30 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 27 października  – 30 listopada 2017 roku

 1. Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 15 zarządzeń.  Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. powołania komisji przetargowych, zmian budżetowych miasta, a także spraw związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości gminnych.

 1. Spotkania między sesjami, m.in.:
 • Dyrektorem PGE Rejon Energetyczny P-ków w/s warunków technicznych i kablowania sieci nn w Podkowie Leśnej
 • Spotkanie z Dyrektorami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych
 • Marszałkiem Województwa p. Adamem Struzikiem
 • Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą
 • Burmistrzem gm. Brwinów Arkadiuszem Kosińskim
 • Z dyr. Powiatowego Zarządu Dróg Magdaleną Podleśną
 • Przemysławem Bryksą Dyrektorem zespołu ds. prawa samorządowego z Kancelarii Prezydenta RP
 • Spotkanie z członkami zarządów korporacji samorządowych
 • Spotkanie z Burmistrzem gminy Brus
 • Sprawy bieżące:
 • Zlecono wykonanie naprawy i doszczelnienia dachu w budynku hali sportowej Zespołu Szkół przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej.
 • Zlecono naprawę obróbek blacharskich w budynku Miejskiej Biblioteki
 • Zlecono naprawę i doszczelnienie dachu w budynku CKiIO
 • Zawarto umowę na realizację zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Podkowa Leśna.
 • Ścieżki rowerowe : po przeprowadzonej procedurze przetargowej, wpłynęła 1 oferta od firmy MKL-BUD Michał Lulis ul. Joliot – Curie 19/35, Warszawa na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych – odcinek od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej.  Obecnie oferta badana jest co do zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 • W dniu 14.11.2017 r. ogłoszono dwa przetargi na realizację zadań:

-„Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Paproci w Podkowie Leśnej (odcinek nieutwardzony o długości 520m).” Wpłynęło 5 ofert, wszystkie w kwotach powyżej przewidzianego budżetu.

-„Przebudowa ulicy Topolowej w Podkowie Leśnej.” Wpłynęły 3 oferty.

 • W dniu 20.11.2017 r. zawarto umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej – Etap I.” Wykonawca: MKL-BUD Michał Lulis ul. Joliot – Curie 19/35, Warszawa. Wykonawca wyłoniony w 3 postępowaniu
 • W dniu 27.11.2017 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania – wykonanie termomodernizacji dwóch budynków: Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz budynku komunalnego, ul. Jaworowa 13. Wykonawca wyłoniony w 4 postępowaniu.
 • Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą zadania „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna” – Orange Polska. Wpłynęło 8 ofert.
 • Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do toalety miejskiej.
 • Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na przebudowę rowu melioracyjnego wzdłuż ul. Bukowej.
 • Zlecono oczyszczenie dna rowu melioracyjnego w Parku Miejskim na odcinku –„staw” – tory WKD.
 • Przeprowadzono postępowanie i zlecono wymianę uszkodzonych urządzeń monitoringu SUW.
 • Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie oświetlenia oraz monitoringu parkingu Park&Ride.
 • Ogłoszono postępowanie w celu wyłonienia usługodawcy na zadanie pod nazwą:

– „ Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych, bezpańskich, powypadkowych zwierząt z terenu miasta Podkowa Leśna na rok 2018”.

– „Humanitarne wyłapywanie, odławiane bezdomnych (bezpańskich) zwierząt (psy, koty) z terenu miasta Podkowa Leśna na rok 2018.”

– „Świadczenie usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Miasta Podkowa Leśna w 2018r.”

– Wykonanie projektu i przyłącza do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej.

