Finanse miasta cz.2

Codzienne zarządzanie miastem, to też działania z pozoru niewidoczne, które w perspektywie czasu materializują się w postaci nowych inwestycji lub zwyczajnie lepszych usług społecznych dostarczanych mieszkańcom.

Wykres pokazuje stan finansów na wejściu i wyjściu. Zadłużenie miasta spada, koszt utrzymania administracji (urzędu) spada, pomimo prowadzonych dużych inwestycji zwiększonych wydatków.

Początek kadencji i pierwsze całe dwa lata to nie były tylko działania mające na celu racjonalizację finansów czy szukanie i wnioskowanie o różnego rodzaju dofinansowania zewnętrzne.

To szukanie oszczędności na każdym kroku, od opłat bankowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych po oszczędności w rachunkach za energię elektryczną. To ciągłe przemodelowanie budżetu, z budżetu zachowawczego, nie rozwojowego, gdzie wydatki na inwestycje są dużo niższe, niż wydatki na utrzymanie administracji, po budżet rozwojowy.

Na samym początku  musiałem zmierzyć się z 11 sprawami sądowymi  jakie wytoczyli jeszcze w poprzedniej kadencji przeciwko miastu nie tylko podwykonawcy budujący szkołę samorządową, ale i syndyk masy upadłości po generalnym wykonawcy, który ogłosił bankructwo.

Bilans spraw sądowych dotyczących budowy szkoły samorządowej:

  • 11 spraw sądowych
  • 4 wyroki w tym 3 w apelacji oraz 7 ugód zawartych w trakcie mediacji
  • Roszczenia w sumie na kwotę 2.957.643.02, wypłacone odszkodowania 2.350.555,38 w tym koszty sądowe i odsetki – 704,42 zł
  • Gdybyśmy nie prowadzili mediacji to do momentu podpisania ugód odsetki i koszty stanowiłyby kwotę  większą o ponad 1.500.000,00 zł

A te sprawy nie były jedynymi. Trzeba było uregulować  spore kwestie finansowe za dokumentację P&R, koncepcję organizacji ruchu dla Podkowy Leśnej, dokumentację techniczną ulicy Kwiatowej czy projekt traktu spacerowego na odcinku WKD Główna Parów Sójek. Wszystkie te sprawy zakończyły się w mediacjach. W przypadku tych zleconych i wykonanych prac,  miasto także wcześniej uchylało się od odpowiedzialności finansowej.

Dużym zagrożeniem były też roszczenia za działki zajęte przez miasto pod drogi. Na samym początku kadencji starosta grodziski wydał dwie decyzje za 3 działki drogowe o łącznej powierzchni 1448 m² za które mieliśmy w/g ówczesnej wyceny wypłacić prawie 520 tyś złotych odszkodowania. Ten poziom wycen na długie lata pogrążyłby miasto w długach i maraźmie inwestycyjnym. Udało się jednak temu zapobiec.

Wszystkich wniosków o odszkodowanie za zajęcie pasów drogowych było 57. Przybliżona powierzchnia pasów drogowych, co do których właściciele wystąpili z roszczeniem to ok. 20 000 m2.

Wpłacone odszkodowania do końca 2014r.:

Należy zwrócić uwagę na wartość odszkodowań w stosunku do metrów.

2006r. – 564 m2 – zrealizowano 1 wniosek

2014r.- 2616 m2 – zrealizowano 3 wnioski

Liczba działek zajętych pod drogi, objętych wnioskami o odszkodowani-e, których stan prawny został uregulowany Łączna powierzchnia nieruchomości w m2 Łączna wysokość kwot wypłaconych z tytułu roszczeń za drogi (w tym: kwoty ustalone w decyzjach administracyjnych oraz w drodze negocjacji) Średnia cena z m2 Liczba wniosków Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które zostały złożone do Wojewody Mazowieckiego
do 31.12.2014 r. 6 3180 885.360,00 zł* 278,42 zł 0
od 01.01.2015 r. 16 5095 372.825,33 zł 73,17 zł 33**

*Jest to łączna wartość odszkodowań, których wysokość ustalono w decyzjach administracyjnych. W ww. kwocie nie ujęto odsetek karnych za nieterminową wypłatę.

** Kolejne 5 wniosków jest w przygotowaniu. W czerwca/lipcu wystąpiliśmy do starostwa o wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i do tej pory ich nie otrzymaliśmy. Nie mogę bez nich złożyć wniosku, bo będzie niekompletny.

Zaczęliśmy w tej kadencji także regulować stan prawny innych nieruchomości np. sklepu przy Jana Pawła II oraz terenu przy ulicy Głogów i Irysowej, gdzie przy okazji dobrze prowadzonych spraw sądowych  miasto stało się właścicielem działki na terenie gminy Brwinów o powierzchni prawie 3 tyś metrów kwadratowych.

Ostatni wykres pokazuje wzrost wartości mienia miasta. To wszystko dzięki działaniom urzędu miasta w ciągu ostatnich 4 lat.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2014 roku i sierpień 2018.

 Artykuł o dochodach i wydatkach http://arturtusinski-podkowa.pl/finanse-miasta-cz-1/

Dodaj komentarz