V miejsce w kraju w rankingu finasowym

Podkowa Leśna jest V gminą w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego. Ranking kondycji  finansowej samorządów został opracowany przez niezależnych ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Sporządzony został według danych GUS w podziale na 5 kategorii: gminy miejskie (237), gminy wiejskie (1559), gminy miejsko-wiejskie (616), miasta na prawach powiatu (66) i powiaty ziemskie (314).

Przy ich ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki (według danych za 2016 r.):

• Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
• Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
• Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
• Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
• Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
• Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
• Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Wyniki rankingu zostały przedstawione podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.

Dodaj komentarz