Propozycja ugody dla Dendropolis

Od czterech lat wszyscy mieszkańcy Podkowy Leśnej czekają na dokończenie rewitalizacji stawu w Parku Miejskim. Jak wiemy, jego realizację blokuje lokalne stowarzyszenie Dendropolis, uciekając się do różnych metod. Mnie, jako burmistrzowi, mieszkańcowi i użytkownikowi parku zależy na jak najszybszym zakończeniu sporu.

13 czerwca br. odbyła się pierwsza rozprawa z powództwa Miasta Podkowa Leśna przeciwko Stowarzyszeniu Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” o naruszenie dóbr, poprzez rozpowszechnianie treści niemających pokrycia w faktach, wniesiona w 2019 r. Tych spraw jest kilka, które mogą się toczyć wiele lat, a jak wiemy paragrafy i wyroki sądowe nie zastąpią wody w stawie i porządku w parku, który jest naszym wspólnym społecznym dobrem.

W związku z tym wystąpiłem z inicjatywą ugody sądowej, która w dniu dzisiejszym wpłynęła do pełnomocnika kancelarii reprezentującej Dendropolis. W przypadku braku woli i zrozumienia dla uwarunkowań historycznych i przyrodniczych oraz odrzucenia społecznych oczekiwań mieszkańców, które wyraża zaproponowana ugoda przez Miasto, spotkamy się w wyznaczonym terminie w sądzie – jesienią. I choć o słuszności racji Miasta jestem przekonany, a tym samym uważam, że wynik spraw sądowych będzie pozytywny, to czekanie kilka lat na rozstrzygnięcie jest stratą, której w żaden sposób nie da się nadrobić.

TREŚĆ PROPONOWANEJ UGODY

Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis”
ul. Myśliwska 1, 05-807 Podkowa Leśna

Szanowni Państwo,

wsłuchując się w argumentację przedstawioną przez Sąd Okręgowy w Warszawie na rozprawie sądowej w dniu 13 czerwca 2023 r. w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Gminy Miasto Podkowa Leśna (dalej: Miasto Podkowa Leśna) przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” (dalej: Stowarzyszenie Dendropolis) zachęcającą obie Strony postępowania do polubownego zakończenia sporu, podzielam w pełni stanowisko Sądu Okręgowego, że najważniejsze jest dobro mieszkańców, że spory toczone na sali sądowej nie rozwiązują problemów mieszkańców oraz, że w tak małych społecznościach, wszelkiego rodzaju konflikty i spory sądowe mają bardzo negatywne dla tych społeczności i mieszkańców konsekwencje.

Dobro społeczne, dobro kulturowe, dobro zabytku, troska o dziedzictwo i środowisko przyrodnicze są najważniejsze, dlatego jako reprezentant interesu Miasta Podkowa Leśna proponuję zawarcie następującej ugody:

  1. Miasto Podkowa Leśna wycofa się z pozwu przeciwko Dendropolis o naruszenie dóbr osobistych czyli zrezygnuje z żądania przeprosin, prostowania treści Broszury „Co się dzieje z naszym stawem” opublikowanej we wrześniu 2019 r. oraz roszczeń finansowych
  2. w zamian, oczekuję, że Stowarzyszenie Dendropolis wycofa swoje odwołanie do Ministra Kultury od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 września 2021 r. numer sprawy WZ. 5142.17.2021.AL pozwalając tym samym Miastu Podkowa Leśna na zakończenie robót budowlanych polegających na przebudowie zbiornika wodnego znajdującego się na terenie Parku Miejskiego (stawu) na podstawie projektu z maja 2021 r., projektu który posiada wszystkie prawem wymagane zgody w tym konserwatora zabytków.

Niniejsza propozycja wynika z tego, że Miastu Podkowa Leśna zależy, żeby jak najszybciej dokończyć prace związane z rewitalizacją Stawu w Parku Miejskim aby mieszkańcy Podkowy Leśnej mogli wreszcie korzystać z dóbr kultury i przyrody, jakim miał być Park Miejski projektowany przez znanego warszawskiego ogrodnika Leona Danielewicza. Park w którym całe założenie kompozycyjne oparte było na położonym centralnie stawie otoczonym szeroką alejką spacerową. Stawie, z którego mieszkańcy będą mogli korzystać przez cały rok.

Miasto Podkowa Leśna nie oczekuje wycofania się przez Stowarzyszenia Dendropolis ze zgłaszania uwag krytycznych wobec rozwiązań czy inicjatyw proponowanych przez organy Gminy Miasta Podkowa Leśna, w tym ze składania skarg, zawiadomień właściwych organów kontrolnych czy innych organów Państwa. Niech te wszystkie postępowania, których inicjatorem jest Stowarzyszenie Dendropolis się toczą. Niech postępowania wszczęte z inicjatywy Stowarzyszenia Dendropolis skończą się w trybach przewidzianych przez polskie prawo. Organy Gminy Miasto Podkowa Leśna nie mają nic do ukrycia, nasze działania są w pełni transparentne, nie ukrywamy zamiarów i planów Miasta Podkowa Leśna.

Na końcu oczekujemy, że Miasto Podkowa Leśna i Stowarzyszenie Dendropolis wydadzą wspólne oświadczenie, w którym powołując się na wspomniane wyżej dobro społeczne, dobro mieszkańców, dobro zabytku i przyrody, zawarli ugodę – porozumienie aby w przyszłości móc otworzyć wspólne pole do dyskusji o ważnych dla podkowian sprawach, w tym o przyszłości naszego Parku Miejskiego i rosnących w nim drzew.

Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Propozycja ugody dla Dendropolis (pdf)

Dodaj komentarz