Klaster energetyczny – pomysł na nowy projekt

Zeroemisyjne Gminy Mazowsza – to nazwa projektu, który mam nadzieję uda nam się realizować wspólnie z Mszczonowem, a pod nazwą którego kryje się klaster energii.

Zgodnie z treścią ustawy definicja klastra energii sprowadza się do cywilnoprawnego porozumienia, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące szeroko rozumianego wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Klaster energii jest dobrowolną formą współpracy między podmiotami działającymi w ramach rynku energii mających na celu wykorzystanie mocnych stron partnerów działających w klastrze przy jednoczesnej minimalizacji skutków ich słabych stron. Klaster z założenia jest podmiotem znacznie silniejszym i bardziej konkurencyjnym na rynku, gdyż jego celem jest osiągnięcie przez partnerów rezultatów, które byłyby niemożliwe lub trudniejsze do uzyskania przy ich samodzielnej działalności.

Klastry energetyczne to pomysł pionierski, nie tylko w polskiej skali. To przedsięwzięcie nie ma swojego odpowiednika w Europie. Jego zadaniem jest pobudzenie lokalnych społeczności do współdziałania i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby.

Klastry wg ustawodawcy i Ministerstwa Energii mają się przyczynić do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego lokalnym społecznościom niezależnie od zewnętrznych dostaw surowców oraz do pobudzenia energetyki prokonsumenckiej. Mają się przełożyć też na obniżenie kosztów energii dla odbiorców końcowych.

Dlaczego Podkowa Leśna?

Podkowa Leśna ma bardzo ograniczone terytorium, zdefiniowane przy samym założeniu. W obszarze którego niemożliwa jest organizacja racjonalnego zagospodarowania odpadów jak i budowa instalacji wykorzystujących naturalne zasoby do produkcji energii, nieważne czy elektrycznej czy cieplnej.

Wszyscy wiemy jakim wyzwaniem są zwykłe jesienne opady liści z naszych drzew, czy potrzeba termomodernizacji budynków, wymiana źródeł ciepła mająca w konsekwencji przynieść nie tylko wymierne oszczędności finansowe, ale w perspektywie czasu poprawić stan jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Poruszając się tylko w obrębie naszego miasta możemy jeszcze doprowadzić do budowy albo remontu budynków tak, aby były zasilane w energię ze źródeł odnawialnych, aby powoli stawały się domami i budynkami pasywnymi. Natomiast zawsze będziemy skazani na zewnętrznych odbiorców odpadów, w tym liści, zapewne z roku na rok podwyższających ceny za ich składowanie. Każdy z nas osobno nie jest atrakcyjnym i strategicznym partnerem z punktu widzenia dostawców energii czy instytucji zajmujących się zagospodarowaniem odpadów. Posiadamy za to wyjątkowe zamiłowanie do otaczającego nas środowiska, wysoką świadomość ekologiczną. Dzięki temu jesteśmy skłonni w ramach naszych domów inwestować i wykorzystywać technologię w na rzecz środowiska naturalnego. Wiem, że wielu z Państwa potrafi także zrezygnować z takich miłych rzeczy jak dodatkowy kominek opalany drewnem w imię utrzymania czystości powietrza. Dla mnie ekologia, racjonalne wdrażanie technologii i efektywność ekonomiczna przyjmowanych rozwiązań w perspektywie długofalowej mają ogromne znaczenie. Dlatego projektujemy pasywne przedszkole, dlatego budynek na Jeleniej ma być wyposażony w zasilanie w energię cieplną wykorzystującą odnawialne źródła energii. Dlatego wymieniliśmy wszystkie lampy w mieście na energooszczędne źródła led. Dlatego konsekwentnie poddajemy termomodernizacji miejskie budynki. Mamy zasoby, mamy świadomość, mamy wiedzę i wizję, mamy też dzięki temu gdzie jesteśmy większe możliwości – powinniśmy to wykorzystywać.

Dlaczego Mszczonów?

