PODKOWIAŃSKA DEKLARACJA POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

Żyjemy w kraju, w którym prawa człowieka nie są w pełni respektowane,  w którym o rzeczach wydawałoby się oczywistych, należy nieustająco przypominać. Rada Miasta Podkowa Leśna na sesji 20 maja 2021 r.  jako wyraz solidarności i wsparcia dla wszystkich osób, których prawa są lub mogą być zagrożone podjęła uchwałę przyjmującą Podkowiańską Deklarację Poszanowania Praw Człowieka w treści poniżej:

„PODKOWIAŃSKA DEKLARACJA POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

Tworzenie społeczności składających się z grup o różnym statusie majątkowym, odmiennych wyznaniach czy zwyczajach było od początku wpisane w projekt miast ogrodów, do których zalicza się Podkowa Leśna.

Rada Miasta Podkowa Leśna uznaje godność każdego człowieka za wartość podlegającą poszanowaniu i ochronie, podkreśla prawo jednostki do decydowania o własnym życiu i utożsamia się z takimi wartościami europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak tolerancja, akceptacja, solidarność, równość i wolność osobista drugiego człowieka.

Rada Miasta Podkowa Leśna sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia ze względu na cechy osobowe, wyznanie, światopogląd, narodowość, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, tożsamość płciową czy orientację seksualną.

Miasto Ogród Podkowa Leśna ma w swojej historii wiele chlubnych kart świadczących o ochronie i kultywowaniu wartości humanistycznych i równościowych, które swój wyraz znajdowały w empatii i poświęceniu mieszkańców. Podczas II wojny światowej w naszej miejscowości znalazła schronienie ludność cywilna wypędzona ze stolicy w trakcie Powstania Warszawskiego, a w czasie stanu wojennego społeczność Podkowy udzieliła wsparcia przedstawicielom demokratycznej opozycji. W podkowiańskim kościele św. Krzysztofa odbywały się nabożeństwa koncelebrowane przez duchownych kościołów rzymsko-katolickiego, grekokatolickiego i protestanckiego. W naszym mieście osoby o różnych wyznaniach religijnych i bezwyznaniowi znajdują swój dom. W podkowiańskiej szkole samorządowej uczą się dzieci z pobliskiego ośrodka dla uchodźców w Dębaku. Niejednokrotnie społeczność Podkowy Leśnej reagowała na niepokojące ataki homofobii, eskalację przemocy wobec dzieci i kobiet, i dyskryminację osób wykluczonych społecznie, a także sprzeciwiała się naruszaniu praw człowieka w Polsce, w tym próbom dehumanizacji osób LGBT+.

Pragniemy, aby te wartości, które uważamy za ważny element dziedzictwa społecznego i kulturowego naszej miejscowości, były podtrzymywane także dzisiaj, wobec nowych wyzwań jakie niesie ze sobą współczesność. Rada Miasta Podkowa Leśna deklaruje wolę ich kultywowania i zwraca się również z apelem do innych lokalnych i ponadlokalnych instytucji i organizacji o pielęgnowanie ducha tolerancji i szacunku dla odmiennych wyznań, poglądów, przekonań i sposobów życia”.

 

Dodaj komentarz