15 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 20 lutego 2016 roku – 23 marca 2016 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 12 zarządzeń dotyczących m.in.:
  • Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku;
  • Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku;
  • Zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;
  • Wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do realizacji świadczenia wychowawczego;
  • Wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej
   i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna;
  • Sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące, bez wpisu do rejestru, czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej;
  • Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Upoważnienia zleceniobiorcy w Ośrodku Pomocy Społecznej;
  • Organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Podkowa Leśna;
  • Upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna do poświadczania własnoręczności podpisu.
 1. Spotkania pomiędzy sesjami:
 • Spotkanie z posłami Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w ośrodku recepcyjnym w Dębaku. W spotkaniu uczestniczyli również pani Elżbieta Mieszkowska – dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, pan Grzegorz Smoliński – Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna, pani Joanna Przybysz oraz pan Wojciech Żółtowski;
 • Spotkanie z panem Andrzejem Stefańskim, Głównym Koordynatorem ds. Projektów Regionalnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Spotkanie z panią Barbarą Jezierską, Konserwatorem Zabytków;
 • Spotkanie z panią Katarzyną Wrzosek, Doradcą Zarządu ds. Promocji Samorządowej Marki Roku;
 • Spotkanie zespołu antydyskryminacyjnego zorganizowane dzięki Towarzystwu Edukacji Antydyskryminacyjnej;
 • Spotkanie z przedstawicielami Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach opracowania budżetu partycypacyjnego;
 • Spotkanie z panem Grzegorzem Dymeckim, Prezesem Zarządu WKD Sp. z o.o.
 • Sprawy bieżące:
 • Wojewoda Mazowiecki podpisał porozumienie w sprawie powierzenia naszemu miastu prowadzenia niektórych spraw realizowanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (zabytkowa zieleń);
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 254. 566,80 na pielęgnację 873 drzew w Leśnym Parku Miejskim.
 • Trwają prace projektowe przebudowy węzła Modrzewiowa/Kościelna w zakres której wchodzą:
 1. projekt przebudowy ul. Modrzewiowej na odcinku Jana Pawła II – Wschodnia,
 2.  projekt przebudowy ulicy Kościelnej,
 3. projekt organizacji ruchu z podziałem na poszczególne zadania opisane w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu,
 4. projekt remontu odtworzeniowego przedłużenia ulicy Błońskiej na odcinku  ul. Słowiczej do terenu  WKD (wykonawca „PREBUD” Janusz Preiss – Warszawa);
 • Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej na odcinku WKD Podkowa Leśna Główna – ul. Podleśna (wykonawca Pracownia Projektowa „RoadWay” – Warszawa);
 • Wyłoniono wykonawcę projektu trasy rowerowej od ulicy Sosnowej do ulicy Myśliwskiej oraz połączenia Bobrowej- Błońskiej (Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany –Warszawa);
 • Wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie remontu chodnika w ulicy Modrzewiowej na odcinku ulicy Wschodniej i ulicy Sosnowej;
 • Zakończono zbieranie ofert cenowych na wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta.
 • Trwa wymiana kabli napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV. Na ulicach Brwinowskiej na odcinku Sokola –Miejska, Błońskiej od Brwinowskiej do Słowiczej, Słowiczej od Błońskiej do Wróblej oraz Wróblej od Słowiczej do Szpaków o łącznej długości ok. 1100m. W drugim etapie będzie kablowana ulica Błońska i Warszawska na odcinku od Brwinowskiej do Myśliwskiej – ok.1200m.
 • Trwają prace wymiany gazociągu w ulicach: Warszawskiej, Głównej i Ogrodowej
 • Uregulowano stan prawny działek drogowych nr ewid. 25/13 obr. 10
  o pow. 0,0354 ha oraz działki nr ewid. 74/1 obr. 10 o pow. 0,0608 ha
  (Rep. A. Nr 2507/2016 z dnia 18.03.2016 r.);
 • Sporządzono oraz wysłano do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska sprawozdanie
  z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok;
 • W wyniku kontroli w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy stwierdzono podejrzenie skażenia środowiska (zrzut substancji oleistej bezpośrednio do gruntu). Sprawa dotyczy działki, będącej współwłasnością Miasta Podkowa Leśna i Skarbu Państwa, położonej przy ul. Myśliwskiej. Zawiadomienie w tej sprawie, wraz z prośbą o przeprowadzenie kontroli, wysłano w dniu 17 marca 2016 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
 • Trwają prace remontowe chodnika przy ulicy Lotniczej i ulicy Głównej;
 • Przeprowadzono I etap konserwacji figury Matki Boskiej przy ulicy Bluszczowej;
 • Trwa montaż koszy na śmieci w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
 • Ustawiono donice przy ulicy Jana Pawła II, porządkując pas zieleni;
 • Pozyskano środki w wysokości 13 tys. zł z Krajowego Funduszu Szkoleń na studia podyplomowe oraz kursy dla pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna;
 • Pozyskano środki w wysokości 12 tys. zł z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Kontynuujemy program bezpłatnego systemu powiadamiania SMS. Na dzień dzisiejszy do programu przystąpiło już ok. 450 osób.
 • Trwają prace nad wdrożeniem budżetu partycypacyjnego. Aktualnie prowadzony jest nabór do zespołu roboczego, do którego może zgłosić się każdy mieszkaniec Podkowy Leśnej (bez względu na wiek). Kandydaci mogą zgłaszać się do dnia 30 marca 2016 roku. Podczas spotkania
  z mieszkańcami w dniu 31 marca 2016 roku zostanie przeprowadzone losowanie do udziału w komisji.
 • Ośrodek Pomocy społecznej rozpoczął przekazywanie trójkołowych rowerów osobom mniej sprawnym ruchowo (22.03. przekazano 3 rowery, na kolejna partię czekamy)

Inne:

 • 02.2016 r. – spotkanie z Mieszkańcami, w sprawie inwestycji zaplanowanych na 2016 rok;
 • 03.2016 r. – spotkanie z rodzicami dzieci sześcioletnich w Miejskim Przedszkolu im. Krasnala Hałabały;
 • 7-8.03.2016 r. – konferencja „Miasta Otwarte. Migracje a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania” w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku;
 • 03.2016 r. – wernisaż „Atelier Nowosielskich. Ceramiczny świat Hanny i Leszka Nowosielskich” w Muzeum Narodowym w Gdańsku;
 • 03.2016r. – ogólnopolska konferencja naukowa dotycząca funkcjonowania administracji publicznej w Polsce w Sali Senatu RP ;
 • 03.2016 r. – spotkanie w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej w sprawie pisma rodziców klasy 1G szkoły podstawowej;
 • 03.2016 r. – dyskusja pt. „My i obcy” w gmachu Uniwersytetu SWPS w Warszawie na zaproszenie kwartalnika „Więź”;
 • 03.2016 r. – wernisaż wystawy „RUS IN URBE. Miasta ogrody, parki miejskie, ogrody botaniczne”, której współorganizatorem jest Miasto Podkowa Leśna;
 • 03.2016 r. – turniej piłki ręcznej Mazovia CUP;
 • 03.2016 r. – spotkanie z Mieszkańcami w związku z przebudową węzła drogowego Modrzewiowa/Kościelna.

Dodaj komentarz