Mszczonów to gmina z ogromnym potencjałem, terenami, rozwiniętą geotermią. Zwróciłem się z tym pomysłem do Burmistrza Mszczonowa Józefa Kurka, bo to gmina która, dzięki realizowanym inwestycjom będzie także dużym odbiorcą energii, a także gmina, która w żaden sposób nie konkuruje z naszym miastem. Dzięki współpracy w perspektywie czasu być może uda się rozwiązać wiele naszych problemów nie tylko z zakresu wytwarzania energii, wykorzystywania OZE, ale i zagospodarowania odpadów. Wykorzystując wspólnie nasze mocne strony będziemy podmiotem mogącym śmiało planować np. budowę biogazowni, korzystać z korzyści jakie mogą płynąć z uczestniczenia na rynku hurtowej sprzedaży energii, czy w końcu wypracować mechanizm pozwalający na gromadzenie i wydatkowanie środków na wsparcie wymiany źródeł ciepła w naszych domach. Co dzisiaj jest utrudnione przez ustawodawstwo.

Powołanie klastra energii może aktywnie wesprzeć wzajemną współpracę biznesu, JST oraz lokalnej społeczności. Dodatkowo rozszerzenie współpracy międzygminnej może sprawić, że pojawi się szansa na realizację bardziej zaawansowanych projektów przynoszących większe korzyści otoczeniu klastra (na wzór zintegrowanych terytorialnie inwestycji). W przypadku dwóch gmin istnieje większa możliwość oddziaływania na gminy sąsiednie w celu wspólnej realizacji celów energetycznych. Świadomość energetyczną uczestników klastra „Gminy Zeroemisyjne Mazowsze” można zdefiniować jako dążenie do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Podkowa Leśna, która posiada mniejszy potencjał w zakresie budowy źródeł OZE ograniczający możliwość budowy instalacji PV i kolektorów słonecznych jest w tej chwili poprzez działania zmierzające do inteligentnego zarządzania energią prekursorem w tej dziedzinie wśród porównywalnych wielkością gmin. Aktywnie dążymy do wdrożenia smart meeteringu, jako narzędzia pozwalającego na analizę zapotrzebowania na energię i wprowadzaniu działań korygujących. Należy podkreślić, że na tej zasadzie opiera się system zarządzania energią zgodnie z ISO 50001.

Podstawowe cele jakie zakreśliliśmy w strategii klastra to :

1. Wytwarzanie energii i równoważenie zapotrzebowania poprzez:

a) Zwiększenie wytwarzania energii cieplnej poprzez wykorzystanie źródeł geotermalnych,

b) Wspieranie rozwoju lokalnych rozproszonych systemów wytwórczych odnawialnych

źródeł energii z uwzględnieniem instalacji PV i kolektorów słonecznych,

c) Rozwój oraz modernizacja lokalnego systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej i

cieplnej w zakresie optymalnego opomiarowania odbiorów,

2. Obniżenie cen energii elektrycznej dla odbiorców będących uczestnikami Porozumienia.

3. Zagospodarowanie odpadów możliwych do wykorzystania energetycznego na terenie

gmin z zastosowaniem technologii biogazowych,

4. Ograniczanie do minimum niskiej emisji.

5. Poprawa efektywności gospodarowania energią.

6. Rozwój elektromobilności i transportu niskoemisyjnego.

7. Transfer wiedzy o energii oraz ekoświadomości do społeczności lokalnej.

Klaster Energii „Gminy Zeroemisyjne Mazowsze” wpisuje się w realizację krajowych celów energetycznych i proefektywnościowych wynikających m.in. z następujących dokumentów:

  • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
  • Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Doświadczenia rozwiniętych państw pokazują, że w dziedzinie oszczędzania, produkcji energii, zagospodarowania odpadów najważniejsza jest partnerska współpraca i kooperacja wielu podmiotów. Ten ważny z mojego punktu widzenia projekt, mam nadzieję, przy zrozumieniu Rady Miasta w perspektywie uda się zrealizować.

………………………………

źródło fot. www. onecommunityglobal.com

Dodaj komentarz