Sąd przyznał rację Radzie Miasta Podkowa Leśna

W zeszłym tygodniu Sąd uchylił rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery w sprawie uchwały Rady Miasta– w sprawie złożenia skargi na działalność starosty Marka Wieżbickiego. Po otrzymaniu uzasadnienia będziemy podejmowali następne kroki.

Pamiętacie Państwo, że na sesji dniu 11 października 2016 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę w sprawie złożenia skargi na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego.  Staroście zarzucono m.in. nienależyty nadzór nad działalnością Wydziału Komunikacji Powiatu Grodziskiego skutkujące przewlekłym, biurokratycznym i nienależytym prowadzeniem spraw przez ten Wydział.

Zgodnie z kompetencjami skarga została przekazana do Rady Powiatu Grodziskiego oraz do wiadomości rad gmin powiatu grodziskiego. Uchwała, z przyczyn bardzo niezrozumiałych została unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego. W dniu 21 listopada 2016r. starosta Marek Wieżbicki wysłał pismo na ręce przewodniczącego podkowiańskiej rady, podkreślając m.in., iż „Rada Miasta zarzuca staroście nienależyte wykonanie obowiązków, a sama podejmuje uchwały z istotnym naruszeniem prawa, czyniąc ją nieważną. Tak jednoznacznie negatywna ocena Rady Miasta z dnia 11.10.2016r. skłania mnie do zapytania Pana czy projekt uchwały był przedmiotem opinii radcy prawnego, czy tez Wysokiej Radzie wystarczyły rekomendacje burmistrza miasta?”  całe pismo bip.podkowalesna.pl

Rada Miasta Podkowa Leśna nie zgodziła się z rozstrzygnięciem wojewody uznając je za przekroczenie kompetencji i na sesji w dniu 22 listopada br. podjęto uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego do sądu administracyjnego.

Finał już Państwo znacie. Rada Miasta Podkowa Leśna działała zgodnie z prawem.

Dodaj komentarz