Informacja

Pozwalam sobie zamieścić uchwałę, którą Rada Miasta podjęła jednomyślnie  na ostatniej sesji, a która zamyka dywagacje na temat podejmowania przeze mnie innej działalności, niż służba dla miasta. Uzasadnienie do uchwały, ze względu na jego obszerność jest dostępne pod linkiem bip.podkowalesna.pl

Moje wcześniejsze oświadczenie wydane 22 lutego 2016r. w tej sprawie tutaj.

Uchwała nr 122/XX/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw faktycznych do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w zw. z art. 492 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

W wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wszczętego na skutek pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. LEX-I.40.18.2016.AJS, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej (stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały) uznaje się, że Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Michał Tusiński nie naruszył ustawowych zakazów łączenia funkcji burmistrza z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, tj. zakazów określonych w art. 4 pkt 1, 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.), wobec czego stwierdza się brak podstaw faktycznych do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Pana Artura Michała Tusińskiego.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna, zobowiązując go do przesłania Wojewodzie Mazowieckiemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i aktami przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodaj komentarz