70 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 9 września 2022 roku do 20 października 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych, przetargowych  i organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w posiedzeniu Rady Smart City Forum.
 • Udział w Konferencji Human Smart Town.
 • Udział jako obserwator w wyborach kantonalnych w Bośni i Hercegowinie z ramienia Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.
 • Udział w spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.
 • Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WKD.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają prace wdrożeniowe portalu E-usługi dla Podkowian, który planujemy uruchomić dla mieszkańców w połowie listopada. Za jego pośrednictwem mieszkańcy będą mogli skontaktować się z urzędem, złożyć wniosek, sprawdzić stan swoich płatności, czy opłacić fakturę lub podatek. Portal zawierał będzie m.in. moduł powiadomień, Geoportal,
  e-cmentarz oraz kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych z możliwością zapisania się na nie. Dla zainteresowanych mieszkańców zorganizujemy spotkania szkoleniowe, na których zaprezentujemy funkcjonalności portalu, będziemy także służyli pomocą
  w godzinach pracy urzędu. Więcej na temat nowego portalu w październikowym numerze Biuletynu.
 2. W dniu 13 września br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim. Podczas spotkania dyskutowano na temat konfiguracji sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy, doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Brwinowskiej i Jana Pawła II, wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych na południowym odcinku ul. Jana Pawła II oraz zaprojektowania i wykonania nasadzeń zieleni niskiej w ul. Brwinowskiej.
 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na rozprawie w dniu 13 października br., w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr 84/XIX/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w części oraz oddalił skargę w części. Wystąpiliśmy o przekazanie uzasadnienia wyroku.
 4. W dniu 13 września br. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek mieszkalny wraz z terenem posesji położony przy ulicy Storczyków 24 (willa Bertoniego), stanowiący własność prywatną. Decyzja jest prawomocna.
 5. W dniu 29 września br. wystąpiono do Ministra Klimatu i Środowiska o skrócenie ważności obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027, niezwłoczne rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowego planu, który będzie zabezpieczał Las Młochowski, posiadający status lasu ochronnego, przed gospodarką surowcową oraz o natychmiastowe wstrzymanie prac związanych z wycinką drzew do momentu ustanowienia nowego planu. Pismo skierowano również do wiadomości Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
 6. Podpisano 5 krótkoterminowych umów dzierżawy: cztery na dzierżawę terenu pod sprzedaż kwiatów i zniczy (przy ul. Ogrodowej) oraz umowę na dzierżawę terenu na potrzebę kręcenia reklamy (Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej).
 7. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie nasadzeń
  w pasach zieleni przyulicznej”, dotyczące 5 lokalizacji (odcinków ul. Miejskiej, ul. Wróblej, ul. Helenowskiej, ul. Lotniczej oraz ul. Kwiatowej – rondo), w ramach projektu „Podkowa Leśna dla klimatu” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Realizację zamówienia podzielono na 5 części, oddzielnie dla każdej lokalizacji. Dla każdej części wpłynęła jedna oferta. Trwa ich weryfikacja formalna.
 8. Przygotowano treści zapytania ofertowego i przesłano do oferentów zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. „Dostawa i prace polegające na wykonaniu nasadzeń roślin w pasie drogowym ul. Helenowskiej w Podkowie Leśnej”. Termin składania ofert został wyznaczony do 21 października br.
 9. Przygotowano treść zapytania ofertowego i przesłano do oferentów zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. „Projekt i wykonanie obrazu ściennego – muralu” na ścianie budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy. Termin składania ofert oraz wstępnych szkiców projektu muralu upływa 24 października br. To kolejny mural, który ma powstać w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014-2020.
 10. W ramach zapytania ofertowego pn. „Przygotowanie oraz montaż barierek zabezpieczających rowy melioracyjne w Podkowie Leśnej” wpłynęła jedna oferta firmy Pompax Sp. z o.o. na kwotę 207.870 zł brutto. Montaż barierek zaplanowano nad przepustami cieków wodnych w ulicach Akacjowej, Modrzewiowej, Jeleniej i Myśliwskiej.
 11. Odebrano rośliny (rododendrony, hosty, runiankę) z ogrodu mieszkańców Podkowy Leśnej i posadzono je na terenie skweru przy parkingu Park & Ride, w Parku Przyjaźni Polsko
  – Węgierskiej, przy ul. Iwaszkiewicza oraz przy ul. Lotniczej. Dziękujemy mieszkańcom za przekazanie roślin, które wzbogaciły przestrzeń publiczną.
 12. Uzyskano od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzje pozwalające na usunięcie suchych drzew na terenie cmentarza przy ul. Ogrodowej oraz przy stawie w Parku Miejskim, jak również pozwolenie na pielęgnację drzew na terenie posesji przy ul. Jana Pawła II 29 i ul. Parkowej 19.
 13. Przeprowadzono weryfikację nasadzeń wykonanych w 2021 r. wzdłuż ul. Mickiewicza na odc. od ul. Reymonta do ul. Sienkiewicza oraz dokonano oględzin z przedstawicielem firmy wykonawczej i ustalono uzupełnienie nasadzeń w ramach rocznej gwarancji powykonawczej.
 14. Pracownicy gospodarczy na bieżąco uzupełniali koszyczki ze środkiem odstraszającym dziki, przycinali gałęzie i krzewy zasłaniające znaki drogowe oraz montowali nowe znaki drogowe, m.in. w ul. Gołębiej i ul. Orzechowej.
 15. Przygotowano założenia do regulaminu konkursu na mural, który ma powstać w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2023 na budynku „Społem” oraz wystosowano zaproszenie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie do udziału
  w obradach kapituły.
 16. Trwają prace związane z wymianą dachu na TKKF.
 17. W dniu 30 września 2022 r. podpisano umowę na „Przebudowę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwytów” z firmą RESITOP POLSKA Sp. z o.o. na wartość 461.250 zł.
 18. W ramach ogłoszonego przetargu na „Wymianę armatury hydraulicznej w 5 szt. przepompowni ścieków na terenie miasta Podkowa Leśna” wpłynęła jedna oferta firmy Pompax Sp. z o.o. na kwotę 207.870 zł brutto.
 19. Ogłoszono przetarg na „Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i podłączeniu pomp ciepła do zasilania C.O. i C.W.U w budynkach Urzędu Miejskiego Podkowa Leśna”. Ze względu na cenę oferty, która przekroczyła budżet jaki zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ten inwestycji, przetarg ten unieważniono.
 20. W ramach ogłoszonego przetargu na „Wykonanie nasadzeń w pasach zieleni przyulicznej” wpłynęła jedna oferta firmy Multiplanta na kwotę 192.678,80 zł brutto.
 21. Wysłano do MWKZ wniosek o zgodę na umieszczenie paneli fotowoltaicznych na budynku przy ul. Kościelnej 3.
 22. Wykonano oznaczenie poziome na jezdniach w zakresie oznakowania dróg dla rowerów oraz uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe.
 23. Rozstrzygnięto i podpisano umowę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ”Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 200,00 kWp na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z dostawą ładowarek samochodowych”.
 24. Zostały odebrane roboty budowlane dot. przebudowy ul. Miejskiej w Podkowie Leśnej.

