17 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 25 maja 2016 roku – 23 czerwca 2016 roku

I. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 7 zarządzeń dotyczących m.in.:

 • zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (3 zarządzenia);
 • powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na „Remont odtworzeniowy ulicy Jeleniej na odcinku pomiędzy ulicą Króliczą i ulicą Wiewiórek w Mieście Podkowa Leśna”;
 • przeprowadzenia konkursu na „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016”;
 • przyjęcia zasad przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna w 2017 roku;
 • powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

II.  Spotkania pomiędzy sesjami:

 • spotkanie z prezesem WKD w/s park & ride;
 • spotkanie z zarządem TKKF w sprawie uregulowania stanu prawnego;
 • spotkanie z konserwatorem zabytków w/s wniosków mieszkańców;
 • spotkanie z Burmistrzami Milanówka i Brwinowa;
 • spotkanie z eksploatatorem sieci wod-kan GeaNova i technologami uzdatniania wody;
 • spotkanie z przedstawicielami firmy Orange;
 • spotkanie z audytorami energetycznymi;
 • udział w panelu ekspertów pn. „Przestrzeń dobrem publicznym – potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią” w Warszawie na zaproszenie Najwyższej Izby Kontroli.

III. Sprawy bieżące:

 • zakończono audyt w przedmiocie gospodarki kasowej oraz operacji bankowych realizowanych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach 2010-2015., w wyniku którego potwierdzono brak gotówki w kasie w wysokości 116.026,83 zł oraz wykazano brak zaksięgowanych kolejnych wpłat w wysokości 50.400,00 zł pochodzących od osób fizycznych tytułem opłat za miejsca na cmentarzu;
 • zlecono rozszerzenie zakresu audytu o lata 2006 – 2010 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna oraz 2010-2015 w Ośrodku Pomocy Społecznej (termin zakończenia 30.06.2016r.);
 • Sędzia Komisarz wyraził zgodę na wynegocjowaną ugodę pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Syndykiem masy upadłości przedsiębiorstwa WID-BAS (generalnego wykonawcy rozbudowy szkoły samorządowej). Podstawą warunków, które udało mi się wynegocjować w ugodzie, jest wycofanie roszczeń przez Syndyka. Tym samym ostatnia sprawa sądowa dotycząca rozbudowy szkoły dobiegła końca;
 • wyniku podjętych kroków przez Urząd Miasta w celu uprzątnięcia działki przy
  Cichej, Komendant Straży Pożarnej Decyzją nr 0231/48/16 z dnia 16 maja 2016 roku, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, nakazał  właścicielowi posesji zapewnić odpowiednie warunki składowania materiałów palnych: mebli, desek, palet, tworzyw sztucznych i innych w terminie do 30 czerwca 2016r. Pracownicy urzędu będą monitorowali podejmowanie czynności przez właściciela nieruchomości. Urząd Miasta prowadzi także aktywne działania w celu wyłączenia budynku na Cichej z użytkowania;
 • w wyniku rekrutacji do konkursu grantowego w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego” pozyskano grant w wysokości do 33 000 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych wybranego aktu planowania przestrzennego na pierwszym i drugim etapie procesu planistycznego;
 • został złożony wniosek o dofinansowanie dotyczący rozbudowy biblioteki na kwotę 1.386.210 zł (wartość projektu 1.732.762, 50 zł dofinansowanie 80%);
 • Podkowiański OPS uzyskał dofinansowanie w wysokości 27.000 zł na projekt dotyczący programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Był to najwyżej oceniony merytorycznie projekt na Mazowszu ze wszystkich 62 złożonych  w konkursie
 • OPS uzyskał także 4 482 zł dotacji na asystenta rodziny (złożony wniosek opiewał na kwotę 7470 zł);
 • OPS złożył także wniosek konkursowy z EFS na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na kwotę prawie 380.000 zł. Czekamy na rozstrzygnięcie.
 • 500+: Wojewoda Mazowiecki do 20.06.2016 r. na program wsparcia dla rodzin przekazał naszemu miastu 376.000 zł. Beneficjentom przekazaliśmy kwotę 343.000 zł, na podstawie decyzji które wydaje nasz OPS. Mimo, że do 17.06.2016 r wpłynęło 205 wniosków obejmujących 288 podkowiańskich dzieci i naszych próśb o zwiększenie środków dla Podkowy Leśnej na ten program, wciąż mamy zagwarantowane tylko 799.703 zł. Aby wszyscy mogli otrzymać 500+ potrzebujemy dodatkowych 400.000 zł;
 • wystosowano pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodziskim z prośbą o informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie nośnika reklamowego usytuowanego na działce nr ew. 24 w obrębie 02
  przy ul. Gołębiej. PINB w dniu 17 czerwca 2016 roku przeprowadził
  na przedmiotowej działce dowód z oględzin w celu uzupełnienia materiału dowodowego;
 • został powołany zespół ds. analizy baz danych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna,
  z której wynikło, iż jedynie około 70% mieszkańców płaci za wodę, z czego 53% posiada aktualne umowy. Sytuacja przedstawia się analogicznie jeżeli chodzi o płatności za kanalizację. Dzięki pracy zespołu będzie możliwość wyłonienia osób, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków, związanych
  z ponoszeniem kosztów eksploatacji wodociągu, kanalizacji oraz wywozu śmieci;
 • na Al. Lipowej i w okolicach Jana Pawła II pojawiły się nowe ozdobne elementy zielonej architektury. Są to kaskadowe kwietniki i donice. Kolorowe wieże pojawiły się również w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz przed budynkiem Urzędu Miasta;
 • odnowiono barierki przy przepustach przy ul. Akacjowej, ul. Orlej, ul. Szczyglej, ul. Myśliwskiej;
 • wykonano remont elewacji zewnętrznej z uzupełnieniem ocieplenia budynku przy ul. Kościelnej 3;
 • zakupiono i zamontowano kocioł gazowy w budynku komunalnym przy ul. Jaskółczej 20/22;
 • wprowadzono zmiany w organizacji ruchu w ulicy Wrzosowej i wybudowano progi zwalniające;
 • trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów zwalniających. Ze względu na nieuzyskanie po powtórnym złożeniu zatwierdzenia przez Starostę Grodziskiego, projektant złożył ponownie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda utrzymał w mocy poprzednie negatywne rozstrzygnięcia;
 • uzyskano od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzję zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni w ulicy Modrzewiowej na odcinku Wschodnia –Sosnowa. Złożono
  w Starostwie Grodziskim zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia procedury zapytania o cenę celem wyłonienia wykonawcy;
 • uzyskano od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzję zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika w ulicy Głównej na odcinku Miejska – cmentarz. Złożono
  w Starostwie Grodziskim zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia procedury zapytania o cenę celem wyłonienia wykonawcy;
 • wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na kablową linię oświetlenia ulicznego i n.n w ulicy: Modrzewiowej, Kwiatowej (Paproci-Parkowa) strona wschodnia, Iwaszkiewicza, Topolowej, Sokola, Jodłowej. Na ulicy Błońskiej zostały postawione dwie nowe stacje transformatorowe, zgodnie
  z projektem uzgodnionym z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków;
 • rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Jeleniej (na odcinku Królicza-Wiewiórek). Termin realizacji przedsięwzięcia to ok. 1.09.2016 r.;
 • oczekujemy na decyzję zezwalającą na wycinkę drzew w ulicy Iwaszkiewicza.
  Po uzyskaniu decyzji możliwe będzie ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy.
 • Trwają prace kablowania przez zakład energetyczny, są likwidowane słupy średniego napięcia, na ul. Błońskiej zostały posadowione dwie owe stacje transformatorowe.
 • w wyniku przeprowadzonego naboru został wyłoniony kandydat na stanowisko Miejskiego Konserwatora ds. Zieleni, który rozpocznie pracę od 1 sierpnia
  oraz kandydat na inspektora ds. koordynacji sportu, który rozpocznie pracę od września 2016 roku;

