Nakaz rozbiórki reklamy

Moje starania w ograniczeniu panującej anarchii reklamowej w naszym mieście są widoczne i mają też swój wymiar w postępowaniu administracyjnym. 25 maja br. dostaliśmy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który  nakazuje właścicielowi rozbiórkę dwóch instalacji reklamowych  zlokalizowanych na przy zbiegu ulic Gołębiej i trasy 719. Zgodnie z przewidywaniami właściciel nielegalnych reklam odwołał się od decyzji. W związku z tym zawiadomiliśmy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o łamaniu zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Pozostałe reklamy rozwieszane na płotach sukcesywnie są zdejmowane przez właścicieli, czasami opornie.

Pracuję też nad przygotowaniem odpowiedniej uchwały, która pozwoli na wprowadzenie skutecznych narzędzi – finansowych w egzekwowaniu prawa. 15 maja 2015r Prezydent RP podpisał tzw. ustawę krajobrazową. Ustawa wejdzie w życie w dniu 16 sierpnia 2015 r. Dzięki uchwaleniu tej ustawy  rada gminy otrzymała możliwość uchwalania przepisów dotyczących reklamy zewnętrznej, niezależnych względem planów miejscowych, jak również nakładania stosownych opłat reklamowych za zajmowanie przestrzeni publicznej przez nośniki. Usprawniona została również kwestia egzekucji tych przepisów. Kary za nielegalne reklamy będą czterdziestokrotnością opłat reklamowych i będą zależały od stawek ustalonych przez gminy. Kary w pierwszej kolejności nakładane będą na podmioty, które umieściły reklamę, a jeśli ustalenie tego będzie niemożliwe ukarani będą właściciele nieruchomości, na których posadowione są nielegalne reklamy. Karę pieniężną w drodze decyzji wymierza burmistrz. Ustawa krajobrazowa poza karaniem opłatą administracyjną daje samorządom prawo do zdejmowania nielegalnych wielkoformatowych reklam i obciążania kosztami.

W drugiej połowie roku przyjdzie czas na tych bardziej upartych, którzy nie chcą się podporządkować istniejącemu prawu i dobrym obyczajom. Nic tak nie boli, jak uderzenie po kieszeni. Będę czynił starania, aby te kolejne zmiany prawne przyspieszyły uporządkowanie naszej wspólnej miejskiej przestrzeni.

 

Dodaj komentarz