8 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI  26 czerwca 2015 r. – 30 lipca 2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostały wydane 33 zarządzenia dotyczące m.in.:
  • Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na przebudowę ulicy Akacjowej (na odcinku Wschodnia – Sosnowa);
  • Zmian w budżecie (przesunięcia w dziale oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna) oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  • Powołania komisji do przeprowadzenia wyboru kandydatów na stanowiska: Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej, do Sekretariatu oraz Skarbnika Miasta;
  • Cofnięcia upoważnień dotychczasowemu Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Wydania upoważnień nowemu Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Wydania upoważnień pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych;
  • Przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały Pani Bożenie Tomaszek;
  • Zasad refundowania kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół;
  • Wydania upoważnień pracownikom urzędu dotyczących referendum ogólnokrajowego;
  • Powołania komisji do spraw archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP w 2015 r.;
 2.  Organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • W wyniku rozstrzygniętych procedur naboru na stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej wybrano Panią Joannę Kasprowicz,
  a na stanowisko Inspektora w Sekretariacie Burmistrza wybrano Panią Justynę Cierniak.
 • Od 1 lipca 2015 r. rozpoczęła pracę Pani Ewa Zalewska na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami na stanowisko Skarbnika Miasta.
 • Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Grodzisku Mazowieckim przeprowadziło kontrolę ogólną w naszym archiwum zakładowym. Z ustaleń wynika, że archiwum nie może funkcjonować w obecnej formie, w pomieszczeniach piwnicznych, konieczne jest znalezienie pomieszczeń na dokumenty.
 • 11 marca 2015 r. złożyliśmy do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa nowej strony internetowej miasta Podkowa Leśna oraz powiązanego z nią Biuletynu Informacji Publicznej wraz z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych”.
  24 lipca 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę rankingową projektów, które otrzymają dofinansowanie. Podkowa Leśna otrzymała b. wysoką ocenę punktową (73,20) i znalazła się na 11 miejscu listy rankingowej na 198 złożonych wniosków. Wartość  projektu to 43 050,00 zł, a kwota dofinansowania to 34 440,00 zł
 • 3. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów:

W ramach Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacyjnej” aktualnie ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Projekty około 7 km dróg mają powstać do 31 marca 2016 r. Dokumentacja ma dotyczyć przebudowy dróg na terenie gminy Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna. Jej zakres na terenie miasta Podkowa Leśna obejmie odcinek ul. Letniskowej o długości 30 m (od granicy z Podkową Leśną w kierunku zachodnim) we wsi Owczarnia oraz ul. Gołębiej (na odc. od ul. Warszawskiej – DW719 do ul. Zachodniej), ul. Zachodniej i ul. Sokolej w Podkowie Leśnej. Długość ulic przeznaczonych do przebudowy to ok. 2,0 km.

Do dnia dzisiejszego w ramach wspólnego projektu PTO rozstrzygnięto postępowania przetargowe ( poza działaniami organizacyjnymi i promocyjnymi oraz nie dotyczącymi Podkowy Leśnej ) dotyczące:

 1. Inwentaryzacji urządzeń wodnych na terenie PTO
 2. Opracowania koncepcji całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin PTO
 3. Wykonania pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach objętych analizami
 4. Wykonania Studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na terenie PTO
 5. Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych wzdłuż trasy 719
 6. Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD
 7. Opracowania strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń
 8. Opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ulicy Szkolnej w Żółwinie
 1. Badania przesiewowe: spośród 2042 osób uprawnionych do skorzystania z bezpłatnych badań przesiewowych, zapisały się 324 osoby w tym: 186 kobiet i 138 mężczyzn, co stanowi 16% grupy 40+. Faktycznie badania w Szpitalu Zachodnim wykonały 285 osoby. W oparciu o dane statystyczne uzyskane z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej informuję, że 21,7 % osób skierowano do dalszej diagnostyki.

Z tytułu wykonania umowy na wykonanie badań miasto poniosło wydatek w wysokości 35.575 zł.

Spotkania  pomiędzy sesjami:

