Raport o stanie miasta

Znowelizowana w 2018 r. ustawa o samorządzie gminnym obliguje Burmistrza Miasta do przygotowania i przekazania Radzie Miasta „Raportu o stanie miasta Podkowa Leśna w 2018 r.”. Debata nad dokumentem, w której będą mogli zabierać także głos mieszkańcy, odbędzie się na sesji absolutoryjnej planowanej na 27 czerwca br. Raport o stanie miasta obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu partycypacyjnego. W dokumencie są także informacje o sytuacji finansowej samorządu i dane związane z funkcjonowaniem gminy w takich obszarach, jak: oświata, kultura, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, infrastruktura, sprawy obywatelskie i administracyjne, przedsiębiorczość, odpady komunalne, zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo publiczne, kontrole zewnętrzne, dotacje, współpraca z innymi samorządami.


Ustawodawca zdecydował, że raport jest rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni i mieszkańcy, przy czym radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Zgodnie z ustawą mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Debata zostanie przeprowadzona na sesji Rady Miasta planowanej na 27 czerwca br.

Zgłoszenia do debaty

Zgodnie z przepisami mieszkaniec miasta, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie miasta, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia można składać w Biurze Rady Miasta (pok. nr 5 Urzędu Miasta Podkowa Leśna) do dnia 26 czerwca br.

Raport zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta w zakładce „Sprawozdania i raporty”.

 

 

Dodaj komentarz