PPP – podsumowanie spotkania

Jestem człowiekiem, który w swoich działaniach opiera się nie tylko na swojej wiedzy i doświadczeniu, ale sięga po ekspertów, doradców i fachowców, szukając wśród najlepszych uczelni, pracowni i kancelarii nie tylko w Polsce, ale i na świecie, mających wiedzę zarówno teoretyczną i praktyczną. Od początku objęcia funkcji burmistrza w 2014 roku w realizowaniu ważnych projektów dla Podkowy Leśnej towarzyszą mi między innymi takie podmioty jak: Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,  Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Ernst&Young, Bjerg Arkitektur, Strabag, Curulis i Kancelaria Dentons.

I o tym ostatnim podmiocie parę słów więcej, ze względu na podjęcie trudnego tematu -projektu realizowania budowy podkowiańskich dróg w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP). Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe, w tym specjalizuje się w PPP. W Polsce działa od 28 lat, warszawska kancelaria skupia ponad 200 prawników. Za innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Global Firm Acritas”. Jest także zdobywcą nagrody BTI Client Service 30 Award.

Dentons jest doradcą prawnym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w  realizowaniu największych projektów PPP w Polsce oraz uczestniczył w przygotowaniu dokumentu „Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. W kwietniu 2018 r. Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opublikował 4 specjalistyczne poradniki z serii „Dobre praktyki PPP”, opracowane przy współpracy doradców Dentons. Większość ministerialnych projektów koordynowanych jest przez doradcę mec. Tomasza Korczyńskiego, z którym również mam przyjemność pracować przy projekcie w Podkowie Leśnej. Kancelaria została wynajęta do obsługi procesu PPP i co jest zrozumiałe, także do zabezpieczenia w najwyższym stopniu szeroko pojętego interesu Podkowy Leśnej. Projekty prowadzone w formule PPP są zwykle realizowane długofalowo.  Dlatego też strony zaangażowane w ich realizację potrzebują ścisłego zrozumienia, uzgodnienia i udokumentowania swoich wzajemnych praw i obowiązków w toku realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie strony umowy o PPP potrzebują doświadczonych doradców prawnych, aby umowa taka była „wykonalna” i dobrze służyła wszystkim zainteresowanym stronom, w naszym przypadku – miastu (mieszkańcom). Co ważne – Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło już realizację programu, zachęcającego i wspierającego PPP. Projekty drogowe w tej formule nie są dotychczas popularne w Polsce, ale warto zauważyć, że w Europie i na świecie to właśnie projekty drogowe są – w ujęciu wartościowym – największymi projektami PPP. W ubiegłym roku KERM podjął decyzję co do wykorzystania PPP w obszarze drogownictwa i do dalszych prac w tym modelu skierowane zostały 4 odcinki dróg ekspresowych. Znowelizowana ustawa w tym zakresie (w 2018r.) oraz zmiana polityki rządu powinna prowadzić do zwiększenia ilości, skali i efektywności inwestycji w formule PPP.

Podsumowanie spotkanie z mieszkańcami  w dniu 11 marca br. dotyczącego budowy i przebudowy dróg publicznych w Podkowie Leśnej w formule PPP

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) coraz częściej staje się powszechnie stosowanym modelem realizacji przedsięwzięcia w przypadku publicznych projektów infrastrukturalnych. W spotkaniu uczestniczyli doradcy Kancelarii Dentons: mec. Jakub Sikora i wyżej przytoczony mec. Tomasz Korczyński.

Formuła PPP daje podmiotom publicznym możliwość bardziej efektywnego wdrażania projektów, przy innym podziale ryzyk i obowiązków niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych zamówień publicznych. Takie ustrukturyzowanie projektów zapewnia również lepszą ochronę na wypadek niedotrzymania harmonogramu lub przekroczenia budżetu projektu, a także umożliwia sektorowi prywatnemu wprowadzenie innowacji w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania infrastruktury publicznej. Przede wszystkim dzięki formule PPP będą mogły być realizowane inne zadania inwestycyjne w Podkowie wynikające z potrzeb.

