Ponownie najlepsi!

Najlepsi!
Podkowa Leśna Liderem Powiatu Grodziskiego 2022
Podkowa Leśna na I miejscu w kategorii Gminy Miejskie
Podkowa Leśna Liderem Rankingu Mazowieckiego
w rankingu przeprowadzonym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym, którego celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach rankingu ocenie zostały poddane wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Wyróżnienia wręczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Opracowując ranking wzięto pod uwagę szesnaście wskaźników obejmujących cztery strefy: gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną. Przeanalizowane zostały m.in. średnioroczne dochody własne i wydatki inwestycyjne gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2019–2021, zadłużenie samorządów czy udział wydatków bieżących na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r. Eksperci uwzględnili również wydatki na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, a także udział środków przekazanych w ubiegłym roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego. Pod uwagę zostały wzięte także kwestie społeczne, takie jak np. saldo migracji, przyrost naturalny, wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 r., odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej czy udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.
Czołówka Rankingu:
  1. Miasto Podkowa Leśna
  2. Gmina Michałowice
  3. Gmina Nadarzyn
  4. Gmina Ożarów Mazowiecki
  5. Gmina Lesznowola

fot. materiały prasowe Adam Struzik/fb

Dodaj komentarz