Podwyżka opłat za śmieci

Rada Miasta Podkowa Leśna Uchwałą nr 108/XVIII/2016. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna zmieniła dotychczasowe stawki za wywóz odpadów komunalnych.

I tak od 1 kwietnia 2016 roku opłata za śmieci wynosić będzie

  • 15 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 30,00 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

Nie zmieniły się dotychczasowe zasady segregowania śmieci. Pozostała również możliwość oddawania dowolnej ilości worków z odpadami zielonymi (liście, trawa).

Podwyżka była nieuchronna, pisałem o niej w artykule System wywozu śmieci-proponowane zmiany. Dla przypomnienia zasady wywozu opisane Zmiany w odbiorze śmieci.

Przyczyną podwyżki jest fakt, że Miasto nie może finansować systemu odbioru śmieci z budżetu miasta, a dotychczasowe opłaty od mieszkańców nie pokrywały kosztów. Lwią część opłaty za śmieci stanowi wywóz liści. Inne gminy, gdzie problem odpadów zielonych jest podobny, chcąc utrzymać stawkę niższą zrezygnowały z tego przywileju dla mieszkańców i mieszkańcy  worki z liśćmi muszą wywozić na własny koszt. Biorąc pod uwagę, że jest on znacznie wyższy od opłaty zryczałtowanej (np. w Brwinowie wywóz 1 worka liści kosztuje 5-6 zł), radni w Podkowie zdecydowali się na podwyżkę, ale pozostawienie dotychczasowej formy oddawania dowolnej ilości worków „zielonych” , wychodząc z założenia, że jest to znaczne ułatwienie dla mieszkańców, a z drugiej strony dzięki temu  praktycznie nie istnieje na terenie miasta problem palenia liści.

Regionalna Izba Obrachunkowa (organ kontrolny ) w dniu 28 lipca 2014r. powołując się m.in na wyrok WSA z 6.11.2013 nakazała Gminie Podkowa Leśna zweryfikowanie istniejącej stawki opłaty. Od początku funkcjonowania systemu przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływy z opłat nie wystarczają na pokrycie kosztów i w z związku z tym wymagały urealnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przychody z opłat powinny pokrywać koszty ponoszone przez miasto gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w następujących terminach:

– do 15 marca danego roku (za miesiące: styczeń, luty, marzec)
– do 15 maja danego roku (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)
– do 15 września danego roku (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)
– do 15 listopada danego roku (za miesiące: październik, listopad, grudzień)
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Dodaj komentarz