Konserwator Zabytków na stałe w urzędzie

Dzisiaj, żeby otrzymać zgodę na podcięcie drzewa, czy wycinkę krzaka musimy przejść całą długą i kosztowną procedurę: część spraw przeprowadzamy w starostwie, część w Warszawie, na wizję lokalną przyjeżdża konserwator z Warszawy. Od lat pojawiają się głosy mieszkańców o potrzebie większej znajomości specyfiki miasta i lokalnych uwarunkowań przez osoby wydające decyzje o wycince lub jej odmowie. Dla mnie podjęcie negocjacji w sprawie powierzenia miastu Podkowa Leśna prowadzenia spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków było zadaniem priorytetowym. Prace nad możliwością wypracowania porozumienia trwały kilka miesięcy, ale przyniosły efekty. I tak 26 listopada na XVI sesji Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła większością głosów uchwałę dotyczącą przejęcia przez Miasto Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Co nam (mieszkańcom) to da w praktyce?

  • ułatwi przejście przez procedurę z zakresu pielęgnacji zieleni w naszych ogrodach
  • Miejski Konserwator Zabytków z zakresu zieleni zabytkowej, pracujący na co dzień w naszym urzędzie będzie zawsze do dyspozycji mieszkańców
  • będzie znał specyfikę Podkowy.
  • umówienie się na spotkanie czy wizję lokalną w ogrodzie nie będzie wiązało się z długim, czasami kilkumiesięcznym oczekiwaniem
  • będzie taniej

Konserwator, wyłoniony w drodze konkursu, przez komisję którą powołuje Wojewódzki Konserwator Zabytków będzie wykonywał te same zadania co obecnie jego koledzy w Warszawie, czyli:

  • Wydawał zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ( w tym drzewa i krzewy owocowe) z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2013 poz.627).
  • Wydawał zezwolenia na pielęgnacje drzew i krzewów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.
  • Opiniował koncepcje zagospodarowania działek dla lokalizacji nowych budynków w zakresie istniejącego drzewostanu zgodnie rozdziałem 8 :zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz parametry wskaźniki i warunki zagospodarowania terenu § 54   Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Miasta –Ogrodu Podkowa Leśna.

Utworzenie samodzielnego stanowiska Konserwatora Zabytków z zakresu zieleni zabytkowej jest niczym innym jak zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanego ogrodnika miejskiego z zakresem obowiązków ustawowych dla Konserwatora Wojewódzkiego pracującego pod nadzorem Burmistrza, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewody. Osoba pełniąca taką funkcję  będzie musiała posiadać odpowiednie wykształcenie, przygotowanie zawodowe i dodatkowe kryteria wymagane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Oczywiście takie rozwiązanie będzie się wiązało z nowymi, dodatkowymi obowiązkami i kosztami dla urzędu, ale przede wszystkim z wielką korzyścią dla mieszkańców i naszej zieleni – wszystkie decyzję będą podejmowane na miejscu w Podkowie. Możliwe będzie także utworzenie rocznych planów utrzymania zieleni w pasach komunikacyjnych naszego miasta, co w sposób znaczący przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości użytkowania naszych dróg.

Takie porozumienia w sprawie powierzenia gminom prowadzenia spraw z zakresu właściwości wojewodów, realizowane przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków mają nieliczne, z reguły duże miasta i powiaty. Przyjęcie i realizowanie przez miasto tych zadań jest wyrazem zaufania do władz samorządowych miasta i odpowiedzią na potrzebę samostanowienia i decydowania lokalnej społeczności. A samo rozwiązanie odpowiada wprost potrzebom mieszkańców naszego miasta.

 

Dodaj komentarz