IV Inne:

 • w dniach 11-12.06.2016 roku w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody ruszył Ogród Partycypacyjny zorganizowany przez Urząd Miasta Podkowa Leśna, zachęcający do wzięcia udziału w pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej. Pracownicy Urzędu Miasta mobilizowali podkowian do dzielenia się swoimi pomysłami, które następnie zostały przeniesione na mapę pomysłów.
 • 30 maja 2016 roku w Pałacyku Kasyno przy ulicy Lilpopa 18 odbyło się XXII Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich
 • Na wspólnym posiedzeniu sesji PTO burmistrzowie trzech gmin podpisali akt założycielski Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów;
 • po zasięgnięciu opinii Dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej oraz Rady Rodziców, 14 czerwca został podpisany aneks przedłużający umowę z firmą Skrzywanek Sp. J., J. Skrzywanek, T. Skrzywanek, która prowadzi stołówkę szkolną w Zespole Szkół;
 • uprawomocnił się wyrok w sprawie oddalenia powództwa byłej burmistrz Małgorzaty Stępień-Przygody o przywrócenie do pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna;
 • pani Jolanta Tarasiuk była radca prawny w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, wycofała wniosek o powtórną wypłatę odprawy emerytalnej
 • Zaproszenia:
 • zapraszamy do zgłaszania kandydatów do tytułu „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016 roku”, który będzie przyznawany przez Kapitułę Konkursu za aktywną postawę sąsiedzką i bezinteresowne działanie na rzecz innych. Na zgłoszenia w formie pisemnej (wraz z uzasadnieniem) czekamy do 30 września 2016 roku. Zgłoszenia można zostawiać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub przesyłać na adres mailowy urzadmiasta@podkowalesna.pl;
 • zapraszamy do zgłaszania swoich projektów w ramach budżetu partycypacyjnego. Na projekty czekamy do 15 lipca 2016 roku. Projekty można zgłaszać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub przesyłać je na adres partycypacja@podkowalesna.pl – pod warunkiem, że formularz oraz lista poparcia będzie stanowiła skan oryginalnych dokumentów. W ramach budżetu partycypacyjnego zostało przeznaczonych 100.000 zł na realizację projektów.

 

Dodaj komentarz