Nowe przedszkole z oddziałem żłobkowym

Pod koniec grudnia zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Miejskiego z odziałem żłobkowym w Podkowie Leśnej przy ul. Miejskiej w standardzie pasywnym.

Projekt budowy przedszkola ma być dostosowany do przyjęcia 100 osobowej grupy dzieci w wieku przedszkolnym oraz 15 dzieci w wieku żłobkowym.  Liczba dzieci została przyjęta po głębokiej analizie demograficznej, trendu z ostatnich 15 lat i prognozy na przyszłość.  W Podkowie nie ma opieki nad dziećmi żłobkowymi poza prywatnym punktem.

Zlecenie przewiduje opracowanie 3-wariantowej koncepcji architektonicznej przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu, która ma zawierać min.: część ogólną zawierającą opis techniczny rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych, – część rysunkową zawierającą plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym podkładzie geodezyjnym obejmujący usytuowanie budynku przedszkola z zaznaczeniem przebiegu sieci zewnętrznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Częścią koncepcji będzie też zestawienie kosztów realizacji inwestycji dla każdego wariantu odrębnie oraz wizualizacja komputerowa proponowanych rozwiązań projektowych. Po wyborze koncepcji przez zamawiającego oraz konsultacjach z mieszkańcami zostanie przygotowany projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zaprojektowany budynek ma być pasywny. W projekcie muszą być uwzględnione dostępne na terenie działek źródła energii odnawialnej służące do wytwarzania i odzysku ciepła i chłodu oraz do produkcji energii elektrycznej o ile rozwiązania takie będą pełnić funkcję edukacyjną, poprawią efektywność energetyczną budynku, komfort jego użytkowania lub będą uzasadnione ekonomicznie. Projekt powinien przewidywać system nocnego przewietrzania budynku. Usytuowanie budynku na działkach powinno być podporządkowane jak najlepszemu nasłonecznieniu sal dydaktycznych i jak największym zyskom termicznym ze słońca. Budynek ma być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Składanie ofert należy przesłać najpóźniej do dnia 09.02.2018r. godz. 14.00. Jeżeli postępowanie zostanie rozstrzygnięte, to projektu należy się spodziewać do końca czerwca 2018.

fot. dzisiejsze przedszkole

Dotychczasowy budynek rokrocznie wymaga dużych nakładów finansowych, jest wybudowany w technologii, która nie pozwala na rozbudowę, modernizację i montaż nowoczesnych urządzeń itd. W pierwotnym założeniu był budynkiem tymczasowym. W moim przekonaniu jest to jedna z ważniejszych i potrzebnych inwestycji do zrealizowania w najbliższych latach.

Wszystkie informacje dla zainteresowanych na temat postępowania są w bip.podkowalesna.pl

 

Dodaj komentarz