Budżet partycypacyjny

W bieżącym roku kontynuujemy prace nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego. Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostają poddane pod głosowanie wszystkich podkowian. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych. Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest włączanie obywateli w procesy decyzyjne, ich uczestnictwo w dyskusji nad ważnymi dla nich sprawami  w podejmowaniu istotnych decyzji, a także edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych oraz bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi i priorytetami inwestycyjnymi.

W 2015 r. odbyły się dwa spotkania, na których przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze przybliżono mieszkańcom pojęcie budżetu partycypacyjnego oraz inicjatywy lokalnej w Podkowie Leśnej. Pod koniec roku 2015r. Rada Miasta Uchwałą nr 89/XVII/2015potwierdziła wolę przystąpienia do prac nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego dla Miasta Podkowa Leśna. Obecnie w dokładnym procesie przygotowania i wprowadzenia takiego narzędzia, jakim jest budżet partycypacyjny w Podkowie Leśnej będzie uczestniczyła Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, która ma doświadczenie w przeprowadzaniu takich projektów.
31 marca 2016r. na spotkaniu z mieszkańcami  w ramach realizacji budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej odbyło się spotkanie osób, które wyraziły chęć pracy w Zespole ds. budżetu partycypacyjnego.

Grupa liczy 16 osób i składa się z 10 mieszkańców, 3 radnych wytypowanym przez następujące Komisje Rady Miasta: Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych i 3 urzędników, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta, do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w mieście na 2017 rok, monitorowania i wspierania przebiegu budżetu oraz promowanie działań podejmowanych w ramach budżetu. Członkowie Zespołu ze strony społecznej nie będą pobierali wynagrodzenia za pracę. Praca zespołu odbywać się będzie na spotkaniach otwartych, w których mogą uczestniczyć wszyscy chętni mieszkańcy (tyle, że bez prawa głosowania).

Efektem pracy zespołu ma być przyjęty przez organy władzy regulamin budżetu partycypacyjnego. Szacujemy, że od 1 kwietnia do 31 maja 2016 r. odbędą się 4 warsztaty (ok. 3 godz.) oraz co najmniej 10 spotkań do połowy września 2016 r. Termin zakończenia prac Zespołu – połowa września 2016 r.

 

Dodaj komentarz