11 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 29 października 2015 r. – 24 listopada 2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 9 zarządzeń dotyczących m.in.:
  • Zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowa Leśna;
  • Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna;
  • Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna;
  • Zmiany w budżecie;
  • Zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026;
  • Zatwierdzenia projektu budżetu na 2016 rok;
  • Zasad ustalenia i zwrotu kosztów za sporządzenie kopii dokumentów i przetwarzania informacji w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
 1. Organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych, monitoringu strategii i komunikacji społecznej, wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymagań. Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Spotkania pomiędzy sesjami:

 • Spotkanie w Ambasadzie Węgier z okazji Święta Narodowego Węgier w 59 rocznicę Rewolucji 1956 r.
 • W Podkowie Leśnej odbyło się z inicjatywy burmistrza miasta Podkowa Leśna spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych (starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów) miejscowości położonych wzdłuż linii kolejki WKD w celu wypracowania wspólnego, jednolitego stanowiska w sprawie wycinki drzew. Stanowisko podjęto jednomyślnie i przekazano do Ministerstwa Infrastruktury i Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz UTK.
 • Spotkanie z panem Grzegorzem Styczyńskim – Komendantem Powiatowej Policji
  w Grodzisku Mazowieckim w sprawie PaT;
 • Spotkanie z panem Andrzejem Tokarskim – Dyrektorem Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Spotkanie z panią Dorotą Suchecką – Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim oraz przedstawicielami firmy Ernst &Young w sprawie deklaracji VAT;
 • V Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO województwa mazowieckiego.

Sprawy bieżące:

 1. Trwa zasiedlanie budynku komunalnego przy ulicy Orlej. Dodatkowo wykonano prace w budynku – ułożono powierzchnię 23 m² terakoty w lokalu nr 2;
 2. Zakończono i odebrano przebudowę ulicy Akacjowej na odcinku ul. Wschodnia –Sosnowa;
 3. Trwa przebudowa skrzyżowań ulicy Myśliwskiej z ulicą Błońską i ul. Helenowską
  na skrzyżowania wyniesione;
 4. Rozpoczęto remont odtworzeniowy pomieszczenia łazienki w starej części szkoły
  w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej.
 5. Na bieżąco trwa współpraca i uczestnictwo w procesie projektowym związanym
  z projektowanych ścieżek rowerowych i dróg w ramach wspólnych projektów realizowanych przez „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów„
 6. W dniu 25 listopada 2015 rozpoczął się remont rowu RS-11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia rowu RS-11/18, prace pod nadzorem Pana Zbigniewa Brzezińskiego, wykonawca Związek Spółek Wodnych w Piasecznie.;
 7. Odbyła się dodatkowa akacja znakowania psów z terenu Podkowy Leśnej w MOK.
 8. Zakończono prace na ul. Bukowej polegające na wykonaniu nasadzeń – na odcinku ul. od 11 Listopada do ul. Podleśnej;
 9. Odebrano prace polegające na Rewitalizacji Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej położonego w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna – remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek do umieszczenia płaskorzeźby)
 10. Trwają prace nad rozliczeniem dofinansowania zdania pn. ”Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna – szata roślinna” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Warszawie;
 11. Trwają prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew na terenie miasta.
 12. W grudniu rozpoczną się prace na działkach leśnych w rejonie ul. Myśliwskiej i ul. Głównej z zgodnie z „Uproszczonym Planem Urządzenia lasu we władaniu miasta Gminy Podkowy Leśnej”. Prace będą polegały na usunięciu drzew suchych, chorych
  i zagrażających.
 13. Urząd Miasta Podkowa Leśna otrzymał dofinansowanie w wysokości 90% od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Rewitalizację Leśnego Parku Miejskiego. Prace będą polegały na pielęgnacji drzew (wartość 100 000zł)
 14. Urząd Miasta Podkowa Leśna otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 15. Zebrano oferty od Wykonawców na realizację zadania – Rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego polegającego na pielęgnacji drzew poprzez usuniecie suchych i zagrażających konarów;
 16. Zebrano oferty od Wykonawców na realizację zadania – dostawa i montaż małej architektury w zabytkowym Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna;
 17. Zakończono audyt dotyczący przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Podkowa Leśna. Projekt wykonała firma Światło Projekt;
 18. Wybrano ofertę na przeprowadzenie usługi audytu w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową
  i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”; Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z. o. o.
 19. Zamontowano nową pompę przy ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej;
 20. Zrealizowano zamówienie dotyczące dostawy i montażu szesnastu drewnianych domków narzędziowych do dwóch budynków komunalnych przy ul. Jaskółczej 20/22 i ul. Orlej 4;
 21. Wykonano remont dachu (obróbki blacharskie, remont obróbek komina, oraz wymiana pękniętych dachówek) w budynku Pałacyku Kasyna przy ul. Lilpopa 18;
 22. Wykonano podział instalacji elektrycznej w celu zainstalowania podlicznika do pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół przy ul. Jana Pawła II 20;
 23. Wykonano oświetlenie reflektorów ledowych z wyłącznikami zmierzchowymi
  w budynku biblioteki przy ul. Błońskiej 50.
 24. Wystosowano pismo do pana Rafała Nadolnego – Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie montażu żółtych barierek na stacjach WKD
  w Podkowie Leśnej.
 25. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni boiska szkolnego w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej.
 26. W Biurze Rady doszło do nagrania rozmowy Przewodniczącego RM z radną RM w obecności urzędnika pracownika BR. Nagrywającą była radna Małgorzata Stępka która nie poinformowała rozmówców o fakcie nagrywania rozmowy, zatem nie wyrazili także oni na to zgody. Jako że rozmowa odbyła się na terenie UM a nagrania dokonano na sprzęcie będącym własnością miasta, jako kierownik UM skierowałem na Policję pytanie czy biorąc pod uwagę w/w okoliczności doszło do naruszenia prawa.

Inne:

 • 11.2015 r. – Konferencja w sprawie wyników pomiarów przeprowadzonych na terenie PTO;
 • 11. 15 – X Kongres Obywatelski
 • 11.2015 r. – Spotkanie z mieszkańcami w sprawie przebudowy ulic Bukowej, Lipowej, Jodłowej, Reymonta;
 • 11.2015 – Konferencja informująca o postępie realizacji projektu pn. „Podwarszawskiego Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.
 • 11.2015 – Spotkanie z mieszkańcami w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Informacje:

 1. W ramach kampanii społecznej mającej na celu zwrócenie szczególnej uwagi kierowców, ustawiono znaki informujące i ostrzegające o zwierzętach, które w każdej chwili można spotkać na drodze. Niestety, trzy znaki (jeden z wiewiórką i dwa z dzikami) zginęły w dniu 23.11.2015 r. O tym fakcie została poinformowana Policja w Grodzisku Mazowieckim oraz Posterunek Policji w Podkowie Leśnej.

Kampania spotkała się z ogromnym pozytywnym odbiorem w Podkowie, w Polsce za granicą. Mówiono o niej szeroko w mediach ogólnopolskich, m.in. w TVN24, Teleekspresie (TVP 1), Radio ZET, Radio Dla Ciebie, Polskie Radio, TVP Regionalnej, Na Temat, Fakt, Dzienniku Warszawskim i lokalnych (Wpr, Grodzisk News, Wawalove, Warszawa w pigułce), Ambasadzie w Skopje, Radio Poland (USA), portalach społecznościowych wielu organizacji pozarządowych i innych.

 

Dodaj komentarz