 • Kontynuowane są prace związane z wymianą wodomierzy.
 • Ogłoszono przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. Brwinowskiej 30.
 • Rozstrzygnięto przetarg na nieruchomość przy ul. Helenowskiej 23 – nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Następnie ogłoszono kolejny przetarg na nieruchomość przy ul. Helenowskiej 23. Przetarg odbędzie się 26. 01.2018r.
 • Rozstrzygnięto zapytanie cenowe na sporządzenie ekspertyzy technicznej dla Willi Jókawa przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Zapytanie po aktualizacji ponowiono.
 • Podpisano umowy z mieszkańcami (11) Podkowy Leśnej na zakup oraz dostarczenie pieców w ramach uczestnictwa w projekcie „Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów w Mieście Podkowa Leśna poprzez modernizację kotłowni”.
 • Firma Eskar prowadząca sklep Carrefour przy ul. Jana Pawła II 3 poinformowała Urząd Miasta, że nie będzie kontynuowała działalności i z dniem 30 listopada zamyka sklep. W związku z prośbą przedsiębiorcy o możliwość odstąpienia od naliczania czynszu w grudniu, podjęto decyzję o przychyleniu się do wniosku dzierżawcy.
 • Zawarto umowę użyczenia lokalu w budynku przy ul. Kościelnej 3 na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3. Umowa użyczenia obowiązuje do 31. 05. 2018 roku.
 • Na bieżąco są przeprowadzane prace dotyczące pielęgnacji i wycinki drzew w pasach drogowych Miasta Podkowa Leśna oraz ustaleniach numeracji porządkowej w Mieście Podkowa Leśna. Prace są na ukończeniu, złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW o częściowe rozliczenie dotacji.
 • Trwają bieżące prace związane ze sprzątaniem miasta i grabieniem liści.
 • Udrożniono przejazd w ulicy Leśnej.
 • Wykonano rozbiórkę płotu z elementów betonowych, zlokalizowanego wzdłuż torów WKD, na wysokości MOK.
 • Zlecono wykonanie dodatkowego wyjścia – furtka z odcinkiem chodnika na terenie MOK na ulicę Iwaszkiewicza.
 • Zebrano oferty i zlecono prace rozbiórkowe fundamentów na terenie MOK.
 • Dokonano protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na budowę na zadanie : Przebudowę zbiornika wodnego na rzece Niwce – rowie melioracyjnym RS-11. Wykonawca: MKL-BUD Michał Lulis.
 • Po dokonaniu możliwości budżetowych i dokonaniu przesunięć zarządzeniem finansowym Burmistrza, przystąpiono do naprawy dróg nie posiadających nawierzchni utwardzonej , przy użyciu kruszywa kamiennego w ilości 150 ton.
 • Zamontowano dekoracje świąteczne (na latarniach oraz na skwerze przy stacji Podkowa Główna).
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów w Warszawie wydał pozytywną decyzję na wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych pod dokończenie przebudowy ul. Iwaszkiewicza i budowę zawrotki. Należność za wyłączenie gruntów z produkcji wyniesie 9 178,07 zł; dodatkowo przez 10 lat Miasto uiszczać będzie opłaty roczne.
 • Trwają prace związane z kablowaniem linii oświetleniowej kablowania
 1. ul. Modrzewiowa, Kwiatowa (Paproci-Parkowa) strona wschodnia oraz (Sasanek-Storczyków), Iwaszkiewicza, Topolowa, Jodłowa. Lipowa i na terenie Parku Miejskiego
 • Zakończono prace związane z przebudową ulicy Głównej (Lotnicza – Błońska)
 • Trwają prace wykończeniowe przy budowie parkingu P&R
 • Trwają nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z projektem nasadzeń zastępczych na terenie P&R. W sumie zostanie wsadzonych 66 drzew i prawie 50 krzewów.\
 • trwają prace przy przebudowie ulicy Cichej na odcinku ul. Bukowa – ul. Leśna oraz ulicy Storczyków na odcinku Jana Pawła II – Kwiatowa
 • W ramach polsko-norweskiej platformy współpracy miasto kupiło i ustawiło przed Urzędem Miasta oraz w szkole samorządowej pojemniki na odpady elektroniczne (IT), wzorowane na norweskim systemie Safedrop.
