Stypendium Burmistrza dla uczniów/studentów

Uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 25 roku życia wzorem ubiegłego roku będą mogli otrzymać Stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne. Warunkiem jest mieszkanie w Podkowie Leśnej. Uczeń lub student może otrzymać stypendium za osiągniecia w roku szkolnym poprzedzającym okres stypendialny. W zeszłym roku po raz pierwszy kilku uczniów otrzymało takie stypendium. Czekamy na zgłoszenia. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:

  • dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,
  • klubom sportowym,
  • Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna,
  • rektorom lub dziekanom szkół wyższych,
  • rodzicom lub opiekunom,
  • pełnoletnim uczniom/studentom.

Podstawę ustalenia wysokości stypendium za wybitne osiągniecia edukacyjne, artystyczne lub sportowe stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium. Wysokość miesięcznych rat stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe może wynosić do 15 % kwoty, o której mowa wyżej. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż na 10 miesięcy. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych.

Wnioski na specjalnym formularzu należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna w terminie 1 września – 30 października 2017.

Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne jest dostępny na stronie BIP bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2016/06/zalacznik-regulamin-przyznawania-stypendium-bm.pdf

Dodaj komentarz