Umowy PPP to umowy długoterminowe między partnerem prywatnym, a partnerem publicznym. Realizacja tych inwestycji w modelu PPP zakłada, że partner prywatny zaprojektuje i wybuduje drogi, a następnie będzie utrzymywał je przez określony czas (np. 30 lat). Partner prywatny musi sfinansować koszty realizacji przedsięwzięcia, tym samym podmiot publiczny otrzymuje dostęp do prywatnego kapitału. W zamian strona publiczna (miasto) zobowiąże się do wnoszenia cyklicznej opłaty za dostępność, czyli obowiązki partnera prywatnego muszą rozciągać się na fazę operacyjną (utrzymanie lub zarządzanie infrastrukturą wykorzystywaną do realizacji projektu). PPP jest tańsze niż tradycyjna forma realizacji inwestycji – pozwala osiągnąć oszczędności rzędu kilkunastu % w porównaniu z tradycyjnym modelem realizacji inwestycji. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostaną wynegocjowane pomiędzy stronami, co jest oczywiste (choć nie dla wszystkich jak się okazało na spotkaniu) przed podpisaniem umowy. Zastosowanie modelu PPP w tym przypadku nie wiąże się z wprowadzeniem opłat dla mieszkańców (np. adiacenckich – jedno z drugim nie ma nic wspólnego).

Wybór wariantu najlepszego dla Podkowy Leśnej będzie zależał od negocjacji, najbardziej prawdopodobny jest wariant 1.

Są to wstępne założenia do realizacji w PPP. Jeżeli projekt się powiedzie, to z dużym prawdopodobieństwem ulice zaznaczone na mapie mogłyby być zrealizowane w ciągu 2-3 lat od momentu podpisania umowy z partnerem.

Spotkanie służyło wyjaśnieniu formuły PPP – o co w tym chodzi, jakie są korzyści i na jakim etapie procedowania jest Podkowa Leśna. Przy czym, co mocno podkreślam – ostateczną decyzję co do budowy dróg w tej formule podejmie Rada Miasta, po głębokiej analizie również finansowej, jeżeli taka uchwała zostanie przeze mnie rekomendowana. Obecnie prowadzimy dialog z jednym partnerem, wypracowując warunki współpracy. Jeżeli okażą się niekorzystne dla którejś ze stron, to nie dojdzie do współpracy.

W perspektywie kończących się środków unijnych, braku dostępności pieniędzy krajowych, a także typowych uwarunkowań konkursowych, jak chociażby uzależnianie dotacji od wskaźnika dochodowości mieszkańców, samorządy będą stały przed wyzwaniem pozyskania kapitału z rynku komercyjnego w celu realizowania inwestycji infrastrukturalnych. Tak się dzieje w wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie udział realizacji inwestycji w formule PPP stanowi ponad 64%  wszystkich inwestycji.

Spotkanie 11.03 br. zgromadziło licznych mieszkańców, zdecydowaną większość radnych Podkowy Leśnej, a także władze i i sąsiadów z  Milanówka.

Mam świadomość, że temat jest skomplikowany i zbyt złożony dla osób, które nie są ekspertami w tej dziedzinie, a już na pewno dla wszystkich, którzy głoszą tezy opierając swoją wiedzę na wyszukiwarce w internecie (bądź są wyznawcami „spiskowej teorii dziejów”), dlatego też podjąłem wyzwanie, by na spotkaniu wraz z fachowcami wytłumaczyć formułę Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, niestety nie do końca to się udało z w/w powodów. Na szczęście od kilku uczestników spotkania dostałem motywujące sms i maile do dalszego działania. I to daje zawsze iskrę i nadzieję, że objęta przeze mnie droga rozwiązywania podkowiańskich problemów jest jak najbardziej słuszna. Także, wraz z radnymi działamy dalej, aby wszystkim nam żyło się lepiej w naszym wspaniałym mieście ogrodzie.

 

Materiały/informacje/ slajdy (wykorzystane z prezentacji autorów)  – www.dentons.com

Dodaj komentarz