62 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 28 października do 25 listopada 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 11 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

Sprawy bieżące:

 • Trwa przebudowa ul. Kwiatowej (odcinek ul. Sasanek-Storczyków/Czeremchowa). W ramach przebudowy ułożono krawężniki, wyznaczając nowy kształt drogi uwzgledniający przewężenia (szykany) oraz wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej. Trwają prace związane z wykonaniem wyniesionego skrzyżowania oraz nawierzchni bitumicznej.
 • Trwa przebudowa ulicy Miejskiej. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej. Wykonano korytowanie oraz podbudowę jezdni, jak również ułożono krawężniki.
 • Trwają prace związane z  montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola miejskiego w Podkowie Leśnej.
 • Podpisano umowę dot. wykonania projektu Stałej Organizacji Ruchu uwzględniające strefę płatnego parkowania, strefę 30, kontrpasy rowerowe i skrzyżowania równorzędne. 
 • Złożono wniosek o dofinansowanie rozbudowy ul. Gołębiej i Zachodniej z Instrumentu Wsparcia Województwa Mazowieckiego.
 • Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące zimowego utrzymania ulic na terenie miasta Podkowa Leśna.
 • Postanowieniem z dnia 29 października 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuścił Stowarzyszenie Dendropolis do udziału w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w Parku Miejskim. Konserwator wydał już jedną decyzję pozwalającą Miastu na usunięcie drzew na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; decyzja jest prawomocna. Wniosek stowarzyszenia oraz dopuszczenie go do udziału w postępowaniu zablokowało wydanie drugiej decyzji na podstawie ustawy o ochronie przyrody, która umożliwiłaby wycinkę drzew kolidujących z przebudową stawu i jej dokończenie. 19 listopada br. konserwator wyznaczył termin ponownych oględzin drzew, tym razem z udziałem stowarzyszenia Dendropolis. Z uwagi na fakt, że przedstawiciele Dendropolis nie posiadali odpowiedniego ubioru, aby wejść na teren budowy, wyznaczono kolejny termin oględzin uwzględniając dostarczeniu przez stowarzyszenie Dendropolis kontrekspertyzy, na co mają czas do 20 grudnia br.
 • W dniu 17 listopada br. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził oględziny alej lipowych w ul. Jana Pawła II oraz ul. Kościelnej w związku z prowadzonymi postępowaniami o wpis ww. alej do rejestru zabytków na wniosek Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis, Zielonego Mazowsza oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Oddział w Warszawie. Wszczęte postępowanie uniemożliwia Powiatowego Zarządowi Dróg w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzenie inwestycji polegającej na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych na ul. Jana Pawła II i ul. Akacjowej.
 • Wykonano inwentaryzację geodezyjną, przeprowadzono ocenę wizualną oraz wyznaczono drzewa do szczegółowych ekspertyz w alejach lip w ul. Jana Pawła II i ul. Kościelnej oraz na terenie Ogrodu Matki i Dziecka i Parku w Stawisku.
 • Przeprowadzono postępowanie oraz wyłoniono wykonawcę ogrodów deszczowych w ul. Sienkiewicza oraz ul. Myśliwskiej.
 • Wszczęto postępowania administracyjne w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie uregulowali swoich płatności za odpady komunalne za 2020 rok.
 • Dokonano naprawy części instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Błońskiej 46/48.
 • Wybrano wykonawcę zadania w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej dachu budynku hali sportowej przy ul. Jana Pawła II 20.
 • Sporządzono zapytania ofertowe na naprawę dachu budynku Biblioteki Miejskiej oraz na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Jaworowej 13.
 • Wyremontowano i zamontowano pompę głębinową na ujęciu wody przy ul. Kwiatowej.
 • Dokonano przeglądu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Kalinowej, Głównej i Myśliwskiej oraz wyczyszczono odcinek sieci kanalizacyjnej w ul. Helenowskiej.
 • Trwają działania mające na celu ścisłą kontrolę przepływu wody przez Podkowę do Żółwina i Owczarni, odebrano wodę w ramach rozliczeń, (aktualny bilans na poziomie 300 m do zwrotu do Brwinowa).
 • Przeprowadzono analizę rozliczenia wody i ścieków za 3 kwartały 2021 r. z której wynika, ze deficyt należności za ścieki w stosunku do ilości odprowadzanych ścieków do oczyszczalni jest na poziomie około 5%, po odjęciu umownej ilości wód opadowych, która trafiła do kanalizacji. Na terenie Podkowy Leśnej jest 53 odbiorców odprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej korzystających z własnych ujęć, które powinny zostać opomiarowane w celu uszczelnienia systemu odprowadzania ścieków.
 • Wybrano oferenta wykonania zadania pn. „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej”.
 • Rozstrzygnięto przetarg na nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej w pasach ulic Błońskiej i Mickiewicza.
 • Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na sprzątnie i pielęgnację ulic i terenów publicznych miasta Podkowa Leśna.
 • Przygotowano pomieszczenie w budynku przy ul. Błońskiej, które zostanie udostępnione Towarzystwu Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna pod „Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej”.
 • Wykonano oznakowanie witaczy miasta w związku z partnerstwem Miasta Podkowa Leśna z Miastem Piedimonte San Germano.

Inne:

 • W dniu 31.10.2021r. gmina Podkowa Leśna osiągnęła 70,2 % ostatecznie zaszczepionych mieszkańców przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, dzięki czemu zajęliśmy 1 miejsce w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina” w dwóch kategoriach. Tym samym wygraliśmy dwie nagrody o łącznej wysokości 3 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.
 • W porozumieniu z Fundacją Ocalenie zorganizowano zbiórkę odzieży, artykułów pierwszej potrzeby oraz sprzętu AGD dla uchodźców. Zebrane dary zostały przekazane do rodzin przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców.
 • W dniu 18.11.2021 r. odbył się turniej SGZM Mazovia w koszykówce chłopców w Komorowie. Drużyna złożona z uczniów podkowiańskich szkół zajęła trzecie miejsce.
 • Uruchomione zostały bezpłatne zajęcia karate dla dzieci z rodzicami. Akcja zorganizowana jest we współpracy ze stowarzyszeniem „Smok”. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy.
 • Przeprowadzono procedury należące do komisji stypendialnej odnośnie stypendiów Burmistrza. Burmistrz Miasta przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne sześciu uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dwóm studentom.

Zaproszenia:

 • Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla szkół podstawowych na „Ekologiczne ozdoby świąteczne”. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 listopada 2021 r.
 • Od 23 listopada br. wszystkie osoby pełnoletnie mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie w placówkach Medicus i BASIS.

 

Dodaj komentarz