Historia kołem się toczy. Rewitalizacji Parku Miejskiego nie będzie

Moje oświadczenie wygłoszone na sesji Rady Miasta 11.10.2016r.                   

W odniesieniu do skargi na „Zniszczenie zbiornika retencyjnego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym (tzw. Leśnym Parku Miejskim) w Podkowie Leśnej podpisanej przez m.in. troje radnych Rady Miasta Podkowa Leśna: Sylwię Dąbrówkę, Renatę Gabryszuk i Marcina Kalińskiego oraz członków ich rodzin i sąsiadów – skierowanej do Prezesa Zarządu Gospodarki Wodnej dnia 24 sierpnia 2016r.

Poruszę ważną kwestię w kontekście historycznym, na którą należy zwrócić uwagę i nad którą nie można przejść obojętnie. A mianowicie działania na szkodę miasta trójki w/w radnych.

Podobny haniebny epizod miał miejsce ostatnio w historii Rady Miasta w 2005r., a dotyczył szkalujących i bezpodstawnych skarg radnej Miasta Podkowa Leśna na działania podkowiańskiego samorządu. Skargi te kilka lat temu doprowadziły do utraty dofinansowania na rewitalizację Parku  Miejskiego. Przedstawioną sprawą zajmowała się Rada Miasta, która na sesji w dniu 28.04.2005 r. podjęła uchwałę, w której wyraziła jednoznaczną dezaprobatę dla działań radnej, uznając je za sprzeczne z interesem wspólnoty samorządowej Podkowy Leśnej, a podniesione zarzuty za nieprawdziwe. W tej sprawie oświadczenie wydał również ówczesny burmistrz.

Dzisiaj 11 lat później, jesteśmy świadkami realizowania podobnego, skandalicznego scenariusza działania wbrew interesowi publicznemu Miasta Podkowa Leśna przez radną Dąbrówkę, radną Gabryszuk i radnego Kalińskiego. Podpisana przez radnych skarga jest bulwersująca i szokująca. Zarzuty sformułowane w piśmie są fałszywe i bezpodstawne. Cechuje je duża doza złej woli, bowiem problemy w nich zawarte były wielokrotnie publicznie wyjaśniane i rozpatrywane na komisjach i sesjach Rady Miasta. Do stawianych zarzutów ustosunkował się też Starosta Grodziski. Wszystkie postawione zarzuty dotyczące stawu po rozpatrzeniu przez uprawnione gremia okazały się bezzasadne (uchwała Nr 120/XX/2016 z 23.03 2016, pismo Starosty Grodziskiego znak WOŚ.6341.04.2016 z dnia 11.02.2016r.,uchwała Nr 167/XXVIII/2016 z 25.08.2016, protokoły i stanowiska Komisji Rewizyjnej). Na żadnym z posiedzeń komisji i sesji w/w radni nie zadawali mi pytań w celu wyjaśnienia sformułowanych zarzutów, nie wnosili też interpelacji w tej sprawie. Natomiast na bieżąco byli informowani m.in. w moich sprawozdaniach na sesjach i spotkaniach dla mieszkańców o podejmowanych działaniach rewitalizacyjnych Parku Miejskiego.

Skarga ta wstrzymała możliwość otrzymania pozwolenia na budowę, co naraziło miasto na znaczne straty i zaprzepaszczenie dotychczas poniesionych wysiłków i kosztów. Spowodowała istotne opóźnienie, a wręcz uniemożliwiła rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych w Parku Miejskim, polegających na remoncie stawu i przepustów. Przygotowany przez urząd wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie na niebagatelną kwotę 50% wartości projektu (prawie 1.600.000zł) nie mógł zostać złożony, a co gorsza pieniądze jakie Miasto mogło otrzymać (z ogromnym prawdopodobieństwem ich uzyskania) na wykonanie prac jeszcze w tym roku – przepadły. Naszego miasta nie stać na wszystkie niezbędne inwestycje, dlatego tak duże znaczenie mają środki zewnętrzne, szczególnie pożądane w formie bezzwrotnych dotacji czy to europejskich czy krajowych. Został stworzy zły klimat wokół Podkowy Leśnej, co może mieć negatywne skutki w naszych dalszych staraniach o uzyskanie pozwolenia na budowę, a co za tym idzie pozyskanie funduszy zewnętrznych.

Na rewitalizację Parku Miejskiego mieszkańcy czekają od lat. Dzisiaj wszyscy: burmistrz, pozostali radni i mieszkańcy razem możemy „podziękować” radnym: Sylwii Dąbrówce, Renacie Gabryszuk i Marcinowi Kalińskiemu, działającym wespół zespół z członkami podkowiańskiego LOP za skuteczne udaremnienie tej inwestycji w tym roku, a kto wie może również w latach następnych. Brak wyobraźni, zła wola, małość nie pozwalająca radnym na dostrzeżenie faktycznego interesu miasta zastopowała jego rozwój, mam nadzieję tylko na jakiś czas.

Szanowni Państwo Radni

Dzisiaj głosowaliście Państwo nad uchwałą budżetową i zdjęciem zarezerwowanych od początku roku środków na realizację tej inwestycji. Inwestycja nie będzie wykonana w ramach tegorocznego budżetu z przyczyn podanych wyżej.

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Z ostatniej chwili: W wyniku wniesionej w/w skargi, dnia 11.10.2016r. przez   Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie została przeprowadzona kolejna kontrola zbiornika retencyjnego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Podkowie Leśnej. Celem było sprawdzenie zgodności z przepisami ustawy Prawo wodne. W zakresie kontroli było przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz utrzymanie wód i urządzeń wodnych. W protokole kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z przeprowadzonymi pracami w obrębie zbiornika.

oswiadczenie1

Dodaj komentarz