaki i leżaki w Parku Polsko-Węgierskim.

Zaproszenia   

 • Rozpoczął się cykl wycieczek rowerowych pn. „Rowerowa Niedziela” . W dniu 16 maja b.r. odbyła się wycieczka do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młochowie. Kolejna odbędzie się 3 czerwca – planowane jest zwiedzania toru rowerowego w Pruszkowie lub bazy treningowej Legii Warszawa w Książenicach.

Dodaj komentarz