Rozstrzygnięcie konkursu urbanistycznego

26 czerwca 2015r. w podkowiańskim Pałacyku odbyło się podsumowanie konkursu urbanistycznego dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pt . „Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej”. Przedmiotem pracy konkursowej było sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Wpłynęło 11 prac przygotowanych przez 3-4 osobowe zespoły.

Prace oceniane były pod względem:

 • Zgodności z założeniami Regulaminu Konkursu
 • Komplementarności projektu wraz załącznikami
 • Realności implantacji do realiów Podkowy Leśnej
 • Poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 • Atrakcyjności, innowacyjności i pomysłowości przyjętych rozwiązań
 • Walorów edukacyjnych, turystycznych, aspektów społecznych
 • Funkcjonalności i estetyki proponowanych rozwiązań

Wykonywane prace były oceniane pod kierunkiem prof. Sławomira Gzella, aktualnie najbardziej w Polsce rozpoznawalnego architekta zajmującego się planowaniem przestrzennym i urbanistyką, jedynego zresztą ze swojego pokolenia, który uzyskał najwyższy naukowy zaszczyt – doktorat honoris causa.

W skład jury weszli:

Burmistrz Podkowy Leśnej – Artur Tusiński
Prof. dr hab. inż. architekt Sławomir Gzell
Prof. dr hab. inż. architekt Krystyna Guranowska-Gruszecka
Dr Edyta Barucka – historyk sztuki
Arch. Grzegorz A. Buczek
Arch. Anna Kasperkiewicz
Dr arch. Maciej Lasocki
Arch. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
Arch. Iga Sawicka
Arch. Jakub Soszyński

Sąd Konkursowy przyznał I nagrodę za pracę nr 8 zespołowi w składzie:

Aleksandra Mazurkiewicz
Klaudia Rokicka
Aleksandra Węgiełek
Maryia Yarshevich

za realistyczny projekt nowej polityki przestrzennej, który najlepiej odpowiedział na potrzebę aktualizacji obowiązującego studium uikzp Podkowy Leśnej.

DSC_5838Za główne zalety przedstawionego projektu Sędziowie uznali:

 • sformułowanie wizji możliwej do zrealizowania, uwzględniającej liczne ograniczenia funkcjonalno-przestrzenne,
 • dobre rozpoznanie istniejących zagrożeń,
 • postawienie na rozwój przestrzeni publicznych o charakterze sieciowym,

w postaci: ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i konnych oraz różnorodnych szlaków turystycznych,

 • zaproponowanie szeregu interesujących inwestycji realizujących politykę przestrzenną w postaci: ośrodka zooterapii, bazaru miejskiego, centrów aktywności społecznej i pracy freelancerów, parkingów podziemnych itp.,
 • propozycję identyfikacji wizualnej sześciu osiedli na terenie miasta,
 • wskazanie możliwości sfinansowania proponowanych działań z różnorodnych środków pomocowych i rozwojowych,
 • prosty, ale czytelny i trafiający do odbiorcy, sposób prezentacji idei.

Sąd Konkursowy przyznał II nagrodę za pracę nr 6 zespołowi w składzie:

Paulina Boruch
Wojciech Fudala
Jan Heymer
Krzysztof Katerla

za redefinicję idei miasta ogrodu, z uwzględnieniem współczesnych standardów cywilizacyjnych i ekologicznych oraz potrzeb mieszkańców, w ramach Trójmiasta Ogrodów.

DSC_5835Za główne zalety przedstawionego projektu Sędziowie uznali:

 • dostrzeżenie możliwości rozwoju we współpracy z miastami sąsiednimi i działania na rzecz wzajemnej komplementarności funkcjonalnej,
 • zaproponowanie szeregu interesujących przedsięwzięć realizujących politykę przestrzenną w postaci: szkoły plastycznej i z internatem, młodzieżowego domu kultury, galerii wybitnych mieszkańców, centrum handlowo-usługowego dla Trójmiasta itp.,
 • interesujący układ przestrzenny ciągu rekreacyjnego w postaci „zielonej podkowy”,
 • propozycję spójnej identyfikacji wizualnej Trójmiasta w postaci elementów małej architektury,
 • propozycję powiązania sąsiadujących miast spójną siecią komunikacyjną tras pieszych, rowerowych i transportu publicznego,
 • dbałość o ciągłość korytarzy ekologicznych,
 • bardzo atrakcyjną i czytelną prezentację idei.

