24 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 30 grudnia 2016 roku – 7 lutego 2017 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 17 zarządzeń dotyczących m.in.:
 • Zarządzenie nr 118/Fn/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;
 • Zarządzenie nr 5/7/10/12/Fn/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na rok 2017;
 • Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Podkowie Leśnej;
 • Zarządzenie nr 8/Fn/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027;
 • Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 • Zarządzenie nr 14/Fn/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1 – na obszarze Miasta Podkowa Leśna”;
 • Zarządzenie nr 15/Fn/2017 z dnia 1 lutego w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej”.
 1. Spotkania między sesjami:
 • spotkanie z panem Stanisławem Zajączkowskim – prezesem firmy Sir-Com w sprawie omówienia zasad odbioru śmieci z terenu Podkowy Leśnej;
 • spotkanie z panią Elżbietą Mieszkowską – dyrektor Zespołu Szkół w sprawie reformy oświaty i organizacji szkoły;
 • spotkanie z panem Kazimierzem Mazurem – dyrektorem PGE Dystrybucja Warszawa – Teren oraz przedstawicielami firmy JAMP w sprawie problemu kablowania linii NN w Podkowie Leśnej;
 • spotkanie z Wiesławą Kwiatkowską – burmistrz Miasta Milanówka w sprawie organizacji PSZOK dla obu gmin;
 • spotkanie z przedstawicielami firmy Orange w sprawie położenia światłowodów w Podkowie Leśnej.
 • Sprawy bieżące:
 1. Rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej. Zgodnie z zapisami umowy wykonawcy będą mieli czas na sporządzenie przedmiotu umowy do dnia 31 lipca 2017 r.
 2. Został złożony wniosek na kwotę 957.247,50zł o dofinansowanie w 90% pielęgnacji 3104 drzew wzdłuż wszystkich alejek w Parku Miejskim.
 3. Trwają prace przy usuwaniu samosiejek, które stanowią zagrożenie dla ruchu samochodowego jak również dla pieszych i rowerzystów. Samosiejki wycięto już przy ulicach: Warszawskiej, Głównej, Błońskiej, Myśliwskiej, Akacjowej, Jeleniej.
 4. Wystosowano 4 wnioski do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności czterech nieruchomości zajętych pod ul. Modrzewiową. Mazowiecki Urząd Wojewódzki wszczął w ww. sprawach postępowania.
 5. W dniu 21 stycznia 2017 r. wystosowano dwa zażalenia na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodziskim. Pierwsze zażalenie odnosiło się do przewlekłego prowadzenia postępowania ws. legalności budowy nośników reklamowych na działce przy ul. Gołębiej; drugie zażalenie dotyczyło bezczynności organu, niezałatwienia sprawy w terminie oraz nienależytego wykonywania obowiązków w sprawie wyłączenia z użytkowania budynku położonego przy ul. Cichej 20. Zażalenia zostały przekazane Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
 6. W dniu 28 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. Przedmiotem posiedzenia było opracowanie pn. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna.”
 7. W dniu 1 lutego 2017 r. do Rady Powiatu Grodziskiego wysłano datowaną na 31 stycznia 2017 r. skargę na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodziskim z uwagi na zaniedbania, nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności, naruszenie interesów skarżącego (ogółu mieszkańców Miasta Podkowa Leśna z uwagi na wagę problemu społecznego), brak bezstronności oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwianych spraw przez kierowany przez niego jako kierownika Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodziskim. Wniesiono ponadto o wyciagnięcie konsekwencji służbowych.
 8. W dniu 1 lutego 2017 r. do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wysłano datowaną na 31 stycznia 2017 r. skargę na zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności, interesów skarżącego oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodziskim. Wniesiono ponadto o przeprowadzenie kontroli w ww. Inspektoracie w zakresie przestrzegania prawa, terminowości oraz bezstronności.
 9. Rozstrzygnięto przetarg na sprzątanie  Miasta Podkowa Leśna w roku 2017 r. Firma, która wygrała przetarg to ADMAR  z Pruszkowa.
 10. Przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych węglowych na gazowe dla osób fizycznych w domach prywatnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Osoby zainteresowane mogły się zgłaszać do Urzędu Miasta do w terminie do dnia 03 lutego 2017 r. Zgłosiło się 8 zainteresowanych.

IV Inne:

 • 16 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji projektowych budowy ulic: Warszawskiej (na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Słowiczej), Szpaków, Wróblej (na odcinku od ul. Sokolej do ul. Jaskółczej), Kukułek, Błońskiej (na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej), Helenowskiej (na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej), Sarniej.
 • 26 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji projektowych ulic: Sasanek, Głogów (na odcinku od ul. Sasanek do ul. Irysowej), Storczyków (na odcinku od ul. Jana Pawła do ul. Kwiatowej),;
 • 26 stycznia 2017 roku Rada Miasta Milanówka przychyliła się do podjęcia działań nad wspólnym utworzeniem przez Milanówek oraz Podkowę Leśną PSZOK na terenie miasta Milanówka.
 • 2 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie kablowania napowietrznych linii niskiego napięcia w mieście Podkowa Leśna.
 • 4 lutego 2017 roku w Sali ratuszowej Pałacu kultury i Nauki odbyło się spotkanie gospodarzy gmin województwa mazowieckiego w sprawie przyłączenia tych gmin do miasta stołecznego Warszawy. Analogiczne spotkanie odbyło się również w Legionowie w dniu 6 lutego 2017 roku.

Zaproszenia:

 • 9 lutego 2017 roku w godzinach na peronie 1 stacji WKD Podkowa Leśna Główna odbędzie się uroczyste przekazanie do eksploatacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

Dodaj komentarz