6 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 29.04.2015 – 28.05.2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10 zarządzeń m.in.:
  • Powołanie komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze;
  • Zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • Powołania społecznej komisji mieszkaniowej na VII kadencję Rady Miasta;
  • Zmian w budżecie (głównie dot. wyborów Prezydenta RP + porządkujące);
  • Zasady obiegu dokumentów w biurze Rady Miasta.

2 Organizacyjne dot. pracy urzędu:

 • Odbyły się przesłuchania kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze: promocji oraz z-cy Kierownika USC;
 1. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów:

W ramach Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacyjnej” 8 maja br. odbył się czwarty (ostatni) warsztat dotyczący wypracowywania wspólnego dokumentu strategicznego dla obszaru funkcjonalnego PTO. Projekt tego dokumentu zostanie Państwu Radnym przedstawiony w najbliższym czasie. 11 maja br. odbyło się spotkanie Partnerów Projektu (mało przedstawicieli z Podkowy Leśnej) na temat bieżących problemów funkcjonowania Projektu. Równolegle trwają prace w zespołach roboczych, złożonych z przedstawicieli 3 gmin nad opisami zamówień dokumentacji projektowo-kosztorysowych m.in. tras rowerowych, budowy cmentarza komunalnego, zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych, inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń.

 1. Badania przesiewowe – wykorzystanie pakietów:

W okresie od 16 marca do 27 maja 2015 r. z pobranych 324 pakietów na badania przesiewowe w kierunku rozpoznawania nowotworów złośliwych
wykorzystanych zostało 227.
Pozostało 97 osób, które mają pakiety, ale nie wykonały badań. Akcja zaplanowana jest jeszcze do 15 czerwca 2015 r.

Spotkania Burmistrza w okresie sprawozdawczym

 • Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WKD,
 • spotkanie z prezesem PGE oraz dyrektorem naszego rejonu energetycznego, we wrześniu rozpocznie sie kablowanie 7,5 km linii napowietrznej średniego napięcia 15 kv, staną 3 nowe stacje trafo, rozpoczniemy kablowanie linii niskiego napięcia w ulicy Akacjowej
 • Konferencja otwierająca nową perspektywę finansową w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 • spotkanie samorządowców z marszałkiem woj. mazowieckiego Adamem Struzikiem w Grodzisku Mazowieckim
 • spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji, gdzie m.in. została wręczona nagroda za obywatelską postawę
 • Mediacje – sprawa dotycząca budowy szkoły
 • Warsztaty Partnerów projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w Brwinowie,
 • I Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
 • Posiedzenie przedstawicieli Partnerów Projektu pn.: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”,
 • spotkanie otwarte w/s stołówki szkolnej
 • spotkanie w Ministerstwie Kultury,
 •  spotkanie z komitetem d/s. nadania imienia gimnazjum
 • spotkanie z Prezesem firmy MarcPol S.A.,
 • spotkanie z Rektorem Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej,
 • sprawa sądowa – sad pracy
 • spotkanie otwarte z mieszkańcami w/s systemu odbioru odpadów oraz planów WKD
 • Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Samorządności w Sejmie RP

Sprawy sądowe w okresie: 28.04.15 r. – 28.05.15 r.

 1.  08.05.2015-roszczenie o zapłatę 146.992 zł (szkoła, pozew z 01.02.2012 r)
 2. 12.05.2015- roszczenie o zapłatę 283.879,75 zł (szkoła, pozew z 25.09.2013 r)
 3. 18.05.2015- sąd pracy
 4. 19.05.2015- wydanie nieruchomości miasta – bezumowne korzystanie
 5. 25.05. 2015- sąd pracy
 6. 27.05.2015- roszczenie o zapłatę 231.114,29 zł (szkoła, pozew z 16.07.2012 r)

Inwestycje:

 1. Budynek komunalny przy ul. Orlej – wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne i wod-kan., aktualnie wykonywane są tynki wewnętrzne
 2. Bukowa – odcinek Grabowa-Podleśna – 25 maja otwarto oferty w przetargu na wykonanie przebudowy drogi wraz z elementami spowolnienia ruchu na całej długości bukowej od Topolowej do granic miasta.
 3. Organizacje ruchu – wykonano i uzyskano konieczne zatwierdzenia w Starostwie Grodziskim projekt zmian w organizacji ruchu w ulicy Reymonta przewidującej wprowadzenie progów zwalniających i poszerzenia „strefy zamieszkania”
 4. Przedszkole –podpisano umowę na wykonanie nawierzchni antypoślizgowych z granulatu kauczukowego na opaskach przy przedszkolu miejskim.