Sąd Konkursowy przyznał III nagrodę za pracę nr 4 zespołowi w składzie:

Aleksandra Dentkowska
Marta Skoniecka
Ewelina Słomka
Anastazja Syguła

za odważną koncepcję kształtowania Podkowy Leśnej jako eko-systemu.

Za główne zalety przedstawionego projektu Sędziowie uznali:

 • poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w nawiązaniu do tradycji,
 • osadzenie polityki przestrzennej w spójnej koncepcji ekopolityki realizowanej na różnych poziomach i w różnych sferach życia Podkowy Leśnej,
 • zaproponowanie szeregu interesujących przedsięwzięć realizujących politykę przestrzenną w postaci: eko-targu, SPA, różnych urządzeń rekreacyjno-sportowych itp.,
 • eksperyment intelektualny polegający na sprawdzeniu zasadności przyłączenia sąsiadujących terenów Brwinowa do Podkowy Leśnej,
 • udany eksperyment w postaci komiksowej prezentacji polityki przestrzennej.

Sąd Konkursowy przyznał wyróżnienie równorzędne za pracę nr 9 zespołowi w składzie:

Karolina Dąbrowska
Karolina Krzyszowska
Magdalena Kubala

za udowodnienie zasadności poszerzenia granic Podkowy Leśnej dla prowadzenia spójnej polityki przestrzennej z terenami sąsiadującymi. Opracowanie zawiera wiele inspirujących pomysłów na aktywizację przestrzeni miejskiej. Cenne jest także poszukiwanie idei ze sfery humanistyki dla formułowania głębszych myśli stojących za decyzjami planistycznymi.

Sąd Konkursowy przyznał wyróżnienie równorzędne za pracę nr 10 zespołowi w składzie:

Dorota Kałamucka
Magdalena Posłuszna
Leszek Wiśniewski
Tomasz Koczur

za osadzenie polityki przestrzennej Podkowy Leśnej w kontekście ponadlokalnym, z interesującymi propozycjami dotyczącymi organizacji transportu publicznego, w tym rozbudowy WKD, a także kształtowania sieci zróżnicowanych funkcjonalnie i hierarchicznie centrów lokalnych Trójmiasta Ogrodów. Na uwagę w opracowaniu zasługuje także bardzo wnikliwa i rzetelna analiza SWOT z logicznym jej przełożeniem na decyzje dotyczące polityki przestrzennej.

DSC_5846Na zdjęciu od lewej: Prof. dr hab. inż. architekt Sławomir Gzell, Burmistrz Podkowy Leśnej – Artur Tusiński, Prof. dr hab. inż. architekt Krystyna Guranowska-Gruszecka, Dr arch. Maciej Lasocki

Dzięki współpracy w tym zakresie z Politechniką otrzymaliśmy bardzo ciekawy materiał wyjściowy do dyskusji przed podjęciem prac planistycznych w Podkowie. Spotkania poświęcone tematyce konkursowej odbywały się z udziałem mieszkańców, co jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę, że partycypacja powinna być obowiązkowym elementem procesu planistycznego. Poszukiwanie innego modelu partycypacji, niż do tej pory, działania opartego na faktycznym dialogu wydaje mi się właściwym kierunkiem zmian sposobu prowadzenia ważnych działań w mieście, a takim są niewątpliwie działania planistyczne. Forma konkursu pozwala na zapoznanie się z różnorodnym spojrzeniem, pomysły mogą stać się dodatkową inspiracją do przeprowadzenia tych zmian. Otrzymane prace są własnością miasta, wszystkie zostaną zamieszczone na stronie internetowej wraz z częścią opisową, tak aby zainteresowani mieszkańcy mogli się dokładniej z nimi zapoznać. Konkursowe prace można oglądać do 3 lipca w  Pałacyku Kasyno przy ul. Lilpopa 18. Natomiast we wrześniu zorganizujemy ponowną wystawę plenerową wraz z panelem dyskusyjnym.

Dodaj komentarz