Absolutorium. 7 sprawozdanie z pracy burmistrza.

25 maja 2015r. odbyła się sesja Rady Miasta, na której jednogłośnie podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi – za co dziękuję.

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 28.05.2015 – 25.06.2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń m.in.:
  • Powołanie komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań:

– na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

– budowę miejskiego systemu informacji kulturalnej (SIM),

 • Zmian w budżecie (przesunięcia w dziale oświata i wychowanie, nagrody na konkurs urbanistyczny),
 • Powołanie jury konkursu urbanistycznego „Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej”. 1.06.2015 r. dokonano oceny prac.
 1. Organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • W wyniku rozstrzygniętego naboru na wolne stanowisko, zatrudniono Panią Magdalenę Sitko, która będzie się zajmowała promocją miasta, współpracą
  z organizacjami pozarządowymi i strategią miasta.
 • Grupa pracowników urzędu uczestniczyła w bezpłatnych szkoleniach – instruktażach w zakresie Systemów Dziedzinowych w ramach realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach”.
 • Zawarto umowę o świadczenie usług doradztwa podatkowego w celu oceny możliwości odzyskania przez miasto od urzędu skarbowego podatku VAT.
 • Zawarto umowę na usługi doradcze w zakresie przeglądu sposobu dokonywania wydatków rzeczowych miasta w latach 2013 – 2014, a dla inwestycji rozbudowa szkoły za cały okres jej realizacji. Wypracowane zostaną również rekomendacje w zakresie procedur zakupowych i sposobu ponoszenia wydatków.
 1. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów:

W ramach Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacyjnej” 16 czerwca br. odbyło się spotkanie Partnerów Projektu. Aktualnie trwają procedury przetargowe dotyczące zamówień dokumentacji projektowo-kosztorysowych m.in. tras rowerowych, budowy cmentarza komunalnego (Żółwin), zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych, inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń.

 1. Badania przesiewowe – wykorzystanie pakietów:

12 czerwca 2015 r. podpisano aneks nr 2 do umowy ze Szpitalem Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w sprawie przedłużenia terminu badań przesiewowych w kierunku wykrywania nowotworów złośliwych.

324 mieszkańców Podkowy Leśnej, którzy ukończyli 40. rok życia i pobrali w marcu br. pakiety na wykonanie badań laboratoryjnych, a nie zdążyli ich wykonać do 15 czerwca (jest to 55 osób), mają możliwość wykonania ich do 30 czerwca 2015 r. Następna taka akcja zaplanowana jest na 2016 rok.

Spotkania Burmistrza w okresie: 28.05.15 r. – 25.06.15 r.

 • spotkanie z prezesem Zarządu WKD,
 • spotkanie z Naczelnik US
 • spotkanie ZIT WOF w/s kształtu kryteriów strategicznych oceny i zaliczenia projektów,
 • XI Festiwal Otwarte Ogrody
 • spotkanie dot. kortów tenisowych na terenie miasta
 • dotyczące projektu oświetlenia miasta
 • z prezesem MarcPol reklamy, plan miejscowy, rów, współpraca z miastem
 • z firmą odzyskującą VAT
 • V Forum Energetyczne
 • spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w/s wykorzystania budynku posterunku i współpracy
 • posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds Samorządu Terytorialnego
 • spotkanie z dyrektorem TVP
 • mediacje – sprawa dotycząca budowy szkoły
 • warsztaty Partnerów projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w Brwinowie,
 • posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT WOF

Inwestycje:

 1. Budynek komunalny przy ul. Orlej – wykonano tynki wewnętrzne, wylewki, trwają prace wykończeniowe
 2. Bukowa – odcinek Grabowa-Podleśna – rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę.
 3. Akacjowa (Warszawska- Sosnowa) wykonano badania istniejącej nawierzchni tłuczniowej pod kotem przydatności do wykorzystania jako podbudowy zasadniczej pod nawierzchnię docelową.
 4. Organizacje ruchu – trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów spowalniających (projekt złożony do zatwierdzenia w Starostwie Grodziskim).
 5. Zaproszenie do składania ofert na wprowadzenie stałej organizacji ruchu w ulicy Reymonta na odcinku ul. Jana Pawła II (droga powiatowa) do ulicy Żeromskiego w Podkowie Leśnej” i budowę progów spowalniających zgodnie z projektem.
 6. Przedszkole –- wykonano nawierzchnie antypoślizgowe z granulatu kauczukowego na opaskach przy przedszkolu miejskim.
 1. Zlecono i rozpoczęto procedurę przetargową na „Budowę zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowie Leśnej.

Sprawy bieżące

 1. Trwają prace na ul. Warszawskiej polegające na wykonaniu nasadzeń – według „projektu zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej w Podkowie Leśnej Pracowni Projektowej URBIOSIS”.
 2. Zostały posadzone kwiaty sezonowe na terenie Podkowy Leśnej.
 3. Zostały zakończone prace saperskie na terenie Lasu Młochowskiego – informacja od Nadleśnictwa Chojnów.
 4. W dniu 16 czerwca 2015 r. pracownicy Urzędu Miasta Podkowa Leśna wykonali opryski środkiem Wild Stop Plus odstraszającym zwierzęta, aby ograniczyć migracje dzików na teren miasta.
 5. Trwają wymiany pomp i naprawy innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia stałego dostarczenia wody mieszkańcom.
 6. Został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna na okres od 01 lipca 2015 roku do 31.grudnia 2016 roku. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) tj. „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki z firmą Eko-Hetman.
 7. Wraz z policją rozpoczęliśmy akcję prewencyjną „żółta kartka” dla kierowców, którzy niezgodnie z przepisami zaparkowali samochody.

Spotkania z mieszkańcami:

27.05.15r. System wywozu śmieci – proponowane zmiany. Zapory na przejazdach WKD.

 1. 06.15r. Bezpieczeństwo w Podkowie Leśnej – spotkanie z kierownikiem posterunku.

Dodaj komentarz