Referendum – świętym prawem demokracji! Podkowianie nie odpuszczają.

Ostatnie spotkanie z mieszkańcami było poświęcone dwóm bardzo ważnym tematom. Jednym z nich była dyskusja o ustawie metropolitalnej i uchylonej uchwale o referendum zaplanowanym na 2 kwietnia przez wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę. Zaproszony na spotkanie wojewoda nie przybył zasłaniając się brakiem kompetencji do konsultowania tego projektu ustawy. Licznie zgromadzeni mieszkańcy, po dyskusji, nie zgadzając się z opinią wojewody unieważniającą uchwałę, zdecydowali się na przeprowadzenie referendum z ich inicjatywy.

Wśród zebranych już po zakończeniu spotkania, wyłoniła się grupa inicjatywna, która w dniu dzisiejszym (23.03.17) na moje ręce złożyła „Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego”.

Mieszkańcy zgłosili wniosek o rozpisanie referendum gminnego na podstawie  Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej.

 Wnioskowane pytania referendalne brzmią:

  1. Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?
  1. Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin?

Chcąc, aby referendum się odbyło, od momentu przyjęcia przeze mnie wniosku, inicjator referendum (zaangażowani mieszkańcy) mają obowiązek zebrać podpisy co najmniej 10% uprawnionych do wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie.

potwierdzenie wniosku referendum

Po dostarczonej liście z podpisami, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada miasta) podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Dotychczas Podkowianie chętnie chodzili do wyborów, frekwencja w Podkowie Leśnej jest zazwyczaj najwyższa w kraju. W ostatnich wyborach parlamentarnych (2015r.) wyniosła prawie 75%.

Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

Koszty referendum pokrywa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy referendum. Koszty kampanii referendalnej pokrywają inicjatorzy (mieszkańcy). Termin referendum będzie określony w załączniku uchwały (kalendarzu referendalnym) po przyjęciu przez komisarza wyborczego.

To będzie pierwsze referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców Podkowy Leśnej.

fot. przyjmowanie zawiadomienia od pełnomocnika grupy mieszkańców

 

 

Dodaj komentarz