Pozbywamy się kopciuchów. Działamy na rzecz poprawy jakości powietrza

Podkowa Leśna jest niewątpliwie wiodącym miastem, jeśli chodzi o podejmowane działania w trosce o czyste powietrze. Na ulicach możecie Państwo zobaczyć zamontowane tablice LED do wizualizacji wyników stężeń pyłów i gazów, mierzonych w ramach sieci pomiarowej, co ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców i większe wsparcie upowszechnienia kwestii walki o wysoką jakość powietrza. Zakup 10 tablic i 10 czujników został dofinansowany z zewnętrznych środków w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Wartość projektu wyniosła 125.460 zł. Jest to kwota niezależna od pozyskanej wcześniej dotacji na projekt pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020  w wysokości 1.132.800 zł  (wartość całego projektu wynosi 1.325.856 zł).

Warto przypomnieć, że w latach 2017-2018 przeprowadzono badania jakości powietrza, które prowadzone były przez Polską Akademię Nauk. W ramach tych badań powstała mapa zanieczyszczeń w Podkowie Leśnej, co zapoczątkowało pierwsze dyskusje. Ponadto zorganizowano kilka spotkań z mieszkańcami, na których dyskutowano o temacie jakości powietrza w Podkowie Leśnej. Od tego czasu świadomość społeczna znacznie wzrosła, co widać chociażby po malejącej liczbie osób korzystających z kominka.

W ciągu dwóch ostatnich lat zauważalny jest także wzrost liczby nieruchomości, które opalały węglem/drewnem, a wystąpiły o podłączenie się do sieci gazowej. W 2019 roku było to 8 domów, w 2020 (do końca października) jest ich 10. Pragnąc ograniczyć niską emisję w Podkowie Leśnej, przygotowano dla mieszkańców Podkowy Leśnej, program dofinansowania do wymiany pieców obsługujących paliwa stałe na niskoemisyjne, ekologiczne źródła ciepła. Rada Miasta Podkowa Leśna w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę Nr 100/XII/2019 o możliwości ubiegania się o dotację na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji kotłowni poprzez wymianę źródła ciepła tj. kotła lub paleniska obsługującego paliwo stałe na niskoemisyjne, ekologiczne, wysokosprawne źródło ciepła wraz z jego montażem i uruchomieniem. Dotacja może być przyznana w wysokości 100% poniesionych kosztów zakupu urządzenia, jego montażu i uruchomienia oraz kosztów przyłącza do sieci gazowej, w wysokości nie wyższej niż 7.500,00 zł (dla każdego chętnego, bez względu na dochód). Mieszkańcy złożyli 4 wnioski, z czego 3 otrzymały dofinansowanie. Formalnie wiemy o 4 wymienionych piecach, jeszcze nie znamy liczby nieruchomości, w których zostały wymienione piece bez dodatkowego wsparcia miasta. Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta, przeprowadza ją dla nas Politechnika Warszawska. Zostało zebranych 650 ankiet na 1440 lokali, w których należy przeprowadzić wywiad. Ubolewam, że nieznaczna część mieszkańców odmawia współpracy z ankieterami, niemniej w związku z nałożonym obowiązkiem na gminy konieczności przeprowadzania takiej inwentaryzacji, będą oni zobligowani do złożenia stosownej informacji pod rygorem nałożenia kary finansowej.

Miasto poza działaniami podejmowanymi w ramach wielokrotnie opisywanego programu „Podkowa Leśna = Human Smart Town” przede wszystkim przystąpiło do likwidacji tzw. kopciuchów we wszystkich budynkach komunalnych. I tak w budynku na J. Pawła II zlikwidowano 7 takich źródeł ciepła, wszystkie lokale zostały wyposażone w ogrzewanie gazowe, wybudowano centralną kotłownię, zmodernizowano kominy, w kuchniach użytkownicy korzystają z kuchenek gazowych. W budynku na ul. Jaworowej 4 lokale posiadają już instalację gazową, do pozostałych 4 będzie doprowadzona wiosną przyszłego roku, obecnie prowadzone są prace projektowe (na ukończeniu). Pozostałe zamieszkiwane budynki  komunalne są nowe i posiadają instalację gazową oraz piece nowego typu. Do 2021 roku Podkowa Leśna, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,  pozbywa się problemu kopciuchów w budynkach miejskich. Dlatego największą wagę kolejno będziemy przykładali do edukacji w obszarze wpływu jakości powietrza na zdrowie, a także w zakresie odpowiedzialności społecznej. Nie unikniemy także kontroli przeprowadzanych u mieszkańców, które zostały obligatoryjnie wprowadzone przez uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Ważną inicjatywą społeczną podjętą przez mieszkańców było skierowanie dwóch projektów uchwał intencyjnych w zakresie ograniczenia palenia w kominkach w dni smogowe, czyli wtedy kiedy przekroczone zostały normy zanieczyszczenia powietrza oraz zmian w dozwolonych rodzajów paliw. Obie uchwały zostały przyjęte przez Radę Miasta, a zapisy uchwały kominkowej została także przyjęte przez sejmik wojewódzki w Programie Ochrony Powietrza, czyli obejmują swoim zasięgiem całe województwo mazowieckie. Organizacja lokalna „Podkowa bez smogu” inicjowała także akcje społeczne „Mój dom nie dymi” oraz „Zobacz, czym oddychasz”.

Wszystkie działania w zakresie ochrony powietrza będziemy kontynuować w roku przyszłym. Będziemy także obserwować co robią gminy ościenne, bo jak wiadomo, powietrze nie ma granic i aby osiągnąć efekt, działania powinny być zakreślone na szeroką skalę.

Jako gmina podjęliśmy ogromne starania, by pozyskać fundusze na wydatki, które mają przyczynić się do zadbania, by Podkowa Leśna była zdrowym miejscem do życia, a także by podnosić stale świadomość mieszkańców. Każda dotacja jest celowa, czyli może zostać wydana tylko i wyłącznie na przedsięwzięcia opisane w projekcie, nie możemy za nią wybudować dróg, dosadzić drzew czy posprzątać miasta. To taka oczywistość, ale warta przypomnienia.

 

fot. regioDom.pl/internet

Dodaj komentarz