Stołówka po zmianach

Od nowego roku szkolnego została zmieniona forma organizacyjna stołówki w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej. W dniu 7.09.2015r. komisja dokonująca wyboru wykonawcy świadczenia usługi – prowadzenie stołówki szkolnej (z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności) wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni, rekomendowała w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie konkursu firmę Skrzywanek Sp. J., J. Skrzywanek, T. Skrzywanek z siedzibą w Osowcu (96-321).

W ramach kryterium – atrakcyjność oferty dodatkowej, ajent zapewnił między innymi:
– przygotowywanie posiłków dla dzieci korzystających ze świetlicy,
– wydawanie śniadań przed godziną 8.00,
– odwoływanie bez konsekwencji finansowych do godziny 9.00 obiadów dla dzieci nieobecnych,
– zakupu tylko jednego dania,
– zamiany obiadu na tak zwany suchy prowiant dla dzieci będących na wycieczkach, a wracających po porze obiadowej,
– przygotowywania posiłków w/g indywidualnych diet,
– przedstawiania jadłospisów z 20 dniowym wyprzedzeniem i możliwości ich modyfikacji na wniosek rodziców,
– zorganizowanie bufetu,
– organizowania warsztatów kuchennych, zajęć z gotowania.
Tym samym zakończyła się praca społecznego zespołu, który miał za zadanie wypracować kryteria oceny ofert, specyfikacji ogłoszonego konkursu jak i wziąć czynny udział w komisji przetargowej.
Wydawanie obiadów dla dzieci nastąpiło od dnia 9.09. Cena pełnego obiadu wynosi 7 zł.

Ogłoszenie konkursu 1 września (a nie wcześniej) było podyktowane tym, że dopiero w piątek 28 sierpnia 2015 po godzinie 17.00 w Dzienniku Ustaw opublikowano ( a dzień wcześniej podpisano) rozporządzenie Ministra Zdrowia do Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.  Zakończyła się procedura wprowadzania przepisów wykonawczych do ustawy znowelizowanej w 2014 roku. Było to istotne o tyle, że przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia miały istotny wpływ na cenę posiłków, a specyfikacja przetargowa wraz z umową musiała być dostosowana do obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu przepisów.

Wszystkie informacje dotyczące zapisywania dzieci na obiad, wydawania posiłków i opłat z tym związanych są dostępne w szkole.

Kalendarium prac (informacji) nad stołówką:

Kwiecień
– Informacja od dyrekcji szkoły o planach przejścia na emeryturę pracowników stołówki.
– Przekazanie przeze mnie informacji Przewodniczącej Rady Rodziców o zamiarze przeorganizowania stołówki w formę ajencji (spotkanie w urzędzie miasta).
Maj
– Komisja budżetu – dyskusja z udziałem rodziców (spotkanie w szkole)
– Komisja budżetu – dyskusja z udziałem rodziców ( również z moim udziałem, spotkanie w szkole)
– Wysłanie pisma do Rady Rodziców
– Wysłanie pisma do Rady Pedagogicznej
– Korespondencja e-mailowa Przewodniczącej Rady Miasta z Radą Rodziców
– Spotkanie otwarte z mieszkańcami (poświęcone tylko stołówce) – dyskusja z udziałem rodziców (spotkanie w szkole)
– Informacja pisemna dotyczące stołówki wraz z umieszczeniem jej na stronie www szkoły
– Sesja Rady Miasta – przedstawienie przygotowanej przeze mnie prezentacji, dyskusja z udziałem rodziców (MOK)
– Spotkania z dyrekcją szkoły
Czerwiec
– Wysłanie pisemnego zaproszenia (do Rady Rodziców, Rady Szkoły i Dyrekcji) do udziału w I spotkaniu mającym na celu wyłonienie społecznego zespołu
– Spotkanie osób zainteresowanych pracą w zespole (z moim udziałem) – dyskusja, wyłonienie zespołu (w szkole)- rodzice: Agata Balińska, Iwona Bychowska-Koczergo, Jarosław Lisiecki, Joanna Wieczorek, Sylwia Wojtyńska, Wojciech Żółtowski ( także radny) oraz dyrektorzy: Elżbieta Mieszkowska, Grzegorz Turek i Anna Markowicz.
– Spotkanie wyłonionego zespołu – dyskusja, udział jednego z zainteresowanych ajentów
– Korespondencja e-mailowa pomiędzy członkami zespołu-wniesienie uwag do wypracowanych wniosków
Lipiec
– Otrzymanie przez urząd wypracowanych warunków przez zespół dla najemcy
– Spotkania z dyrekcją
– Oględziny stołówki i zaplecza kuchennego
Sierpień
– Wykonanie inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia kuchni
– Przekazanie stołówki wraz z zapleczem (protokół zdawczo-odbiorczy) – wizyta w szkole
– Spotkania z dyrekcją
– Przygotowanie specyfikacji konkursowej (uwzględniającej zmianę przepisów 28 sierpnia br.)
/W każdym ze spotkań uczestniczył przedstawiciel(e) zespołu/.
Wrzesień
– Ogłoszenie konkursu (1.09) – zgłosiło się 4 firmy
– Informacja w biuletynie dla mieszkańców – cele i założenia zmiany formy organizacyjnej
– Powołanie zespołu rozstrzygającego konkurs: Grzegorz Turek, Anna Markowicz, Iwona Bychowska-Koczergo, Agata Balińska, Jarosław Lisiecki, Joanna Wieczorek. Obserwatorzy bez prawa głosu: Elżbieta Mieszkowska, Wojciech Żółtowski i Artur Tusiński
– Oględziny stołówki przez jednego z ajentów
– Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie ajenta (7.09) -(w tym rozmowy z ajentami)
Rozpoczęcie działalności stołówki – 9.09. – od tego dnia dzieci mają możliwość jedzenia obiadu w szkole.

 

Dodaj komentarz