 • Rozpoczęto budowę Młodzieżowej Strefy Aktywności – Street Workout na terenie MOK.
 • Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące zakupu i montażu dodatkowych urządzeń na terenie skatepark
 • Wykonano dodatkowe oświetlenie terenu MOK – 3 nowe latarnie oraz usunięto pozostałości po starych słupach energetycznych/oświetleniowych które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa
 • Zakończono budowę ogrodzenia boiska przy szkole na ul. Wiewiórek. Pozostały do zamontowania piłkochwyty.
 • Trwają prace przy montażu dodatkowego oświetlenia na ulicach w miejscach zacienionych. (zgodnie z informacją, którą podałem w poprzednim sprawozdaniu – dotyczy to 30 punktów).
 • W związku z prowadzonymi od kilku miesięcy rozmowami z Zarządem Powiatowym Dróg  w sprawie budowy „zmiany świateł”  przy szkole oraz budowy chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Brwinowskiej  informuję, że wykonawca na przebudowę sygnalizacji został wyłoniony przez Zarząd w pierwszych dniach wrześniu z terminem budowy do 15 grudnia, projekt zadania został wykonany wcześniej, zaś projekt na budowę chodnika wraz z przejściem został po akceptacji naszego miasta uzgodniony i czeka na realizację. Wartość kosztorysowa 100.000,00 zł
 1. Inne
 • Podkowa Leśna została wyróżniona tytułem „Najbardziej innowacyjnej jednostki samorządowej w Polsce” w kategorii wszystkich gmin miejskich i miejsko-wiejskich XIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” –  dobrze zarządzanych gmin. Poza tym w tym samym rankingu Miasto Podkowa Leśna znalazło się na 7 miejscu najlepiej zarządzanych gmin w kraju w swojej kategorii i tym samym awansowało z miejsca 20.
 • Podkowa Leśna otrzymała wyróżnienie – „Symbol Polskiej Samorządności 2017”.
 • Podkowa Leśna zajęła 1 miejsce wśród gmin miejskich na Mazowszu w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. To skok z zeszłorocznego 5 miejsca. To też daje bardzo wysoką 26 pozycję w Polsce.
 • Miasto otrzymało podziękowania od Burmistrza Brus za pomoc finansową udzieloną gminie, dotkniętej skutkami sierpniowej nawałnicy.
 • Odbyło się Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych (uczestniczyli przedstawiciele 3 organizacji).
 • W dniach 09.11.2017 oraz 23.11.2017 r. odbyły się spotkania konsultacyjne organizowane w ramach procesu konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Tematami spotkań były: parametry, wskaźniki i warunki zagospodarowania terenu, przestrzeń publiczna i infrastruktura.
 • W dniu 27.11.2017 r. odbyły się warsztaty dla młodzieży klasy gimnazjalnej w ramach konsultacji społecznych w zakresie Studium. Młodzież przedstawiała swoje pomysł na miasto w formie komiksów. Zostały również przeprowadzone ankiety wśród młodzieży.
 • Zakończono zapisy na zabiegi rehabilitacji leczniczej refundowane przez Miasto do wysokości 200 zł na osobę. Do dnia 27.11.2017 r. wydano 60 potwierdzań uprawnienia do korzystania ze świadczenia, osobom, które zgłosiły się ze skierowaniem od lekarza. Łączna wartość świadczeń wyniosła 12.000 zł.
 • W dniu 4 listopada b.r. odbył się w ramach Maratonu Miast Ogrodów V bieg Noc Sto Nogi
 • W listopadzie odbyły się Mistrzostwa powiatu grodziskiego w koszykówce, gdzie młodzież z Podkowy zajęła VI m-ce.
 1. Zaproszenia:
 • „Eko-mikołajkowy turniej karate tradycyjnego”, który odbędzie się na hali sportowej w Podkowie Leśnej 2 grudnia 2017r.
 • Mikołajki dla Dzieci – 2 grudnia r. godz. 14.00
 • Uroczyste „odpalenie” choinki miejskiej – 2 grudnia 16.30 w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
 • Spotkanie burmistrza z mieszkańcami w/s światłowodów – 7 grudnia o 18.30 w szkole.

 

Dodaj komentarz