Wydarzenia edukacyjne, sportowe i kulturalne:

 1. W dniu 10 września 2022 r. odbyło się spotkanie „Historia i znaczenie zabytkowego parku
  w Podkowie Leśnej”, podczas którego prelekcję na temat założeń parkowych w Polsce i na świecie wygłosiła Pani Małgorzata Gmiter.
 2. W dniu 16 września 2022 r. w Pałacyku Kasyno odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Podkowa Leśna=Human Smart Town”, w której wzięli udział m.in. Maciej Aulak
  – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Anna Cieśla – Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej EOG i Komunikacji oraz prof. dr hab. Artur Badyda – Kierownik Projektu po stronie Partnera Politechniki Warszawskiej.
 3. W dniach 16-22 września 2022 r. odbywały się wydarzenia związane z promocją Europejskiego Tygodnia Mobilności. Wydarzeniem inauguracyjnym był spacer pn. „Historia Podkowy Leśnej” zorganizowany przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
 4. W dniu 17 września 2022 r. został zorganizowany konkurs fotograficzny na facebookowym profilu Urzędu Miasta Podkowa Leśna pn. „Rowerem przez Podkowę – uchwyć siebie w obiektywie”. W wyniku konkursu przyznano nagrody trzem osobom.
 5. W dniu 18 września 2022 r. odbył się nocny wspólny przejazd ulicami Miasta rowerzystów, rolkarzy oraz osób korzystających z hulajnogi.
 6. W dniach 19-20 września 2022 r. miała miejsce akcja wydawania porannej kawy lub herbaty na stacji WKD Podkowa Leśna Główna w podziękowaniu podróżnym korzystającym ze zbiorowego środka transportu, jakim jest kolejka WKD.
 7. W dniach 21-22 września 2022 r. dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały rysowały kredą obrazki na nowo wybudowanej ulicy Miejskiej realizując temat „Lepszych połączeń w moim mieście”.
 8. W dniu 21 września 2022 r. zostało zorganizowane miasteczko ruchu drogowego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy, uczniowie poznawali zasady ruchu drogowego oraz mieli okazję zdawać egzamin na kartę rowerową. Miasteczko było dostępne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
 9. W dniu 22 września 2022 r. uczniowie ze Szkoły Św. Teresy wzięli udział w wycieczce rowerowej ulicami Podkowy Leśnej w związku z „Dniem Bez Samochodu”.
 10. W dniu 27 września 2022 r. odbył się II Amatorski Turniej Brydża Sportowego Parami o Puchar Miasta Podkowa Leśna, który został zorganizowany wraz z CKiIO oraz Panem Jackiem Dąbrowskim.
 11. W dniu 6 października 2022 r. Miasto Podkowa Leśna otrzymało nagrody za budynek przedszkola w ramach konkursu Green Building Awards 2022 organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Miejskie przedszkole otrzymało główną nagrodę w kategorii „Najlepszy Budynek Ekologiczny Bez Certyfikatu (bądź Precertyfikowany)” oraz wyróżnienie w kategorii „Najlepszy Budynek Ekologiczny Sektora Publicznego”.
 12. Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking liderów inwestycji za lata 2019-2021. Podkowa Leśna uplasowała się na wysokim 15. miejscu w kategorii miast innych z terenu całej Polski, natomiast na 1. miejscu w tej samej kategorii – w całym województwie mazowieckim. Średnia kwota wydatków inwestycyjnych per capita, które Miasto Podkowa Leśna wydawało na inwestycje w latach 2019-2021 wyniosła 2102,77 zł.

Zaproszenia:

 • Posterunek Policji w Podkowie Leśnej wraz z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim zapraszają na debatę o bezpieczeństwie., która odbędzie się 25 października o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy. Podczas spotkania zostanie omówiona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacja „Moja Komenda”, która  umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce.
 • W dniach 10-11 grudnia 2022 r. planowany jest w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Jarmark Bożonarodzeniowy. Wypożyczono drewniane domki dla wystawców od rodziny podkowiańskiej, choinki oraz dekoracje.

Dodaj komentarz