 •  mediacje – roszczenia podwykonawców w/s budowy szkoły
 •  rozstrzygnięcie konkursu urbanistycznego „Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej”
 • spotkanie z Wojewodą Mazowieckim, Jackiem Kozłowskim,
 • panel ekspertów zorganizowany przez NIK dotyczące bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu.
 • spotkanie z vice Burmistrzem Brwinowa Sławomirem Walendowskim i Prezesem Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dotyczące planów budowy SUW na terenie Żółwina i Owczarni, regulacji wzajemnych umów o zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków, systemu zbiorowego odbioru odpadów.
 •  spotkanie z Dyrektor PUP w/s wykorzystania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, staży i zatrudniania pracowników do prac interwencyjnych.
 • mediacje – roszczenia podwykonawców w/s budowy szkoły
 • spotkanie z władzami Łucka w obwodzie wołyńskim na Ukrainie oraz organizacją Automajdan. W delegacji uczestniczył również Zbigniew Bujak – działacz opozycyjny i współtwórca Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Rozmowy dotyczyły szeregu rozwiązań systemowych, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie tworzenia świeżej demokracji na Ukrainie.
 • spotkanie Komitetu Monitorującego RPO województwa Mazowieckiego
 • spotkanie ze Starostą Grodziskim, Markiem Wierzbickim i pracownikami Wydziału Komunikacji starostwa dotyczące stosowania organizacji ruchu na terenie miasta,
 • posiedzenia zarządu Unii Miasteczek Polskich – omówienie strategii działania oraz wyznaczenia delegatów do komisji wspólnych rządowo-samorządowych : infrastruktury i finansów
 • udział w obchodach święta Policji w Grodzisku Mazowieckim
 • spotkanie z prof. Ryszardem Krystkiem z-cą Dyrektora ds. Naukowych z Instytut Transportu Samochodowego
 • spotkanie z przedstawicielem ORANGE dot. rozbudowy i wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej, rozbudowy sieci światłowodów, wykorzystania jej na potrzeby monitoringu itp.

Inwestycje:

 1. Budynek komunalny przy ul. Orlej – zakończono prace, zgłoszono budynek do odbiorów
 2. Bukowa – wykonano progi zwalniające na odcinku Topolowa-Grabowa. Rozpoczęto przebudowę drogi na odcinku Grabowa –Podleśna.
 3. Akacjowa (Wschodnia- Sosnowa) otworzono oferty na wykonanie ww odcinka ulicy.
 4. Trwa procedura zbierania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach uporządkowania węzła Jałowcowa/ Reymonta w ramach, której wykonane zostaną poniższe opracowania:
 • ul. Jałowcowa trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów zwalniających (projekt w trakcie zatwierdzeń w Starostwie Grodziskim).
 •  przebudowa połączenia ulic Lipowej- Bukowej- Sosnowej –Topolowej     (rondo)
 • przebudowa ul. Bukowej na odcinku Lipowa-Reymonta
 • przebudowa ulicy Jodłowej
 • przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego
 • projekt organizacji ruchu dla całego rejonu z podziałem na poszczególne zadania.
 • Przedszkole – podpisano umowę i rozpoczęto prace przy remoncie odtworzeniowym wejścia głównego budynku wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.
 • Szkoła – podpisano umowę i rozpoczęto wykonanie napraw i zabezpieczeń ścian określonych w wykonanym wcześniej opracowaniu.

Sprawy bieżące

 1. W dniu 14 lipca 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności rozbiórki dwóch nielegalnie instalowanych wielkogabarytowych, podświetlanych tablic reklamowych, usytuowanych u zbiegu drogi 719 oraz ulicy Gołębiej.
 2. Uregulowany został stan prawny ulicy Wiązowej.
 3. Wykonano remont uszkodzonych elementów orynnowania w budynku przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej.
 4. Oddano do realizacji wykonanie dwóch projektów pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 i budynku L.O. przy ul. Wiewiórek 2/4 w Podkowie Leśnej.
 5. Podpisano umowę na wykonanie prac gwarantujących spełnienie wymagań przepisów ochrony przeciwporażeniowej i poprawę bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń w przepompowniach ścieków w Podkowie Leśnej z wykonaniem elektrycznych pomiarów ochronnych powykonawczych potwierdzających skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
 6. Podpisano umowę na realizację przebudowy odcinka rowu Rs 11/19 w ok. ul. Myśliwskiej. Przebudowa polega na umocnieniu płytami betonowymi skarp i dna rowu.
 7. Zebrano oferty na wykonanie prac bieżącego utrzymania i konserwacji rowów na terenie miasta oraz uprzątnięcia stawu w Parku.
 8. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę na „Budowę zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowie Leśnej”
 9. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Podkowa Leśna.
 10. Wykonano prace porządkowe na terenie cmentarza
 11. Trwa testowanie programu do obsługi cmentarza.
 12. Uprzątnięto groby Powstańców w Lesie Młochowskim.
 13. Zakończono prace na ul. Warszawskiej polegające na wykonaniu nasadzeń – według „projektu zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej w Podkowie Leśnej Pracowni Projektowej URBIOSIS”.
 14. Zakończono prace na ul. Bukowej polegające na wykonaniu nasadzeń – na odcinku ul. Jaworowa ul. Wschodnia
 15. Urząd Miasta Podkowa Leśna otrzymał pozwolenia na budowę projektu budowlanego zamiennego zagospodarowania terenu Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej – trwają prace przygotowawcze nad przystąpienie do przetargu na realizacje inwestycji.
 16. Zbieramy oferty na wykonanie PGN wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie z WFOŚ
 17. Wykonano analizę możliwości zwrotu podatku VAT
 18. Zlecono aktualizację dokumentacji dot. oświetlenia miasta wraz z wykonaniem analizy ekonomicznej efektywności możliwych rozwiązań technicznych
 19. Zebrano oferty na wykonanie analizy oszczędności budżetowych z tytułu redukcji z umów opłat za tak zwaną pasywną energię.

Dodaj komentarz