Psy wyprowadzamy na smyczy

Na ostatniej sesji został przyjęty uchwałą nowy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna. W stosunku do obowiązującego zaszły zmiany dotyczące odbioru śmieci, ale też nastąpiła bardzo istotna zmiana odnosząca się do wychodzenia z psami.

Zapis w &13.pkt.2 , który zaproponowałem w regulaminie brzmiał: „Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy prowadzić psa na smyczy lub w kagańcu, a psy z tzw. „listy psów zaliczanych do agresywnych” na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, głównie poza ścisłymi centrami, pod warunkiem, że właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem”.

Natomiast wolą Rady Miasta został zamieniony na:

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy prowadzić psa na smyczy, a psy z tzw. „listy psów zaliczanych do agresywnych” na smyczy i w kagańcu”.

A to oznacza, że zawsze na spacerze należy trzymać psa na smyczy bez względu na wielkość, rasę itd. Regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018.

Uchwała została wysłana do wojewody. Może się też zdarzyć, że Wojewoda Mazowiecki,  uzna, że zakaz jest zbyt daleko idący, bowiem zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Co nie jest równoznaczne z trzymaniem psa na smyczy. I wtedy uchwałę uchyli, o czym zostaniemy poinformowani.

Dalsze paragrafy regulaminu związane z psami pozostają bez zmian:

Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) psów u których występują przeciwwskazania anatomiczne lub zdrowotne, potwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczcezdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu,

2) psów wykorzystywanych do celów specjalnych,

3) psów-opiekunów osób niepełnosprawnych.

  1. Dopuszcza się utrzymywanie psów bez uwięzi na nieruchomościach ogrodzonych w stopniu uniemożliwiającym ich samodzielne wydostanie się na zewnątrz i swobodny dostęp osób trzecich.
  1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich mieszkań i nieruchomości. Ograniczenie to nie dotyczy psa osoby niepełnosprawnej.

 

Dodaj komentarz