Kontynuujemy remonty dróg

Ulica Wróbla

W końcu grudnia ubiegłego roku zakończono przebudowę ulicy Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej włącznie ze skrzyżowaniem z Sokolą. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,00 m, chodnik z kostki betonowej od strony zachodniej oraz zjazdy do posesji. Wody opadowe odprowadzone zostały poprzez ściek typu ACO i kanalizację deszczową do podziemnych skrzynek retencyjno – rozsączających. System odwodnienia i zatrzymania deszczówki w miejscu jej opadu, pozwoli na retencjonowanie i późniejsza infiltrację ponad 1413 m³ wód opadowych na rok. Wybudowane zbiorniki podziemne w samej ulicy Wróbla mają objętość ok. 80% objętości stawu w Parku Miejskim przed jego przebudową. W trakcie przebudowy ulicy wykonano likwidację występujących kolizji z infrastrukturą techniczną występującą w pasie drogowym. W zakresie nowej stałej organizacji ruchu wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30km/h., skrzyżowania z ul. Szczygla i Sokolą wykonane zostały jako wyniesione, co stanowi element wymuszenia spowolnienia ruchu podobnie jak i wykonane przewężenie jezdni do 3,00 m w środkowej części odcinka Jaskółcza-Szczygla. W późniejszym terminie planujemy nowe nasadzenia, w tym drzewa w lokalizacjach nie będących w kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, przede wszystkim ze starą siecią gazową.

Ulica Błońska na odcinku od Myśliwskiej do ul. Jeleniej

Roboty budowlane związane z przebudową ulicy rozpoczęte jeszcze w ubiegłym roku zostały na czas niskich temperatur wstrzymane. Dotychczas wykonano w większej części chodnik po stronie południowej oraz zjazdy do posesji z kostki betonowej. Prace będą kontynuowane po ustąpieniu zimy.

Wjazd na teren MOK i ul. Świerkowa

W grudniu ubiegłego roku zakończono przebudowę ul. Świerkowej od ul. Akacjowej do terenu kolejowego. Wykonano tu nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 4,5m. Równolegle przebudowano wjazd na teren MOK i skrzyżowanie ulic Akacjowa – Świerkowa – Modrzewiowa, gdzie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Wody opadowe odprowadzone zostały do studni chłonnych. Przebudowany odcinek stanowi element trasy rowerowej WKD Główna – ul. Podleśna.

Remont chodnika ul. 11 listopada

W grudniu zostały przeprowadzone prace przy odtworzeniu chodnika dla pieszych w ulicy 11 Listopada. Mieszkańcy od kilku lat domagali się wymiany starego chodnika na nowy.

Remont ulicy Brwinowskiej

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim rozstrzygnął przetarg na remont ulicy Brwinowskiej w Podkowie Leśnej. Zakres planowanych prac obejmuje m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej, wymianę części krawężników, regulację pionową studzienek rewizyjnych, regulację pionową kratek ściekowych, ułożenie chodników z kostki betonowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulicy (107 szt. w tym 4 szt. znaków aktywnych z własnym źródłem zasilania solarnym) oraz wykonanie linii akustyczno-wibracyjnych w obrębie przejazdu WKD. Zakończenie robót przewidywane jest na koniec czerwca 2021 r.

Dodaj komentarz