– uzyskano pozytywną decyzję Konserwatora Zabytków i dokonano zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do Starostwa Grodziskiego na wykonanie prac określonych w opracowaniu dotyczącym remontu odtworzeniowego wejścia głównego do budynku oraz tarasów przy wejściu głównym wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.

 1. Szkołapodpisano umowę na wykonanie napraw i zabezpieczeń ścian wewnątrz szkoły
 2. Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania – urządzenia pasów zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej
 3. Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania – remont odcinka rowu RS 11/19 przy ul. Myśliwskiej.
 4. Zebrano oferty dotyczące kompleksowego wyposażenia studni kanalizacyjnej w ulicy Jana Pawła II.
 5. Zebrano oferty oraz rozpoczęto prace remontowe dróg tłuczniowych, gruntowych, asfaltowych oraz destruktowych.

 Sprawy bieżące

 1. zakończono prace polegające na modernizacji placu zabaw dla dzieci przy Urzędzie Miasta.
 2. Dnia 8 maja 2015 r. doczekaliśmy się wydania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujących rozbiórki dwóch nielegalnie zainstalowanych wielkogabarytowych, tablic reklamowych, usytuowanych u zbiegu drogi 719 oraz ulicy Gołębiej.
 3. Trwa akacja znakowania psów z terenu Podkowy Leśnej.
 4. Starosta grodziski przeprowadził oględziny rowu Rs 11 na terenie Galerii Podkowa Leśna w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego właściwej konserwacji rowu.
 5. Zebrano oferty na realizację zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Podkowa Leśna.
 6. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Podkowa Leśna, dokonaliśmy analizy kosztów pod kątem wyliczenia rzeczywistej stawki.
 7. Dokonaliśmy przeglądu umów na dostawę wody i odbiór ścieków, wszystkim wnioskodawcom wysłaliśmy umowy do podpisania.
 8. Kończymy pracę nad centralnym rejestrem umów o dostawę wody, odbiór ścieków i odpadów z ewidencja ludności i stanami wodomierzy.
 9. Starosta grodziski zobowiązał nas 7.05.2015 r do zlecenia korporacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych wykonania oceny prawidłowości operatu szacunkowego z 3.12.2014 r dotyczącego wypłaty odszkodowania za 3 działki zajęte pod pasy drogowe o łącznej powierzchni 1448 m² (łączna wycena to prawie 520.000 zł)
 10. Wspólnie z przedstawicielami Powiatowego zarządu dróg dokonaliśmy oględzin stanu dróg powiatowych w Podkowie. Zadania, które zostaną zrealizowane:
 • studzienki chłonne w ciągu ulicy Jana Pawła II i Brwinowskiej zostaną udrożnione,
 • złagodzone zostaną łuki na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Alei Lipowej,
 • zostanie zamontowana pętla sterująca światłami przy szkole oraz dodatkowe światła ostrzegawczych w powierzchni jezdni na wysokości przejścia dla pieszych,
 • Powiatowy Zarząd Dróg wykona remont cząstkowy jezdni ulicy Parkowej na wysokości przepustu przy skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową.

Sprawy różne

 1. Udział przedstawiciela miasta w spotkaniach zespołu koordynatorów lokalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 2. Udział przedstawiciela miasta w konsultacjach i warsztatach strategicznych Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW).
 3. Udział przedstawiciela miasta w pracach Krajowego Biura wyborczego w Warszawie.
 4. Udział przedstawiciela miasta w sejmowym zespole d/s samorządu terytorialnego.

 

Dodaj komentarz