Był sobie staw…

W związku ze złożonym pismem do Starosty oraz skargą do Komisji Rewizyjnej przez p. E.G., aktywnego członka  Ligii Ochrony Przyrody (LOP) na moje działania dotyczące czyszczenia stawu w Parku Miejskim oraz dyskusją mieszkańców na portalach społecznościowych FB budzącą wiele emocji oraz wypowiedziami „znawców tematu” w przestrzeni wirtualnej pozwalam sobie zamieścić odpowiedź Starosty Grodziskiego z dnia 11.02.16r w w/w  sprawie (pismo wpłynęło do urzędu 19.02.16r.).

Odpowiedź Starosty Grodziskiego:

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 13.01.2016r. (data wpływu 15.01.2016r.), dotyczącego jak Pani pisze „Dewastacji zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w Leśnym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej”, po weryfikacji posiadanych materiałów oraz po uzyskaniu obszernej odpowiedzi Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, uprzejmie informuję, że prace związane z czyszczeniem przedmiotowego stawu w zespole przyrodniczo krajobrazowym w Leśnym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej były podyktowane bieżącą konserwacją wszystkich urządzeń wodnych i melioracyjnych na terenie miasta.

Zgodnie z warunkami udzielonego przez Starostę Grodziskiego, pozwolenia wodnoprawnego Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna, nr 105/10 z dnia 01.12.2010r. w zakresie przebudowy zbiornika wodnego oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych w w/w zbiorniku, Urząd Miasta Podkowa Leśna w pierwszej kolejności wykonał czyszczenie dna zbiornika, wykorzystując okres kiedy wody w stawie nie było. Jak wynika z informacji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, wcześniejsze wykonanie prac konserwacyjnych było utrudnione, a w praktyce technicznie niemożliwe ze względu na poziom wody.

Na potrzeby realizacji projektu budowlano – wykonawczego dotyczącego przebudowy zbiornika wodnego na rzece Niwce w miejscowości Podkowa Leśna, Specjalistyczna Pracownia Projektowa „Waga- Bart”, wykonała operat wodnoprawny oraz opracowanie geologiczne dla rejonu wodnego na rzece Niwce w Rewitalizowanym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej (2010r. dop. autora.).

Dla przedmiotowego opracowania wykonano wiercenia w glebie, które objęły zakresem czaszę i brzegi zbiornika wodnego, dla którego wykonano 7 otworów do głębokości 6.0m.(2009r. dop. autora).

W trakcie przeprowadzonych wierceń opisano mikroskopowo rodzaj gruntów występujących w podłożu, określono położenie zwierciadła wody gruntowej do momentu stabilizacji, oraz pobrano próby do badań laboratoryjnych uziarnienia gruntów.

Zgodnie z wykonanymi opisami otworów, stwierdzono, że nie występują warstwy gliny, ani w czaszy dna stawu ani w jego otulinie. Przewaga warstw gruntowych to piasek drobny żółty, piasek drobny szary oraz piasek średni szary.

W operacie wodnoprawnym wykonanym przez Specjalistyczną Pracownię Projektową wskazano przyczynę odkładania się tzw. rumowiska w dnie zbiornika.

Podstawowym powodem opisywanej sytuacji było zmniejszenie się prędkości przepływu wody w zbiorniku w stosunku do jej prędkości w cieku, spowodowane gwałtownym i znacznym powiększeniem się przekroju poprzecznego koryta.

Redukcja prędkości wody była przyczyną zmniejszenia się siły transportowej płynącego strumienia, a w wyniku wytrącania się unoszonych cząsteczek powstało tzw. rumowisko wleczone. Należy zatem uznać, że zasadnym było podjęcie przez Miasto Podkowa Leśna oczyszczenie dna zbiornika z rumowiska, co pozwoliło przede wszystkim na utrzymanie stałego przepływu wody, ograniczając jednocześnie bezpośrednie podtapianie zabudowań mieszkalnych w dolnym biegu cieku. Na podstawie wyżej opisanych badań, dokumentów oraz pozwolenia wodnoprawnego, nakazującego w pkt III ppkt 7 utrzymywanie urządzeń wodnych we właściwym stanie technicznym, Miasto Podkowa Leśna zleciła firmie Budownictwo Wodne i Melioracja Stefan Perczyński usunięcie rumowiska z dna zbiornika. Przedsięwzięcie było realizowane także w ramach bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśna. Przedmiotowe prace wykonano na podstawie merytorycznych opracowań, potwierdzających konieczność, zakres i sposób przeprowadzania prac.

Ponadto uprzejmie informuję Panią, że Starostwo jest w posiadaniu kopii opracowania sygnowanego przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna pn. „Racjonalna gospodarka wodami opadowymi i powierzchniowymi na terenie Miasta Podkowa Leśna”, opisującego zagrożenia w gospodarce wodnej dla miasta, przyjęte zasady ekologicznego gospodarowania wodami wraz z określeniem priorytetów w tym zakresie, oraz kopii opracowania pn „Badania geotechniczne dla rejonu zbiornika wodnego na rzece Niwce w rewitalizowanym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej”, które mogą zostać Pani udostępnione. (…)

————

Rewitalizacja stawu w Parku będzie również omawiana na spotkaniu z mieszkańcami 25.02.16r.

Kilka fotografii stawu

DSCN0055fot. marzec 2007 /arch. w dokumentach urzędu)

DSCN0057fot. maj 2007 /arch. w dokumentach urzędu)

DSC_0115fot. maj 2014 /arch. autora/

IMG_0068fot. sierpień 2014 / arch. autora/

DSC_5905fot. lipiec 2015 /arch. autora/

DSC_5912rfot. lipiec 2015 /arch. autora/

DSC_7163fot. sierpień 2015 /arch. autora/

DSCN0257zmfot. wrzesień 2015 /arch. autora/

IMG_0048rfot. październik  2015 /arch. autora/

DSCN0027fot. styczeń 2016 /arch. autora/

IMG_0078fot. luty 2016 /arch. autora/

Dodaj komentarz